University of Trieste

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

ZaÅożony w 1924 r. University of Trieste jest Åredniej wielkoÅci uniwersytetem z populacjÄ studenckÄ liczÄcÄ okoÅo 16 000 osób. Oferuje szerokÄ gamÄ programów studiów na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim, a także krótkich zawodowych mistrzów, zaawansowanych mistrzów i programów specjalizacyjnych, z których wiÄkszoÅÄ znajduje siÄ w obszarze medycznym. Niektóre programy studiów sÄ prowadzone w jÄzyku angielskim .

Uniwersytet ma obecnie 10 wydziaÅów: ekonomicznych , biznesowych, matematycznych i statystycznych ; Inżynieria i architektura ; Humanistyka; Studia prawnicze, jÄzykowe, ustne i pisemne ; Matematyka i Geonauki ; Medycyna, chirurgia i nauki o zdrowiu ; Nauki o życiu ; Nauki farmaceutyczne i chemiczne ; Fizyka; Politologia i nauki spoÅeczne .

Uniwersytet uczestniczy w wielu projektach badawczych na poziomie krajowym i miÄdzynarodowym. Jest również zaangażowany w różne programy wymiany studentów i pracowników z uniwersytetami w UE oraz wspóÅpracuje z kilkoma uniwersytetami z Europy Wschodniej i innych krajów spoza UE.

MiÄdzynarodowa mobilnoÅÄ na University of Trieste

Uniwersytety sÄ skrzyżowaniem wiedzy.

Zgodnie ze strategiÄ lizboÅskÄ, która kÅadzie nacisk na tworzenie bardziej konkurencyjnego i dynamicznego spoÅeczeÅstwa opartego na wiedzy, mobilnoÅÄ miÄdzynarodowa i internacjonalizacja uniwersytetów mogÄ stanowiÄ strategiczne narzÄdzie rozwoju spoÅecznego, kulturalnego i gospodarczego danego kraju. Można je uznaÄ za wyzwanie i szansÄ dla zaangażowanych wyższych uczelni, aby rozszerzyÄ i wzbogaciÄ swój zakres oferowanych kursów.

UmiÄdzynarodowienie tego systemu, które zostaÅo rozpoczÄte przez University of Trieste od dawna, jest doskonale zgodne z tymi punktami i leży również w strategicznej pozycji i historycznym miÄdzynarodowym powoÅaniu miasta Triest.

University of Trieste aktywnie uczestniczy w różnych programach na poziomie europejskim (LLP Erasmus, Leonardo da Vinci, Alpe Adria, Letnia SzkoÅa Bovec) oraz w ramach szerszych europejskich (Tempus) i miÄdzynarodowych (Program ISEP, MiÄdzynarodowy Program Grantu na MobilnoÅÄ, Marco Polo Projekt).

Lokalizacje

Triest

Address
Piazzale Europa, 1
34127 Triest, Friuli-Wenecja Julijska, Włochy