Najlepsze uniwersytety, uczelnie i szkoły biznesu w

Na tej stronie możesz sprawdzić uniwersytetów, kolegiów i szkół biznesu w . Będzie łatwo znaleźć wszystkie informacje na temat najlepszych uczelni w rankingu w . Kliknij na "Czytaj więcej " Szczegółowy opis uczelni oraz przegląd oferowanych programów studiów....

Na tej stronie możesz sprawdzić uniwersytetów, kolegiów i szkół biznesu w . Będzie łatwo znaleźć wszystkie informacje na temat najlepszych uczelni w rankingu w . Kliknij na "Czytaj więcej " Szczegółowy opis uczelni oraz przegląd oferowanych programów studiów.

Czytaj więcej

Znajdź uniwersytetów w i przeglądać swoje programy, aby znaleźć te, które odpowiadają Ci najbardziej. Pobierz wszystkie informacje na temat różnych możliwości studiowania w i porównać Czesne i długość studiów. Możesz zaoszczędzić czas i uczelni kontaktowe w bezpośrednio: wypełnić "Zadaj pytanie o " formularza, który będzie można umieścić w kontakcie z biurem rekrutacji.

Rozpocznij wyszukiwanie dla swojej przyszłej edukacji od razu!

Pokaż mniej

Uczelnie

Kierunki studiów

Filtry

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) é uma instituição de ensino superior pública e uma referência nacional e internacional no desenvolvimento e afirmação da disciplina de enfermagem. ... Czytaj więcej

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) é uma instituição de ensino superior pública e uma referência nacional e internacional no desenvolvimento e afirmação da disciplina de enfermagem. Pokaż mniej
Coimbra , Coimbra , Coimbra + 2 Więcej Mniej

Católica Porto Business School is a school of the Catholic University in Portugal, known for the development of business professionals, focused on sustainability and respect for individuals. For over ... Czytaj więcej

Católica Porto Business School is a school of the Catholic University in Portugal, known for the development of business professionals, focused on sustainability and respect for individuals. For over 25 years the school has being training professionals in the area of Economics and Management for the global business context, who then follow national or international careers. The school sustains strong industry bonds, enabling a continuous adaptation of the skills development according to the market needs, resulting in an unceasing pace of innovation of programmes and teaching and development methodologies. An international dimension of the school is experienced by completing courses abroad through interchange or double degree programmes, by participating in international weeks abroad, by completing assignments and working in groups with international students and through the completion of the many courses taught in English by invited professors from our international partnership network. Pokaż mniej

Jedna z najstarszych uniwersyteckich uczelni prywatnych w Portugalii, z ponad siedemdziesi?cioletnim istnieniem.

Jedna z najstarszych uniwersyteckich uczelni prywatnych w Portugalii, z ponad siedemdziesi?cioletnim istnieniem. Pokaż mniej

Pierwsza szko?a ekonomii i zarz?dzania w Portugalii, ISEG nale?y do Uniwersytetu w Lizbonie, najwi?kszego uniwersytetu portugalskiego. ISEG Lizbona jest uznawana na ca?ym ?wiecie i akredytowana przez ... Czytaj więcej

Pierwsza szko?a ekonomii i zarz?dzania w Portugalii, ISEG nale?y do Uniwersytetu w Lizbonie, najwi?kszego uniwersytetu portugalskiego. ISEG Lizbona jest uznawana na ca?ym ?wiecie i akredytowana przez AACSB i AMBA, zgodnie z najlepszymi standardami szkolnictwa wy?szego. Centra badawcze ISEG s? bardzo dobrze oceniane przez portugalsk? rad? badawcz? (FCT). Dysponuj?c do?wiadczonym i dobrze przygotowanym wyk?adowc?, uczniowie z ponad 70 krajów przyczyniaj? si? do stale rosn?cego mi?dzynarodowego ?rodowiska akademickiego oraz korzystaj? z doskona?o?ci i lokalizacji szko?y. ISEG Lizbona ma doskona?e nowoczesne pomieszczenia w samym sercu Lizbony, tu? obok Parlamentu i rzeki Tag, w t?tni?cej ?yciem dzielnicy pe?nej ?ycia spo?ecznego, biznesu i kultury. W ISEG znajdziesz kultur? doskona?o?ci i osi?gni??, a tak?e klimat integracji i wspó?pracy. Odbywa si? to dzi?ki wzajemnej wspó?pracy studentów, wyk?adowców i pracowników. ISEG jest szko?? przygotowan? na przysz?o??: dzi?ki unikalnemu po??czeniu umiej?tno?ci ilo?ciowych i kontekstualizacji spo?ecznej decyzji ekonomicznych i mened?erskich, wyk?adowcy, specjali?ci, studenci i absolwenci ISEG znajduj? si? w czo?ówce tych, którzy realizuj? 17 celów zrównowa?onego rozwoju ONZ ( SDG) z nastawieniem na przedsi?biorczo?? i wspó?prac?. Pokaż mniej

