University of Georgia - College of Engineering

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Zaangażowany w nowe pokolenie inżynierów

Nauka odkrywania innowacji

Zrozumienie, że inżynierowie XXI wieku wymagajÄ czegoÅ wiÄcej niż wiedzy technicznej, wyposażamy uczniów w zrozumienie spoÅecznego i ekonomicznego wpÅywu ich pracy, umiejÄtnoÅci komunikowania swoich pomysÅów szerokiemu gronu ludzi, umiejÄtnoÅci efektywnej pracy w zespoÅach i umiejÄtnoÅci umiejÄtnoÅci zapewniajÄce przywództwo w rozwiÄzywaniu wielkich wyzwaÅ spoÅecznych. Nasi studenci sÄ zaangażowani w praktyczne uczenie siÄ poprzez oparte na projektach doÅwiadczenia w klasie i w terenie, badania licencjackie i magisterskie, studia za granicÄ, spóÅdzielnie i staże. UGA College of Engineering oferuje osiem studiów licencjackich i siedem programów magisterskich. Oferujemy również różne stopnie podwójne i poÅÄczone stopnie licencjackie i magisterskie.

 • 2200 studentów studiów licencjackich i magisterskich
 • 94% absolwentów znalazÅo zatrudnienie w ciÄgu szeÅciu miesiÄcy od ukoÅczenia studiów
 • 8 czÅonków wydziaÅu zdobyÅo nagrody National Science Foundation CAREER Awards
 • 60 000 USD Årednie wynagrodzenie poczÄtkowe absolwentów ze stopniem licencjata117976_ENGR.jpg

Wizja

Najlepszy program inżynieryjny na wszechstronnym uniwersytecie grantowym

College of Engineering na University of Georgia stanie siÄ uznanym liderem myÅli o programach inżynierskich XXI wieku, które integrujÄ misje badawcze, usÅugowe i dydaktyczne poprzez konsekwentne skupianie siÄ na rozwiÄzaniach, które pozytywnie wpÅywajÄ na życie ludzi.

Misja

College of Engineering na University of Georgia to wspólnota wizjonerskich badaczy, pedagogów i osób uczÄcych siÄ osadzonych na uniwersytecie sztuk wyzwolonych. Nasze nadrzÄdne priorytety to:

 • Stwórz żywe Årodowisko do nauki, odkrywania i innowacji, które opiera siÄ na pracy zespoÅowej, przywództwie i skutecznej komunikacji.
 • PrzeksztaÅÄ wpÅyw inżynierów na XXI wiek, inspirujÄc uczniów do osiÄgniÄcia peÅnego potencjaÅu,
 • Twórz przeÅomy dziÄki doskonaÅoÅci w edukacji i badaniach naukowych oraz
 • Kontynuuj ÅmiaÅe, wspólne badania, aby zidentyfikowaÄ i rozwiÄzaÄ wyzwania naszych czasów.

WysiÅki te sÄ motywowane naszÄ determinacjÄ, aby pomóc w celowym i zaokrÄglonym wkÅadzie, aby pomóc w stworzeniu bardziej zdolnego, odpowiedzialnego i odpornego spoÅeczeÅstwa globalnego.118040_117978_ENSY.jpg

SpoÅecznoÅci uczenia siÄ, odkrywania i innowacji

Nasze uczelnie ceniÄ tworzenie spoÅecznoÅci uczenia siÄ, odkrywania i innowacji.

Te spoÅecznoÅci oparte sÄ na nastÄpujÄcych podstawowych wartoÅciach i podstawowych elementach:

Podstawowe wartoÅci

 • WspóÅpraca
 • Wiedza i wiedza specjalistyczna
 • DostÄpnoÅÄ, różnorodnoÅÄ i integracja
 • ZwinnoÅÄ, zdolnoÅÄ do adaptacji i odpornoÅÄ
 • UczciwoÅÄ, przejrzystoÅÄ, etyka

Elementy podstawowe

 • Kultura
 • Ludzie
 • Infrastruktura
 • Systemy i procesy

Misja, wizja, podstawowe wartoÅci i podstawowe elementy kolegium zostaÅy przyjÄte przez dziekanat na podstawie wkÅadu grupy roboczej ds. Planowania strategicznego, wiosnÄ 2017 roku.

Innowacja w instrukcji

Double Dawgs

Program Double Dawgs daje ambitnym i zmotywowanym studentom przewagÄ konkurencyjnÄ w dzisiejszej gospodarce opartej na wiedzy, zdobywajÄc zarówno tytuÅ licencjata, jak i tytuÅ magistra w ciÄgu piÄciu lat lub mniej.

Uczenie siÄ przez doÅwiadczenie

Uczenie siÄ przez doÅwiadczenie daje uczniom praktyczne możliwoÅci poÅÄczenia swoich akademickich podstaw ze Åwiatem poza klasÄ, poprzez kreatywne przedsiÄwziÄcia, studia za granicÄ i szkoÅy terenowe, możliwoÅci stażu i przywództwa, badania prowadzone przez wykÅadowców i uczenie siÄ usÅug.

Instytut Transformacji Edukacji Inżynieryjnej

Instytut Przemian w Edukacji Inżynieryjnej sÅuży wprowadzeniu kultury stypendium w dziedzinie edukacji inżynierskiej, badaÅ i innowacji we wszystkich jednostkach administracyjnych i programach 15 stopni w University of Georgia College of Engineering.117981_CMB.jpg

Innowacja w badaniach

UGA Engineering Research

Znajdowanie rozwiÄzaÅ wielkich wyzwaÅ naszych czasów. To nasze zobowiÄzanie. Dowiedz siÄ wiÄcej o przeÅomowych badaniach prowadzonych przez naszÄ wiodÄcÄ na Åwiecie kadrÄ naukowÄ i badaj nasze laboratoria i oÅrodki badawcze.

Odkrycie innowacji

Nasze ramy klastrów innowacji i odkrycia promujÄ interdyscyplinarne badania, edukacjÄ i usÅugi, wykorzystujÄc mocne strony Uniwersytetu w Gruzji jako 20 najlepszych sztuk wyzwolonych, instytucjÄ przyznajÄcÄ ziemiÄ. Nasze badania obejmujÄ tradycyjne granice akademickie.

Lokalizacje

Ateny

Address
597 DW Brooks Drive
30602 Ateny, Gruzja, Stany Zjednoczone