Wroclaw University of Economics and Business

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Wroclaw University of Economics and Business znajduje się w ścisłej czołówce ekonomicznych szkół wyższych w Polsce oraz ważnym ośrodkiem nauki i badań. Jego działania mają na celu utrzymanie i wzmocnienie pozycji uniwersytetu na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, poprawę przewagi konkurencyjnej oraz kształtowanie wizerunku nowoczesnej instytucji, otwartej i przyjaznej dla pracowników, studentów i środowiska.

Wroclaw University of Economics and Business oferuje następujące kierunki studiów:

 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Informatyka i ekonometria
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Informatyka biznesowa
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Analityka ekonomiczna
 • europejskie Studia, studia europejskie
 • Logistyka
 • Gospodarka przestrzenna
 • Turystyka

Studenci mogą wybierać spośród 40 specjalizacji w zakresie kursów oferowanych przez wydziały.

Edukacja

System edukacyjny WUEB spełnia wymogi deklaracji bolońskiej. Stosujemy Europejski System Transferu Punktów (ECTS) i wystawiamy Suplementy do Dyplomu. Wymiana kadry akademickiej i studentów odbywa się w ramach programu Erasmus i innych programów. W roku akademickim 2018/2019 studentom Erasmusa oferowanych jest ponad 120 kursów w językach obcych. WUEB ma 200 umów dwustronnych Erasmus i około 60 ogólnych umów o współpracy z partnerami zagranicznymi. Kursy organizowane przez Wroclaw University of Economics and Business , które są podzielone na semestry, są prowadzone w systemach jedno- lub dwupoziomowych i mogą być uczęszczane jako dzienne kursy dzienne, niepełne kursy weekendowe oraz w formie wieczorowej zajęcia Uczelnia jest upoważniona do prowadzenia programu Executive MBA dla absolwentów, który jest dostępny w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Program organizowany jest we współpracy z uniwersytetami z Belgii, Francji, Irlandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Programy nauczania realizowane na uniwersytecie obejmują przedmioty podstawowe, przedmioty ogólne i specjalistyczne oraz zapewniają pełną komplementarność z innymi europejskimi programami uniwersyteckimi, co umożliwia naszym studentom uczestnictwo w wymianie akademickiej i studiowanie za granicą w ramach ich kursu. Zagraniczni absolwenci są tutaj przyjmowani do uzyskania tytułu licencjata, magistra i doktora.

Uniwersytet oferuje bezpłatne kursy języka polskiego dla studentów z wymiany. Kursy odbywają się w trakcie każdego semestru i mają dwa poziomy do wyboru przez ucznia: początkujący i średniozaawansowany. Treść kursu pomoże ci również zapoznać się z polską kulturą.

Personel dydaktyczny

Wykwalifikowany personel Wroclaw University of Economics and Business zawsze był naszym największym atutem. Pracownicy WUEB otrzymują liczne nagrody za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe oraz wykonywali odpowiedzialne obowiązki w wielu stowarzyszeniach i stowarzyszeniach naukowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Najważniejsi z naszych kolegów otrzymali tytuły honorowe od lokalnych i zagranicznych instytucji szkolnictwa wyższego. Prof. Zdzisław Hellwig otrzymał doktoraty honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze; prof. Józef Popkiewicz - z Politechniki Drezdeńskiej; prof. Ber Haus– z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; prof. Stanisław Urban - z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; prof. Andrzej Gospodarowicz - z Uniwersytetu Wileńskiego i prof. Krzysztof Jajuga - z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nasz uniwersytet przyznał również tytuły honorowe wielu wiodącym ekonomistom.

Spośród 24 naukowców uhonorowanych tytułem WUEB doctorus honoris causa są takie postaci jak: Jochen Schumann, Giuseppe Calzoni, Robert Leroy King, János Kornai, Reinhard Selten - laureat Nagrody Nobla urodzony we Wrocławiu, Andrzej Stanisław Barczak, Leszek Balcerowicz, Jerzy Rokita, Hiroyuki Itami, Marek Belka i Janusz Lewandowski.

Badania naszych pracowników zawsze były w ścisłym związku z zajęciami dydaktycznymi.

137499_137470_WUEB-14.jpgWroclaw University of Economics and Business","author_url":"https://www.ue.wroc.pl/en/","source":""}" />

Nasza misja

Być wiodącym ośrodkiem kreatywnej myśli i edukacji ekonomicznej w naszym regionie Europy.

Nasza wizja

WUE będzie nowoczesną jednostką edukacyjną i badawczą oraz jednostką doradczą i opiniodawczą na stałe osadzoną w regionie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, podejmującą działania prowadzące do zrównoważonego rozwoju w sensie odpowiedzialności społecznej i etycznej, przyjazną dla personelu, studenci i absolwenci oraz otwarci na całe otoczenie.