Będąc pierwszą szkołą biznesu kształcącą kadrę kierowniczą związaną z uniwersytetem, która urodziła się w Portugalii, jest faktem od 1988 roku. Fakt ten powstał między innymi przez nieuniknioną postać ... Czytaj więcej

Będąc pierwszą szkołą biznesu kształcącą kadrę kierowniczą związaną z uniwersytetem, która urodziła się w Portugalii, jest faktem od 1988 roku. Fakt ten powstał między innymi przez nieuniknioną postać Eduardo Gomesa Cardoso. Pokaż mniej

UPT - Oporto Global University, to prywatna uczelnia wy?sza, posiadaj?ca certyfikat ISO 9001, uznana przez rz?d portugalski i Portugalsk? Agencj? ds. Oceny i Akredytacji Szkolnictwa Wy?szego - A3ES. J ... Czytaj więcej

UPT - Oporto Global University, to prywatna uczelnia wy?sza, posiadaj?ca certyfikat ISO 9001, uznana przez rz?d portugalski i Portugalsk? Agencj? ds. Oceny i Akredytacji Szkolnictwa Wy?szego - A3ES. Jednostka badawcza UPT, IJP, jest certyfikowana przez portugalsk? agencj? finansuj?c? badania, FCT. Pokaż mniej

Universidade Europeia jest cz??ci? najwi?kszej globalnej grupy szkolnictwa wy?szego - Laureate International Universities - i oferuje dost?p do wysokiej jako?ci edukacji skoncentrowanej na studentach.

Universidade Europeia jest cz??ci? najwi?kszej globalnej grupy szkolnictwa wy?szego - Laureate International Universities - i oferuje dost?p do wysokiej jako?ci edukacji skoncentrowanej na studentach. Pokaż mniej
Lizbona , Lizbona , Porto , Lizbona + 3 Więcej Mniej

IADE jest laboratorium kreatywno?ci, talentu i przywództwa uznanym przez spo?ecze?stwo jako ca?o??. Zach?ci?o to uczniów do wystawienia na prób? w?asnych talentów, uwierzenia w siebie, uczynienia ich ... Czytaj więcej

IADE jest laboratorium kreatywno?ci, talentu i przywództwa uznanym przez spo?ecze?stwo jako ca?o??. Zach?ci?o to uczniów do wystawienia na prób? w?asnych talentów, uwierzenia w siebie, uczynienia ich najlepszymi z najlepszych, w ?yciu osobistym lub w przysz?ej integracji zawodowej. IADE dzisiaj jest odniesieniem w nauczaniu kreatywno?ci. Jest tak?e jedn? z najlepszych szkó? designu w Europie i pionierem marketingu, reklamy i fotografii. Pokaż mniej

IPAM is a school that has over 30 years of experience in teaching marketing, having always offered education of excellence in close proximity to companies and the markets. Our teaching model combines ... Czytaj więcej

IPAM is a school that has over 30 years of experience in teaching marketing, having always offered education of excellence in close proximity to companies and the markets. Our teaching model combines theory and practice, taught by faculty with business experience and real-world challenges that are posed to students by companies. The environment at IPAM Lisbon is one of professionalism, competence, and determination. The students are true Marketing Managers when starting or developing their careers. Pokaż mniej
Lizbona , Porto + 1 Więcej Mniej

Czy wiesz, że studenci z ponad 70 różnych krajów wybrali Polytechnic of Leiria jako pierwszą opcję studiów? Dowiedz się, dlaczego Portugalia jest idealnym celem podróży i dlaczego studiowanie w IPLeir ... Czytaj więcej

Czy wiesz, że studenci z ponad 70 różnych krajów wybrali Polytechnic of Leiria jako pierwszą opcję studiów? Dowiedz się, dlaczego Portugalia jest idealnym celem podróży i dlaczego studiowanie w IPLeiria może być naprawdę zmieniającym życie doświadczeniem. Pokaż mniej

ISCTE Business School to pionierska szkoła w nauczaniu zarządzania i nauk o biznesie, i pierwsza, w której był to autonomiczny obszar w przeciwieństwie do przedmiotu nauczanego w dziedzinie ekonomii. ... Czytaj więcej

ISCTE Business School to pionierska szkoła w nauczaniu zarządzania i nauk o biznesie, i pierwsza, w której był to autonomiczny obszar w przeciwieństwie do przedmiotu nauczanego w dziedzinie ekonomii. Linki do świata korporacyjnego są charakterystyczną cechą naszej szkoły. Od samego początku IBS polegał na wsparciu zaproszonych wykładowców ze świata biznesu, których współpraca stanowiła cenny wkład w nasze programy nauczania. Pokaż mniej

