West Pomeranian University of Technology

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

West Pomeranian University of Technology w Szczecinie to uczelnia łącząca wieloletnią tradycję Uniwersytetu Rolniczego w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej. Oferta edukacyjna i lokalizacja sprawiają, że jest to atrakcyjne miejsce do nauki dla ambitnych młodych ludzi gotowych zainwestować w swoją karierę i chcących w przyszłości budować innowacyjne społeczeństwo oparte na wiedzy.118710_118674_iluminacjafbTamaStudio10.jpg

Informacje ogólne

West Pomeranian University of Technology w Szczecinie to uczelnia łącząca wieloletnią tradycję Uniwersytetu Rolniczego w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej.

5 lipca 2007 r. Senaty Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej podjęły jednomyślną uchwałę o przystąpieniu do dwóch uczelni. W styczniu 2008 r. Konwencje rządów studenckich, jak również parlamenty doktorantów obu uniwersytetów przyjęły podobne stanowisko w tej sprawie. Wielostopniowy i długofalowy proces legislacyjny zakończył się ustawą sejmową o utworzeniu West Pomeranian University of Technology z 5 września 2008 r. Oraz podpisem Prezydenta RP z 30 września 2008 r. Oficjalnie rozpoczął się West Pomeranian University of Technology 1 stycznia 2009 r.

Oferta edukacyjna i lokalizacja sprawiają, że jest to atrakcyjne miejsce do nauki dla ambitnych młodych ludzi gotowych zainwestować w swoją karierę i chcących w przyszłości budować innowacyjne społeczeństwo oparte na wiedzy.

Konsolidacja potencjału naukowego i dydaktycznego uniwersytetów, rozproszonych w Polsce, wydaje się nieunikniona ze względu na postępujące spowolnienie wzrostu populacji, konkurencję na rynku szkolnictwa wyższego i oczekiwania co do ich wpływu na rozwój technologii i gospodarki. Powstanie uniwersytetu, oprócz wzbogacenia programu nauczania o nowe kierunki studiów i specjalizacje, stwarza możliwość dalszego, szybszego postępu nowych technologii w naukach technicznych i przyrodniczych. Wspólne osiągnięcia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie na tych obszarach naukowych oraz ich wysoko wykwalifikowana kadra wprowadzają nowe standardy jakości w edukacji na Pomorzu Zachodnim.

West Pomeranian University of Technology (WPUT) ma szansę wykorzystać efekt synergii, który powstał z połączenia dwóch znanych uniwersytetów. Około 13 000 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczy się w wielu obiektach pod opieką ponad 1 000 nauczycieli akademickich. W WPUT działa dziesięć wydziałów specjalizujących się w 47 kierunkach studiów.

Uniwersytet oferuje swoim kandydatom:

1) pełny program licencjacki, magisterski lub doktorancki (pełne programy studiów prowadzone są w języku polskim, o ile nie wskazano inaczej), 2) jeden lub dwa semestry (wymiana studentów, np. W ramach programu Erasmus), 3) praktyki. Kandydaci mogą dokonać wyboru między programami licencjackimi, magisterskimi, doktoranckimi i podyplomowymi realizowanymi w 47 obszarach studiów na 10 wydziałach uniwersytetu:

  • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  • Wydział Budownictwa i Architektury
  • Wydział Ekonomii
  • Wydział Elektryczny
  • Wydział Informatyki i Technologii Informacyjnych
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
  • Wydział Inżynierii Środowiska i Rolnictwa
  • Wydział Nauk o Żywności i Rybołówstwa
  • Wydział Technologii i Transportu Morskiego
  • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej118711_118675_iluminacjafbTamaStudio4.jpg

Nowe pola są stale tworzone jako odpowiedź na zmieniające się warunki ekonomiczne i potrzeby rynku pracy. Obie uczelnie przyczyniły się do stworzenia systemu oferującego studentom szeroki wachlarz kształcenia akademickiego: studia licencjackie, studia podyplomowe, pięcioletnie studia magisterskie, studia doktoranckie i szeroki zakres studiów podyplomowych. W ostatnich latach zmodernizowano laboratoria i obiekty badawcze Politechniki Szczecińskiej i Uniwersytetu Rolniczego w Szczecinie. Proces ten kontynuowano w nowo utworzonym WPUT. Współpraca międzynarodowa dotycząca procesów nauczania i projektów naukowych nadal będzie jednym z priorytetów WPUT.

Utworzenie West Pomeranian University of Technology skonsolidowało zespoły badawcze zajmujące się: inżynierią, ochroną środowiska, energią odnawialną, bio- i nanotechnologiami, polimerami, ekonomią i przemysłem oraz technologiami rolniczymi. WPUT ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora stopień 19 specjalizacji i stopień adiunkta w 13 dziedzinach. Jest to ogromny i cenny potencjał, który zapewnia uczniom odpowiednie przygotowanie do życia zawodowego, a sam Uniwersytet z rozwojem naukowym odpowiednim do współczesnych wyzwań.

Uznając korzyści wynikające ze współpracy międzynarodowej, West Pomeranian University of Technology w Szczecinie jest instytucją otwartą na wszelkiego rodzaju projekty usprawniające procesy internacjonalizacji i wprowadzające międzynarodowy wymiar do swojej działalności edukacyjnej i badawczej. Specjalne zaproszenie jest otwarte dla studentów zagranicznych, którzy chcą ukończyć zarówno pełne stopnie, jak i programy w niepełnym wymiarze godzin w okresach wymiany (np. Jeden lub dwa semestry w ramach programu Erasmus).

Lokalizacje

Szczecin

Address
aleja Piastów,17
70-310 Szczecin, Województwo zachodniopomorskie, Polska