Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest najznaczniejszą uczelnią w zakresie nauk rolniczych i leśnych w regionie Wielkopolski, Pomorza i Ziemi Lubuskiej. Zasięgiem swego oddziaływania obejmuje znaczną część terytorium Polski.

Tradycje Uczelni sięgają roku 1870, gdy staraniem Augusta Cieszkowskiego powstała w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny. Była ona jedyną wyższą uczelnią na ziemiach polskich pod zaborem pruskim. Mimo krótkiego, siedmioletniego okresu działania wywarła znaczący wpływ na poziom rolnictwa wielkopolskiego i miała swój wkład w utrwalaniu w społeczeństwie idei tworzenia silnej uczelni akademickiej w Poznaniu.

Gdy w 1919 roku rozpoczął działalność uniwersytet, najpierw jako Wszechnica Piastowska, a potem Uniwersytet Poznański, jego częścią integralną był Wydział Rolniczo-Leśny. Zajęcia na Wydziale rozpoczęły się już w październiku 1919 roku. Dynamiczny rozwój naukowy i materialny Wydziału zostaje zahamowany przez wybuch II wojny światowej. Jednak już w 1942 roku na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich kształci swych studentów Wydział Rolniczo-Leśny, by po wojnie wznowić swą działalność na Uniwersytecie Poznańskim. Potencjał kadrowy Wydziału pozwala na jego podział w 1949 roku na Wydział Rolniczy ze Studium Ogrodniczym i Wydział Leśny.

W 1951 roku na mocy zarządzenia Rady Ministrów następuje oddzielenie od Uniwersytetu i powstaje Wyższa Szkoła Rolnicza. Tworzą się kolejne Wydziały: Zootechniczny (1951), Technologii Drewna (1954), Ogrodniczy (1956), Technologii Rolno-Spożywczej (1962), Melioracji Wodnych (1970) i Ekonomiczno-Społeczny (2007).

W 1972 roku Uczelnia przyjmuje nazwę Akademia Rolnicza, a w 1996 jej patronem zostaje August Cieszkowski. W 2008 roku decyzją Sejmu Akademia Rolnicza staje się Uniwersytetem Przyrodniczym.

W historii naszego Uniwersytetu wyróżniamy dwa główne nurty. Nurt pierwszy to urzeczywistnianie idei uniwersytetu, to walka o samorządność, to trud budowania tej specjalnej wspólnoty ludzi wiedzy, ludzi ciekawości i aktywności intelektualnej. Nurt drugi to jak gdyby esencja uniwersytetu w codziennym jego trudzie: nauka i nauczanie, badania, gromadzenie wiedzy i tworzenie laboratoriów, to całość codziennej pracy i służenie swą wiedzą społeczeństwu.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci corocznie ponad 12 tysięcy studentów na ośmiu wydziałach, na 19 kierunkach i ponad 30 specjalnościach.

Kadrę dydaktyczną Uczelni tworzy 851 nauczycieli akademickich, w tym 209 profesorów, 60 doktorów habilitowanych i ponad 500 doktorów.


Programs taught in:
Język angielski

Ta szkoła oferuje również:

MSc

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Przebieg badania w dziedzinie ekonomii, specjalizacja agrobiznesu, trwa cztery warunki. ... [+]

Magister agrobiznesu

Absolwent z tytułem magistra w dziedzinie ekonomii, specjalizacja agrobiznesu, posiada szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, marketingu, polityki społeczno-ekonomicznej, polityki rolno-spożywczego i prawa gospodarczego. Ich edukacja gwarantuje niezbędne kwalifikacje do projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem Zasoby podmiotów gospodarczych i innych instytucji oraz do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie ekonomii żywności.

Jak ubiegać się o studia

Kurs, który rozpocznie się w październiku 2013 roku, będzie obejmować 900 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów.... [-]

Polska Poznań
October 2019
W pełnym wymiarze godzin
4 semestry
Stacjonarne
Czytaj więcej po polsku
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Magister w zakresie nauki o zwierzętach zapewnić absolwentom dogłębnej wiedzy w hodowli zwierząt oraz nowoczesnych technologii produkcji zwierzęcej, w tym organizacji pro ... [+]

Magister Animal Science

na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt

Nagroda: Master of Science w stopniu Mistrza dziedzinie nauki zwierząt zapewniają absolwentom dogłębnej wiedzy w hodowli zwierząt oraz nowoczesnych technologii produkcji zwierzęcej, w tym organizacji procesów produkcyjnych i zarządzania gospodarstwem. Główny nacisk kładziony jest na utrzymanie dobrostanu zwierząt i optymalną wydajność zwierząt, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko. Kurs ten jest przeznaczony dla studentów, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności i kwalifikacje zawodowe wymagane do pracy w międzynarodowej hodowli bydła i produkcji.