Ingeniarius to prywatne M?P, którego celem jest badania i rozwój technologiczny w wielu dziedzinach in?ynierii, w tym robotyki i automatyki, a tak?e we wszystkich elementach spo?ecze?stwa ludzkiego, a ... Czytaj więcej

Ingeniarius to prywatne M?P, którego celem jest badania i rozwój technologiczny w wielu dziedzinach in?ynierii, w tym robotyki i automatyki, a tak?e we wszystkich elementach spo?ecze?stwa ludzkiego, a mianowicie w jako?ci ?ycia, sporcie i zdrowiu. Ingeniarius zapewni? kilka R. Pokaż mniej

Nasze programy wprowadz? Ci? w ?wiat mo?liwo?ci, poniewa? zosta?y zaprojektowane tak, aby wykracza? poza zwyk?e wyk?adanie wiedzy teoretycznej z ekonomii

Nasze programy wprowadz? Ci? w ?wiat mo?liwo?ci, poniewa? zosta?y zaprojektowane tak, aby wykracza? poza zwyk?e wyk?adanie wiedzy teoretycznej z ekonomii Pokaż mniej

Uniwersytet w Tulonie zosta? za?o?ony w 1968 roku i jest interdyscyplinarn? instytucj? z 3 kampusami. Uniwersytet oferuje sto ró?nych stopni naukowych (bez szkó? medycznych) i prowadzi 15 jednostek ba ... Czytaj więcej

Uniwersytet w Tulonie zosta? za?o?ony w 1968 roku i jest interdyscyplinarn? instytucj? z 3 kampusami. Uniwersytet oferuje sto ró?nych stopni naukowych (bez szkó? medycznych) i prowadzi 15 jednostek badawczych. Ugruntowany w ca?ym regionie uniwersytet w Tulonie ?ci?le wspó?pracuje z regionalnymi instytucjami spo?ecznymi i gospodarczymi w celu dostosowania programów akademickich i dzia?a? badawczych do ich potrzeb. Pokaż mniej
Toulon , Trondheim , Lizbona , Castellón de la Plana + 3 Więcej Mniej

Católica-Lisbon, za?o?ona ponad 40 lat temu, jest wiod?c? szko?? ekonomii i zarz?dzania w Portugalii. Po?o?ona w sercu Lizbony, Católica-Lizbona cieszy si? od dawna reputacj? innowacyjnego nauczania i ... Czytaj więcej

Católica-Lisbon, za?o?ona ponad 40 lat temu, jest wiod?c? szko?? ekonomii i zarz?dzania w Portugalii. Po?o?ona w sercu Lizbony, Católica-Lizbona cieszy si? od dawna reputacj? innowacyjnego nauczania i rygorystycznych bada? akademickich. Szko?a jest silnie zaanga?owana w dyscyplin? intelektualn?, krytyczne my?lenie i doskona?o?? akademick?. Pokaż mniej

W Nova SBE uwa?amy, ?e zmiana jest nie do powstrzymania. Bierzemy odpowiedzialno?? za od?ywianie jasnych umys?ów, które poprowadz? nas przez przysz?o??. Uwa?amy, ?e naszym obowi?zkiem jest pozosta? w ... Czytaj więcej

W Nova SBE uwa?amy, ?e zmiana jest nie do powstrzymania. Bierzemy odpowiedzialno?? za od?ywianie jasnych umys?ów, które poprowadz? nas przez przysz?o??. Uwa?amy, ?e naszym obowi?zkiem jest pozosta? w czo?ówce innowacji, utrzymuj?c doskona?o?? i dyscyplin?, przygotowuj?c jutrzejszych liderów do wniesienia wk?adu w otwarty, zrównowa?ony i bardziej integracyjny ?wiat. Pokaż mniej

O ISPGAYA pretende promover o pleno desenvolvimento da personalidade dos seus estudantes através duma formação integrada técnico-científica, sociocultural e humana.

O ISPGAYA pretende promover o pleno desenvolvimento da personalidade dos seus estudantes através duma formação integrada técnico-científica, sociocultural e humana. Pokaż mniej
Vila Nova de Gaia

Iscte - Instituto Universitário de Lisboa jest uniwersytetem publicznym za?o?onym w 1972 r. Prowadz?c dzia?alno?? dydaktyczn?, badawcz? i spo?eczn?, odgrywa wa?n? rol? w kszta?ceniu wykwalifikowanych ... Czytaj więcej

Iscte - Instituto Universitário de Lisboa jest uniwersytetem publicznym za?o?onym w 1972 r. Prowadz?c dzia?alno?? dydaktyczn?, badawcz? i spo?eczn?, odgrywa wa?n? rol? w kszta?ceniu wykwalifikowanych specjalistów i personelu, którego umiej?tno?ci kulturowe, naukowe i techniczne pozwalaj? im przyczynia? si? do zrównowa?onego rozwoju na poziomie krajowym i globalnym. Strategiczne cele Iscte to: innowacja, jako??, internacjonalizacja i rozwój kultury przedsi?biorczo?ci. Pokaż mniej

The AMIR Master program focuses on the raw material value chain, with particular emphasis on recycling.