Zarówno misja, jak i wizja uniwersytetu są owocem szerokich konsultacji z różnymi grupami interesariuszy, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Nasza misja kładzie nacisk na dwa centralne elementy lub fundamenty, a mianowicie: badania naukowe (Być wiodącym ośrodkiem myśli twórczej) oraz równie ważny obszar edukacji studentów (edukacja ekonomiczna). Oba elementy zostały sformułowane w odniesieniu do zamierzonego celu (Być wiodącym ośrodkiem w naszym regionie Europy). Bogactwo dostępnych zasobów w zakresie personelu badawczego, wsparcia administracyjnego i odpowiedniej infrastruktury jest postrzegane jako kluczowe w realizacji wyznaczonych celów osiągnięcia pozycji regionalnego lidera w obu wymiarach.

Misja naszego uniwersytetu stanowi długoterminowe zobowiązanie, a jego fundamenty posłużyły za podstawę do sformułowania strategicznych celów WUE, które mają zostać osiągnięte do końca 2020 r. Cele podlegają stałej kontroli członków Komitetu Akademickiego WUE Strategia złożona z personelu badawczego i przedstawicieli organu studenckiego. W trakcie swoich regularnych posiedzeń Komitet bierze udział w monitorowaniu postępów w realizacji celów uznanych za strategiczne dla naszej Uczelni, określonych w formalnym brzmieniu naszej misji, wizji i strategii rozwoju. Wszystkie inicjatywy podejmowane przez naszą uczelnię są postrzegane w kontekście ich potencjalnego wpływu na realizację celów wyrażonych w misji i deklaracjach wizji.

137500_137472_WUEB-02.jpgWroclaw University of Economics and Business"}" />

Historia

Wroclaw University of Economics and Business jest od dawna ośrodkiem działalności naukowej i edukacyjnej w regionie. Jego prekursor, Wyższa Szkoła Handlu, powstała z inicjatywy Wrocławskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Nauk Ekonomicznych i Handlowych, pierwotnego założyciela i właściciela, zgodnie z ustawą z 1937 r. O prywatnych szkołach wyższych. Większość pracowników była reprezentowana przez byłych wykładowców i pracowników Uniwersytetu Króla Jana Kazimierza i Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie oraz Uniwersytetu Króla Stefana Batorego w Wilnie. Profesor Kamil Stefko był pierwszym wybranym rektorem szkoły. Wykład inauguracyjny wygłosił profesor Wincent Stys (przyszły rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w dniu 3 lutego 1947 r. Wyższa Szkoła Handlowa była jednowydziałową szkołą handlową oferującą 3-letnie kursy w następujących specjalizacjach: Handel ogólny , Zarządzanie spółdzielnią, administracja i gospodarka publiczna, Ubezpieczenie handlu. W 1948 r. Ogólną liczbę przyjęć studentów ustalono na 2817, co plasuje szkołę jako drugą co do wielkości instytucję szkolnictwa wyższego w zachodniej Polsce. W latach 1947–1950 studentów przekroczyło 6000.

W 1950 r. Szkołę upaństwowiono i przekształcono w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, z dwoma wydziałami - Przemysłem i Finansami. W 1954 r. Zostały one uzupełnione przez Wydział Inżynierii i Ekonomii Przetwórstwa Żywności. W 1958 r. Wydział Przemysłu został przemianowany na Wydział Ekonomii Przedsiębiorstw, a ostatecznie w 1969 r. Na Wydział Gospodarki Narodowej (obecnie nosi nazwę Wydział Nauk Ekonomicznych, od 2006 r.).

Kolejny ważny kamień milowy w naszej historii nastąpił w 1974 r. Wraz z formalnym przyjęciem nowej nazwy: Akademii Ekonomicznej Oskara Lange. W 1976 r. Strukturę organizacyjną uzupełniono o kolejny wydział - Inżynieria i Informatyka. W 1982 r. W Jeleniej Górze powstał nowy synowski Wydział Gospodarki i Usług Komunalnych.

18 marca 2008 r. Na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej szkoła została formalnie przemianowana na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Formalną zmianę wprowadzono 6 maja 2008 r.

W październiku 2019 r., Zgodnie z nowym statutem, oficjalna angielska nazwa uczelni zmieniła się na Wroclaw University of Economics and Business .

