Heriot-Watt University, University of South-Eastern Norway and Budapest University of Technology and Economics

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Heriot-Watt University w Szkocji


Heriot-Watt University (HWU) przedstawia podstawowe pojÄcia inteligentnych systemów podczas pierwszego semestru, dajÄc kursy z programu nagrodzonego Znakiem JakoÅci Eurotraining. W pomieszczeniu czystym odbÄdÄ siÄ praktyczne zajÄcia, w których uczniowie bÄdÄ mogli uczyÄ siÄ i ÄwiczyÄ fotolitografiÄ, podstawowy proces mikrogramowania w produkcji MEMS i czujników. Inne laboratoria, takie jak obróbka laserowa i drukowanie 3D, zostanÄ wykorzystane do wsparcia badaÅ nad alternatywnymi metodami wytwarzania inteligentnych systemów. Komputerowe laboratoria projektowe i symulacyjne sÅuÅ¼Ä do nauki teorii i zasad dziaÅania czujników i siÅowników przy użyciu standardowego pakietu oprogramowania (COMSOL Multiphysics). Praktyczne laboratoria w sieciach czujników bÄdÄ wykorzystywane do obsÅugi nauczanych materiaÅów szkoleniowych na temat Internetu Rzeczy. HWU zostaÅo wyznaczone piÄtnaÅcie lat temu jako Europejskie Centrum DoskonaÅoÅci w zakresie mikroinicjatorów w ramach programu UE ESPRIT. Ten zbiór doÅwiadczeÅ zostanie wykorzystany przy realizacji kursu dotyczÄcego czujników, elementów wykonawczych i Internetu przedmiotów.


University College of Southeast Norway


University College of Southeast Norway (HSN) bÄdzie zapewniaÅ pracÄ dydaktycznÄ i laboratoryjnÄ w mikrosystemach krzemowych, uzupeÅniajÄc w ten sposób zajÄcia semestralne i laboratoryjne w HWU. Zapewni to także specjalizacjÄ inteligentnego systemu w drugim semestrze, w którym studenci wybierajÄ specjalizacjÄ w zakresie mikro / nanosystemowych systemów biologicznych (MNBS) lub w MEMS Design. MNBS ÅÄczy kompetencje w zakresie technologii MEMS, w bioinżynierii i systemach mikroprzepÅywowych do zastosowaÅ biomedycznych, podczas gdy MEMS Design pogÅÄbia projektowanie fizycznych czujników


Politechnika BudapesztaÅska i ekonomia na WÄgrzech


Podstawowa baza wiedzy zdobyta w pierwszych dwóch semestrach stanowi podstawÄ programu trzeciego semestru na Uniwersytecie Technologii i Ekonomii w Budapeszcie (BME). Szkielet zawartoÅci kursu w BME zapewnia 15-letnie doÅwiadczenie w projektowaniu i charakteryzowaniu mikrosystemów oraz najnowsze dziaÅania projektowe H2020 w dziedzinie systemów cyber-fizycznych. BME rozwija ciÄgÅe partnerstwo akademickie z Mentor Graphics, Cadence, National Instruments i ANSYS, kluczowymi dostawcami najnowoczeÅniejszych narzÄdzi do projektowania w integracji systemów inteligentnych. Laboratoria CAD w dziale sÄ wyposażone w najnowsze wersje tych garniturów i gotowe do użycia dla studentów SSI. Studenci mogÄ również mieÄ dostÄp do kluczowych projektów i infrastruktury produkcyjnej w BME.


Letnia SzkoÅa na WÄgrzech


SzkoÅa letnia przed trzecim semestrem jest wyjÄtkowÄ okazjÄ dla obecnych i absolwentów (absolwentów) do spotkania i wzajemnego poznania siÄ, a także przekazuje informacje zwrotne dotyczÄce programu. PiÄciodniowy, profesjonalny program odbywa siÄ na WÄgrzech, nad Balatonem jako najczÄÅciej odwiedzane miejscowoÅci turystyczne na WÄgrzech. Zaprezentowano prezentacje "stanu techniki" przez akademickich i przemysÅowych ekspertów w zakresie integracji systemów inteligentnych, a także warsztaty z przemysÅem (stowarzyszeni partnerzy EPoSS i NCE-MNT, a także inni wspóÅpracujÄcy partnerzy branżowi). W letniej szkole nasi studenci drugiego roku prezentujÄ swoje nowo ukoÅczone projekty mistrzowskie.

107164_rsz_adobestock_170045795_1.jpg

Lokalizacje

Edynburg

Address
Edinburgh, Scotland, UK EH14 4AS
Edynburg, Szkocja, Wielka Brytania

Kongsberg

Address
Universitetet i Sørøst-Norge Postboks 235 3603 Kongsberg
Kongsberg, Buskerud, Norwegia

Budapeszt

Address
Műegyetem rkp. 3. 1111 Budapest,
Budapeszt, Węgry