The AMIR Master program focuses on the raw material value chain, with particular emphasis on recycling. Pokaż mniej
bordeaux , Lizbona , Darmstadt , Lenny , Madryt , Miszkolc + 5 Więcej Mniej

Utworzony w 1978 roku kurs prawa by? pierwszym, który oferowano w Porto. Stopniowo zyska? presti? krajowy i mi?dzynarodowy, nie tylko ze strony nauczycieli i studentów, ale tak?e dzi?ki inicjatywom i ... Czytaj więcej

Utworzony w 1978 roku kurs prawa by? pierwszym, który oferowano w Porto. Stopniowo zyska? presti? krajowy i mi?dzynarodowy, nie tylko ze strony nauczycieli i studentów, ale tak?e dzi?ki inicjatywom i doskona?ym udogodnieniom. Pokaż mniej

Unviersité Paris-Saclay znajduje si? na po?udniu regionu paryskiego. Obejmuje 5 pracowników akademickich i badawczych, zwanych równie? „wydzia?ami” nauk ?cis?ych, medycyny, farmacji, prawa i ekonomii, ... Czytaj więcej

Unviersité Paris-Saclay znajduje si? na po?udniu regionu paryskiego. Obejmuje 5 pracowników akademickich i badawczych, zwanych równie? „wydzia?ami” nauk ?cis?ych, medycyny, farmacji, prawa i ekonomii, zarz?dzania, nauk sportowych; 3 uniwersyteckie instytuty technologii skupi?y si? na dziedzinach naukowych i technicznych w Cachan i Orsay, a tak?e na sektorze us?ugowym w Sceaux; oraz uniwersytecka szko?a in?ynierska). Pokaż mniej
Orsay , Genua , Poznań , Porto + 3 Więcej Mniej

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sedeada em Vila Real, mais conhecida por UTAD, é uma instituição orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência. Situa ... Czytaj więcej

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sedeada em Vila Real, mais conhecida por UTAD, é uma instituição orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência. Situada numa região em desenvolvimento, fomenta o empreendedorismo, em estreita relação com a comunidade, seus organismos, instituições e tecido empresarial, aprofunda o conhecimento científico, desenvolve tecnologia e promove a inovação, procurando responder aos problemas e desafios de âmbito global, nacional e regional. Pokaż mniej

Alma Mater Studiorum, najstarszy uniwersytet w ?wiecie zachodnim, toruje drog? innowacjom poprzez coraz bogatszy katalog programów, najnowocze?niejsze badania oraz sta?? i coraz szersz? perspektyw? mi ... Czytaj więcej

Alma Mater Studiorum, najstarszy uniwersytet w ?wiecie zachodnim, toruje drog? innowacjom poprzez coraz bogatszy katalog programów, najnowocze?niejsze badania oraz sta?? i coraz szersz? perspektyw? mi?dzynarodow?. Pokaż mniej
Bolonia , Cesena , Forli , Rawenna , Rimini , Buenos Aires , Modena , Dakar , Lizbona , Moskwa , Mulhouse , Mumbai , Strasburg , Faraon , Cádiz + 14 Więcej Mniej

ZOE Talent Solutions is a global training and consulting firm that has been serving leading businesses in many countries. We specialise in capacity building and talent development solutions for indivi ... Czytaj więcej

ZOE Talent Solutions is a global training and consulting firm that has been serving leading businesses in many countries. We specialise in capacity building and talent development solutions for individuals and organisations, through our highly customised courses and training sessions, in a wide array of disciplines. Pokaż mniej
Singapur , Dubai , Almaty , Kuala Lumpur , Mumbai , Malediwy Online , Accra , Kair , Kapsztad , Nairobi , Amsterdam , Ateny , Bratysława , Budapeszt , Genewa , Stambuł , Londyn , Lizbona , Manchester , Paryż , Praga , Wiedeń , Abu Dabi , Amman , Doha , Rijad , Houston , Toronto + 27 Więcej Mniej

Ironhack to mi?dzynarodowa szko?a z kursami z zakresu tworzenia stron internetowych, projektowania UX / UI i analizy danych w Madrycie, Barcelonie, Miami, Pary?u, Meksyku, Berlinie, Amsterdamie, Lizbo ... Czytaj więcej