W pierwszym roku akademickim swojej działalności nasza instytucja prekursorowa przyjęła 1853 studentów. Liczba przyjęć wzrosła z biegiem lat. W latach siedemdziesiątych liczba naszych uczniów przekroczyła próg 5 tysięcy, aw latach dziewięćdziesiątych osiągnęła 10 tysięcy. Największa grupa studentów została zarejestrowana na 2005 rok, zbliżając się do 18 tysięcy marek. W maju 2015 r. Liczba studentów UEW wyniosła 12 207 osób i według najnowszego raportu z 2017 r. Mieliśmy 11 604 studentów.

Dziś Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu znajduje się w ścisłej czołówce ekonomicznych szkół wyższych w Polsce, ważnym ośrodku edukacji, nauki i badań. Jego działania mają na celu utrzymanie i wzmocnienie pozycji uniwersytetu na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym, poprawę przewagi konkurencyjnej oraz kształtowanie wizerunku nowoczesnej instytucji, otwartej i przyjaznej dla pracowników, studentów i środowiska. Nasza uczelnia ma pełne uprawnienia do prowadzenia szkoleń akademickich w dziedzinie nauk ekonomicznych i zarządzania.

Wykwalifikowany personel Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zawsze był naszym największym atutem. Pracownicy UEW otrzymują liczne nagrody za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe oraz wykonywali odpowiedzialne obowiązki w wielu stowarzyszeniach i stowarzyszeniach naukowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Najważniejsi z naszych kolegów otrzymali tytuły honorowe od lokalnych i zagranicznych instytucji szkolnictwa wyższego. Prof. Zdzisław Hellwig otrzymał doktoraty honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze; prof. Józef Popkiewicz - z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie; prof. Ber Haus - Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz prof. Stanisław Urban - z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Nasz uniwersytet przyznał także tytuły honorowe wielu wiodącym ekonomistom. Spośród 19 naukowców uhonorowanych lekarzami UEW tytułem honoris causa są takie postaci, jak Jochen Schumann, Giuseppe Calzoni, Robert Leroy King, János Kornai, Reinhard Selten - laureat Nagrody Nobla urodzony we Wrocławiu, Andrzej Stanisław Barczak, Leszek Balcerowicz, Jerzy Rokita i Janusz Lewandowski. Wysiłki badawcze naszych pracowników zawsze były ściśle związane z zajęciami dydaktycznymi.

137501_137475_WUEB-04.jpgWroclaw University of Economics and Business"}" />

Kluczowe fakty

 • Ponad 11 000 studentów studiów licencjackich / magisterskich / doktoranckich
 • Ponad 550 nauczycieli akademickich
 • Ponad 73 000 absolwentów
 • Ponad 300 studentów zagranicznych każdego roku akademickiego
 • Pierwszy wykład na uniwersytecie odbył się w lutym 1947 r

Udogodnienia

Uniwersytet posiada 31 pomieszczeń do nauczania, badań, administracji i celów społecznych. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych i ćwiczeniowych oraz w laboratoriach komputerowych, chemicznych i technologicznych. Pokoje wyposażone są w nowoczesne pomoce audiowizualne. Niektóre pokoje posiadają udogodnienia umożliwiające bezpośrednią teletransmisję i działania telekonferencyjne.

Spójrz na Wrocław

Miasto tysiąca lat obfituje w światowej klasy zabytki i obiekty kulturalne. Uprzywilejowana pozycja Wrocławia nad innymi polskimi miastami opiera się na takich czynnikach, jak strategiczna lokalizacja, dogodny transport (lotnisko, autostrada, transport rzeczny, kolej), standard życia, bogata infrastruktura i stabilność. Wrocław jest także miastem przemysłowym, dynamicznie rozwijającym się sektorem IT, elektronicznym, chemicznym i farmaceutycznym. O tych zaletach świadczy wiele udanych inwestycji zagranicznych, takich jak Allied Irish Bank, APSYS, ABB, Credit Agricole, Capgemini, Cadbury, Castorama, CARGILL, Decathlon, Fagor, Generall Bottlers, Hewlett-Packard, IBM, IKEA, Siemens, Volvo , WABCO i Whirlpool.

Podsumowując, Wrocław buduje swój obecny i przyszły dobrobyt na trzech filarach: ekonomii, kulturze i szkolnictwie wyższym.

Podstawowe fakty o Wrocławiu

 • Powierzchnia miasta: plac 293 km
 • Ludność: 634 tys
 • Populacja aglomeracji: ok. 1 milion
 • W odległości jazdy samochodem do Pragi, Berlina, Wiednia i Warszawy
 • 1000-letnie miasto
 • 12 zielonych wysp
 • 112 mostów
 • Wrocław został wybrany Europejską Stolicą Kultury w 2016 roku (razem z San Sebastián). LINKhttp: //www.ue.wroc.pl

Lokalizacje

Wrocław

Address
Wroclaw University of Economics
and Business
ul. Komandorska 118-120

Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium