Georgetown University - Graduate School of Arts & Sciences

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

W Graduate School of Arts

Ta misja odzwierciedla dwa inne sposoby, w jakie nasza szkoÅa jest wyjÄtkowa. Po pierwsze, wykÅadowcy i studenci ze wszystkich szkóŠUniwersytetu Georgetown tworzÄ jeden organ deliberacyjny do wspóÅpracy w celu zapewnienia wysokiej jakoÅci każdego z naszych programów dla absolwentów. Dlatego używamy zbiorowej mÄdroÅci spoÅecznoÅci, a nie odgórnych mechanizmów, aby kierowaÄ naszymi wyborami w ksztaÅceniu na studiach. Nasza jest spoÅecznoÅciÄ programów dla absolwentów, a nie izolowanych silosów.

Ponadto oferujemy różnorodne programy interdyscyplinarne i dualne. Programy te zapewniajÄ studentom dostÄp do zasobów w celu realizacji wÅasnych interesów intelektualnych i planów zawodowych. Co ważniejsze, nasza spoÅecznoÅÄ zdaje sobie sprawÄ, że ważne i pilne problemy spoÅeczne sÄ zÅożone, a zatem wymagajÄ rozwiÄzania wielu różnych dyscyplin. Dlatego nasza szkoÅa absolwentów rozwija specjalnie zaprojektowane programy dla absolwentów, aby umożliwiÄ wydziaÅom z różnych szkóŠi dyscyplin wspóÅpracÄ w rozwiÄzywaniu tych problemów. Programy te ksztaÅcÄ również nowe pokolenie liderów, którzy potrafiÄ zrozumieÄ zÅożone problemy z wielu perspektyw.

KolejnÄ zaletÄ wielu naszych programów dla absolwentów jest lokalizacja Georgetown University w Waszyngtonie. Lokalizacja ta jest szczególnie ważna, biorÄc pod uwagÄ, że wielu z naszych absolwentów wnosi istotny wkÅad w badania i praktyki w obszarach spoÅeczno-polityczno-gospodarczych. Obszary te obejmujÄ zarzÄdzanie, zdrowie, rozwój, biznes, komunikacjÄ, opiekÄ zdrowotnÄ oraz politykÄ wewnÄtrznÄ i miÄdzynarodowÄ. Co wiÄcej, niewiele miejsc na Åwiecie oferuje tak wiele możliwoÅci osobom, które chcÄ sÅużyÄ spoÅeczeÅstwu jak Waszyngton.

Z tych powodów edukacja absolwenta jest bardzo ważna dla Georgetown University. Tak wiÄc obecnoÅÄ absolwentów w naszych kampusach ma kluczowe znaczenie dla naszej tożsamoÅci. Widzimy tych studentów jako naszych partnerów i aspirujemy do odniesienia siÄ do nich jako mÅodzi koledzy, którzy mogÄ wzmocniÄ naszÄ spoÅecznoÅÄ poprzez ich wkÅad i przykÅad.

Cieszymy siÄ z Twojego zainteresowania Georgetown University i jego programów i mamy nadziejÄ, że znajdziesz tu coÅ, co CiÄ ekscytuje.

Misja

Promowanie podejÅcia do wspóÅpracy i interdyscyplinarnego podejÅcia do ksztaÅcenia i prowadzenia studiów podyplomowych w sÅużbie spoÅeczeÅstwu

  • Przygotowujemy wysoko wykwalifikowanych naukowców i specjalistów poprzez programy doktoranckie i magisterskie.
  • Mamy programy zarówno w ustalonych dyscyplinach, jak i nowo opracowanych dziedzinach interdyscyplinarnych.
  • Celebrujemy zaawansowanÄ edukacjÄ i badania jako sposób na wzmocnienie pozycji ludzi.
  • Opracowujemy nowe interdyscyplinarne programy koncentrujÄce siÄ na rozwiÄzywaniu pilnych problemów spoÅecznych.

Lokalizacje

Waszyngton

Address
Car Barn, Suite 400 3520 Prospect St NW
20057 Waszyngton, Dystrykt Kolumbii, Stany Zjednoczone