Ironhack to mi?dzynarodowa szko?a z kursami z zakresu tworzenia stron internetowych, projektowania UX / UI i analizy danych w Madrycie, Barcelonie, Miami, Pary?u, Meksyku, Berlinie, Amsterdamie, Lizbonie i Sao Paulo. Ironhack jest przekszta?cenie przestrzeni edukacyjnej poprzez zorientowanie jej na klienta i zorientowanie na wyniki. Studenci ko?cz? bootcampy nowym sposobem my?lenia i rozwi?zywania problemów, co skutkuje nowymi miejscami pracy, awansami w ich bie??cych zawodach lub firmami, które zbudowali. Pokaż mniej
Madryt , Barcelona , Amsterdam , Berlin , Lizbona , Meksyk , Miami , Paryż , San Paulo , Madryt + 9 Więcej Mniej

The University of Lisbon, plays an important role in creating knowledge and innovation, in fostering the economy, and educating the leaders of the 21st century. The diversity of competences is a compe ... Czytaj więcej

The University of Lisbon, plays an important role in creating knowledge and innovation, in fostering the economy, and educating the leaders of the 21st century. The diversity of competences is a competitive advantage of ULisboa compared to traditional universities. Pokaż mniej
Lizbona , Padwa , Lleida , Palencia , Trabzon , Viterbo , Porto + 6 Więcej Mniej

University of Algarve (Portugalia) jest m?odym uniwersytetem publicznym, którego populacja studentów wynosi blisko 8 000 i zatrudnia ponad 700 pracowników naukowych. W ci?gu ostatnich trzech dziesi?ci ... Czytaj więcej

University of Algarve (Portugalia) jest m?odym uniwersytetem publicznym, którego populacja studentów wynosi blisko 8 000 i zatrudnia ponad 700 pracowników naukowych. W ci?gu ostatnich trzech dziesi?cioleci University of Algarve umocni? powi?zanie nawi?zane z regionalnym biznesem oraz z organizacjami publicznymi i prywatnymi, zach?caj?c do transferu wiedzy i przyczyniaj?c si? do zrównowa?onego rozwoju z pozytywnym wp?ywem na ca?? spo?eczno??. Pokaż mniej

FEP to Wy?sza Szko?a Ekonomii i Zarz?dzania Uniwersytetu w Porto. Uniwersytet w Porto jest jedn? z najbardziej presti?owych instytucji szkolnictwa wy?szego w Portugalii i Europie i ma wysok? pozycj? n ... Czytaj więcej

FEP to Wy?sza Szko?a Ekonomii i Zarz?dzania Uniwersytetu w Porto. Uniwersytet w Porto jest jedn? z najbardziej presti?owych instytucji szkolnictwa wy?szego w Portugalii i Europie i ma wysok? pozycj? na ?wiecie. W ramach 14 szkó? i jednostek badawczych uniwersytet w Porto ma 30 000 studentów - z czego 3500 to studenci zagraniczni - i blisko 2300 nauczycieli i badaczy. Pokaż mniej

Católica Global School of Law została założona w 2009 r. W Law School na Katolickim Uniwersytecie Portugalii i stała się centrum coraz większego zainteresowania Católica międzynarodową edukacją prawni ... Czytaj więcej

Católica Global School of Law została założona w 2009 r. W Law School na Katolickim Uniwersytecie Portugalii i stała się centrum coraz większego zainteresowania Católica międzynarodową edukacją prawniczą. Od momentu powstania, Católica Global School of Law odnosi sukcesy w osiąganiu szeregu celów: przyciągnęła niezwykłą grupę naukowców i klas doktorantów z obu prestiżowych szkół prawniczych z całego świata; uruchomił trzy programy z zakresu sztuki (prawo LL.M. w kontekście europejskim i globalnym, Advanced LL.M. w międzynarodowym prawie gospodarczym i globalny doktorat z prawa); i staje się ważnym centrum nauczania absolwentów i badań prawnych z perspektywy globalnej w Lizbonie. Jakość swoich programów jest konsekwentnie uznawana przez Financial Times, który wybrał Católica Global School of Law jako jedną z najbardziej innowacyjnych szkół prawniczych na świecie, ze swoim LL.M. programy ujęte po raz czwarty z rzędu w tej prestiżowej selekcji. Pokaż mniej

European Master in Renewable Energy to inicjatywa zaproponowana i opracowana przez Europejskie Centra Energii Odnawialnej ( EUREC ) i konsorcjum uniwersytetów przedstawione w części „Uniwersytety part ... Czytaj więcej

European Master in Renewable Energy to inicjatywa zaproponowana i opracowana przez Europejskie Centra Energii Odnawialnej ( EUREC ) i konsorcjum uniwersytetów przedstawione w części „Uniwersytety partnerskie”. Program prowadzony jest od 2002 r. Przez sieć dziewięciu europejskich uniwersytetów i ośrodków badawczych, które przodują w badaniach, rozwoju i demonstracji energii odnawialnej. Koordynuje je EUREC EEIG , konsorcjum europejskich centrów badań nad energią odnawialną, z siedzibą w Brussel. Europejska Agencja Centrów Badań nad Energią Odnawialną została utworzona jako Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych w 1991 r. W celu wzmocnienia i zracjonalizowania europejskich wysiłków na rzecz badań i rozwoju w dziedzinie energii odnawialnej technologie energetyczne. Jako niezależne stowarzyszenie zrzesza ponad 40 wybitnych grup RD&D z całej Europy. Pokaż mniej
Bruksela , Paryż , Loughborough , Saragossa , Oldenburg , Groningen , Ateny , Newcastle upon Tyne , Perpignan , Lizbona + 9 Więcej Mniej

Greene’s has a core of full-time academic and administrative staff supported by a network of carefully selected and trained tutors. This body of talent encompasses a wide range of academic achievemen ... Czytaj więcej

Greene’s has a core of full-time academic and administrative staff supported by a network of carefully selected and trained tutors. This body of talent encompasses a wide range of academic achievement, teaching expertise and experience with the tutorial method of learning. Pokaż mniej

O ISCET integra a rede do ensino superior privado, situação que permite e inspira a originalidade de um projeto marcado por um perfil exigente de rigor científico e de cariz humanista. Assim, o desenv ... Czytaj więcej

O ISCET integra a rede do ensino superior privado, situação que permite e inspira a originalidade de um projeto marcado por um perfil exigente de rigor científico e de cariz humanista. Assim, o desenvolvimento dos cursos procura garantir à(ao)s estudantes as melhores condições de formação, valorizando-se o mérito demonstrado e solicitando-se empenhamento. Pokaż mniej

A Atlântica nasceu em 1996 como instituição de interesse público, que procurava ser uma referência orientada para a criação, transmissão e difusão do saber, da ciência e da tecnologia através da artic ... Czytaj więcej

A Atlântica nasceu em 1996 como instituição de interesse público, que procurava ser uma referência orientada para a criação, transmissão e difusão do saber, da ciência e da tecnologia através da articulação do estudo, do ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental. Pokaż mniej

Welcome to Atlântica! We have been preparing for your arrival and we are very excited that you have made the decision to join us.

Welcome to Atlântica! We have been preparing for your arrival and we are very excited that you have made the decision to join us. Pokaż mniej

IMF is specialised in developing and teaching courses in all fields of business management, providing the necessary experience to run this online MBA all core business areas are carefully studied.

IMF is specialised in developing and teaching courses in all fields of business management, providing the necessary experience to run this online MBA all core business areas are carefully studied. Pokaż mniej
Portugal Online

O IMF Portugal é uma sociedade comercial de Direito Português inserida no grupo IMF Business School, e a sua atividade dirige-se aos Países de Língua Oficial Portuguesa. O IMF Portugal tem como objeto ... Czytaj więcej

O IMF Portugal é uma sociedade comercial de Direito Português inserida no grupo IMF Business School, e a sua atividade dirige-se aos Países de Língua Oficial Portuguesa. O IMF Portugal tem como objeto o exercício das atividades de representação, divulgação, promoção e comercialização em Portugal e nos demais Países de Língua Portuguesa, cursos ministrados por instituições que prestam formação à distância (e-learning), Universidades, Politécnicos e Escolas, sejam nacionais ou estrangeiros. Pokaż mniej
Lizbona , Portugal Online + 1 Więcej Mniej

The Lisbon MBA is a joint-venture between Católica-Lisbon and Nova SBE – two leading business schools in Europe. This partnership includes a two-year Executive part-time MBA and an International full- ... Czytaj więcej

The Lisbon MBA is a joint-venture between Católica-Lisbon and Nova SBE – two leading business schools in Europe. This partnership includes a two-year Executive part-time MBA and an International full-time MBA, in partnership with MIT’s prestigious Sloan School of Management. Pokaż mniej

Porto Business School is the Business School at the largest Portuguese University, the University of Porto. Its mission is the teaching of graduate courses and advanced executive management training, ... Czytaj więcej

Porto Business School is the Business School at the largest Portuguese University, the University of Porto. Its mission is the teaching of graduate courses and advanced executive management training, complementary activities with a permanent involvement in the fields of applied research and business services. Pokaż mniej

Guided by a team of internationally awarded tutors, the two weeks course will appeal to participants who want to develop their personal visual language and want to experiment new techniques either wit ... Czytaj więcej

Guided by a team of internationally awarded tutors, the two weeks course will appeal to participants who want to develop their personal visual language and want to experiment new techniques either with traditional mediums, like silk-screening and etching or digital drawing. Pokaż mniej

A Universidade de Évora é uma das universidades do sistema de ensino superior público português e, por conseguinte, tem por missão.

A Universidade de Évora é uma das universidades do sistema de ensino superior público português e, por conseguinte, tem por missão. Pokaż mniej

O IPSantarém é uma instituição de ensino superior politécnico público, ao serviço da sociedade, empenhada na qualificação de alto nível dos cidadãos, destinada à produção e difusão do conhecimento, cr ... Czytaj więcej

O IPSantarém é uma instituição de ensino superior politécnico público, ao serviço da sociedade, empenhada na qualificação de alto nível dos cidadãos, destinada à produção e difusão do conhecimento, criação, transmissão e difusão do saber de natureza profissional, da cultura, da ciência, da tecnologia, das artes, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental, relevando a centralidade no estudante e na comunidade envolvente, num quadro de referência internacional. Pokaż mniej

O ISCAP é uma escola de ensino superior politécnico que tem por missão específica a formação, a investigação, a criação e difusão da cultura e do saber e a prestação de serviços na área das ciências e ... Czytaj więcej

O ISCAP é uma escola de ensino superior politécnico que tem por missão específica a formação, a investigação, a criação e difusão da cultura e do saber e a prestação de serviços na área das ciências empresariais. Pokaż mniej

At the Universidade Lusófona do Porto (ULP), we believe our school and its courses have many relevant aspects that invite all those who are currently facing these choices, to choose to study at the Un ... Czytaj więcej

At the Universidade Lusófona do Porto (ULP), we believe our school and its courses have many relevant aspects that invite all those who are currently facing these choices, to choose to study at the Universidade Lusófona do Porto. Pokaż mniej

University Fernando Pessoa was recognized as a public interest organization by the Portuguese State in July 1996 and it is the result of a pioneering higher education project initiated in the 1980’s w ... Czytaj więcej

University Fernando Pessoa was recognized as a public interest organization by the Portuguese State in July 1996 and it is the result of a pioneering higher education project initiated in the 1980’s with the creation of two higher education institutes that provided its structural basis. Pokaż mniej

The Faculty of Social Sciences and Humanities (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - FCSH) forms part of the Universidade Nova de Lisboa. The Faculty is a legal person in public law, with academic ... Czytaj więcej

The Faculty of Social Sciences and Humanities (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - FCSH) forms part of the Universidade Nova de Lisboa. The Faculty is a legal person in public law, with academic, pedagogic, administrative and financial autonomy. Pokaż mniej

ISG | Business & Economics School imposes itself since 1978 as a school of reference in the context of teaching management in Portugal. Among business schools, the project ISG | Business & Eco ... Czytaj więcej

ISG | Business & Economics School imposes itself since 1978 as a school of reference in the context of teaching management in Portugal. Among business schools, the project ISG | Business & Economics School, stands out for its innovative multidisciplinary training, tailored to the real needs of the labour market... Pokaż mniej

Criada pelo Decreto-Lei 264/99 de 14 Julho, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego entrou em funcionamento no ano lectivo de 2000/2001, com os cursos de Gestão e Informática e Gestão Turís ... Czytaj więcej

Criada pelo Decreto-Lei 264/99 de 14 Julho, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego entrou em funcionamento no ano lectivo de 2000/2001, com os cursos de Gestão e Informática e Gestão Turística, Cultural e Patrimonial. Em 2002-03 entrou em funcionamento o curso de Engenharia Informática e Telecomunicações, em 2004- 2005 os cursos de Contabilidade e Auditoria e Serviço Social, em 2005-2006 os cursos de Informação Turística e de Secretariado de Administração, em 2007/2008 o curso de Serviço Social Pós-laboral e em 2008/2009 o Curso de Contabilidade e Auditoria Pós-laboral. Pokaż mniej

À Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV) cumpre formar, a nível superior, técnicos devidamente qualificados em setores carecidos na sua área de influência e promover atividades de inv ... Czytaj więcej

À Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV) cumpre formar, a nível superior, técnicos devidamente qualificados em setores carecidos na sua área de influência e promover atividades de investigação e desenvolvimento, visando a ligação entre o ensino superior e as empresas, como forma de contributo para solucionar os problemas regionais. Pokaż mniej

A Escola Superior de Saúde de Viseu é uma Instituição de Ensino Superior Público integrada no Instituto Politécnico de Viseu, dotada de personalidade jurídica e de autonomia administrativa, financeira ... Czytaj więcej

A Escola Superior de Saúde de Viseu é uma Instituição de Ensino Superior Público integrada no Instituto Politécnico de Viseu, dotada de personalidade jurídica e de autonomia administrativa, financeira, científica e pedagógica e a sua organização e gestão rege-se pela Lei n.º 54/90, de 05 de Setembro, com algumas especificidades decorrentes do Decreto-Lei n.º 205/95, de 08 de Agosto. Pokaż mniej

A Escola Superior Agrária de Viseu (ESAV), criada oficialmente em 19 de Dezembro de 1994 (DL n.º 304/94), é uma das unidades orgânicas do Instituto Politécnico de Viseu, integrando-se na rede de ensin ... Czytaj więcej

A Escola Superior Agrária de Viseu (ESAV), criada oficialmente em 19 de Dezembro de 1994 (DL n.º 304/94), é uma das unidades orgânicas do Instituto Politécnico de Viseu, integrando-se na rede de ensino superior público português, ao nível do ensino politécnico. Assim deu-se continuidade à tradição, pois a Cidade de Viseu teve o privilégio de ser pioneira no Ensino Agrícola em Portugal através da criação da Escola Prática de Agricultura de Viseu, por Decreto de 16 de Dezembro de 1852. Pokaż mniej

A Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV) foi a primeira unidade orgânica de um Instituto Politécnico a entrar em funcionamento em Portugal. No ano de 1983, iniciaram-se os primeiros cursos de for ... Czytaj więcej

A Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV) foi a primeira unidade orgânica de um Instituto Politécnico a entrar em funcionamento em Portugal. No ano de 1983, iniciaram-se os primeiros cursos de formação de professores na antiga Escola do Magistério Primário. Ainda a funcionar neste edifício emblemático da cidade de Viseu, a ESEV integra o conjunto das cinco unidades orgânicas que constituem o Instituto Politécnico de Viseu (IPV), assumindo a sua vocação na formação científica, cultural, artística e técnica de profissionais qualificados, numa articulação com a prestação de serviços à comunidade, a investigação e o fortalecimento de redes de parceria com entidades regionais, nacionais e internacionais no desenvolvimento de projetos e atividades de interesse comum. Pokaż mniej

The Institute is an polytechnic institution of higher education in the European area of higher education, provided of skills in the areas of science, technology, arts and humanities, from the outset, ... Czytaj więcej

The Institute is an polytechnic institution of higher education in the European area of higher education, provided of skills in the areas of science, technology, arts and humanities, from the outset, compete complementarily for higher education of their students, producing useful knowledge, skills, competencies and skills, preparing them for the labor market and for the exercise of active citizenship in a democratic society. Pokaż mniej

CIAL is a company with over 50 years of experience, founded in 1959 as a language school for the Portuguese people.

CIAL is a company with over 50 years of experience, founded in 1959 as a language school for the Portuguese people. Pokaż mniej
Lizbona , Faraon + 1 Więcej Mniej

The ISCSP promotes the formation of their students in the areas of Social and Political Sciences, offering graduate education (degree) and postgraduate, second and third level, corresponding to the de ... Czytaj więcej

The ISCSP promotes the formation of their students in the areas of Social and Political Sciences, offering graduate education (degree) and postgraduate, second and third level, corresponding to the degrees of Master and PhD. Pokaż mniej

Welcome to Polytechnic Institute of Coimbra (IPC). This folder shall provide you with a global view of IPC to help you to get to know us better. We are a public institute of higher education, which is ... Czytaj więcej

Welcome to Polytechnic Institute of Coimbra (IPC). This folder shall provide you with a global view of IPC to help you to get to know us better. We are a public institute of higher education, which is composed of six schools. Pokaż mniej
Coimbra , Gijón + 1 Więcej Mniej

The Castelo Branco Polytechnic Institute (IPCB) is a public institution of higher education, whose culture is characterised by the richness of the diversity and uniqueness of each own one of the six ... Czytaj więcej

The Castelo Branco Polytechnic Institute (IPCB) is a public institution of higher education, whose culture is characterised by the richness of the diversity and uniqueness of each own one of the six schools that are Agriculture, Applied Arts, Education, Management, Health and Technology. Pokaż mniej

The Polytechnic Institute of Bragança (IPB) is a Portuguese Higher Education Public Institution with 7000 undergraduate and master students, embracing a wide area of knowledge and technology.

The Polytechnic Institute of Bragança (IPB) is a Portuguese Higher Education Public Institution with 7000 undergraduate and master students, embracing a wide area of knowledge and technology. Pokaż mniej

Criada em 1988, a FORMEDIA – Instituto Europeu de Empresários e Gestores tem-se afirmado como uma instituição líder na promoção do Ensino Superior a Distância

Criada em 1988, a FORMEDIA – Instituto Europeu de Empresários e Gestores tem-se afirmado como uma instituição líder na promoção do Ensino Superior a Distância Pokaż mniej