Przegląd kursu... [-]

Polska Poznań
October 2019
W pełnym wymiarze godzin
3 semestry
Stacjonarne
Czytaj więcej po polsku
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Celem studiów jest uzyskanie przez absolwenta pogłębionej wiedzy specjalistycznej w wybranej dziedzinie, potrzebnej w pracy eksperckiej i analityczno-badawczej. ... [+]

Magister Technologia Żywności i Żywienie Człowieka na Wydziale Nauko o Żywności i Żywieniu.

Charakterystyka: 3 semestry ( 90 ECTS), studia magisterskie; profil ogólnoakademicki, tytuł absolwenta: magister inż.

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomuinżynierakierunku studiów „Technologia Żywności i Żywienie Człowieka” lubkierunków pokrewnych tj. Biotechnologia, Technologia chemiczna,Towaroznawstwo,Inne kierunki z zastrzeżeniem posiadania przez absolwentów studiów pierwszego stopniatytułu inżyniera.

Celem studiów jest uzyskanie przez absolwenta pogłębionej wiedzy specjalistycznej w wybranej dziedzinie, potrzebnej w pracy eksperckiej i analityczno-badawczej.... [-]

Polska Poznań
October 2019
W pełnym wymiarze godzin
3 semestry
Stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Absolwent tej specjalności posiądzie wiedzę ogólnorolniczą, opanuje gruntowne podstawy produkcji rolniczej oraz zapozna się z problematyką ekonomiczną, menedżerską i hand ... [+]

Hodowla Roślin i Nasiennictwo na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii

Absolwent tej specjalności posiądzie wiedzę ogólnorolniczą, opanuje gruntowne podstawy produkcji rolniczej oraz zapozna się z problematyką ekonomiczną, menedżerską i handlową. Będzie dysponował wiedzą z zakresu stosowanych nauk biologicznych, niezbędnych w hodowli i nasiennictwie. Będzie przygotowany do: hodowli nowych odmian uprawnych, reprodukcji, uszlachetniania i przechowywania materiału siewnego, marketingu i sprzedaży materiału siewnego, zarządzania i prowadzenia działalności organizacyjnej w przedsiębiorstwach hodowlano-nasiennych i nasiennych. Absolwent może podjąć pracę w branży hodowlano-nasiennej i nasiennej, jak również w innych działach rolnictwa. Czekają na niego studia doktoranckie z zakresu genetyki, hodowli roślin, uprawy roli i roślin, nasiennictwa lub biotechnologii.... [-]

Polska Poznań
October 2019
W pełnym wymiarze godzin
3 semestry
Stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

II stopień studiów stacjonarnych trwa 1,5 roku (3 semestry) i umożliwia uzyskanie tytułu magistra leśnictwa. Czy warto u nas studiować leśnictwo? Studia na naszym wydzial ... [+]

II stopień studiów stacjonarnych trwa 1,5 roku (3 semestry) i umożliwia uzyskanie tytułu magistra leśnictwa.

Czy warto u nas studiować leśnictwo? Studia na naszym wydziale dają absolwentom szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie zapewnienia trwałości funkcjonowania ekosystemów leśnych, sporządzania realizacji planów ochronnych, dialogu i negocjacji w sprawach związanych z ochroną środowiska leśnego, z zapewnieniem trwałości jego wielostronnych funkcji oraz prośrodowiskowego inżynieryjnego zagospodarowania lasu ze szczególnym uwzględnieniem leśnych terenów chronionych.

Profil absolwenta

Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych, administracji Dyrekcji Ochrony Środowiskach, instytutach naukowo-badawczych, uczelniach, ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa oraz szkolnictwie.... [-]

Polska Poznań
October 2019
W pełnym wymiarze godzin
3 semestry
Stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kurs ten jest przeznaczony dla studentów zainteresowanych w obu problemów technicznych i nauk o życiu. ... [+]

Magister Inżynierii Środowiska

na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska

Nagroda: Master of Science Ten kurs jest przeznaczony dla studentów zainteresowanych zarówno problemów technicznych i nauk o życiu. Jest to związane z praktyką-wykształcenie wyższe Oczywiście nauczenie się integrować wiedzę ekologiczną i środków technicznych w celu ograniczenia negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko. Program koncentruje się na obszarach wiejskich, ale także obejmuje szeroki zakres problemów w krajobrazie przemysłowym i miejskim.

Przegląd kursu

Studia inżynieria środowiska i ochrona zapewnia kompleksowe szkolenia w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, ale także w prognozowania, oceny, zapobiegania i przywracania skutki wpływu człowieka na środowisko. Studia mają charakter interdyscyplinarny, podobne do zasad ekologicznych i ochrony środowiska zintegrowanych rozwiązań technicznych i udziałem najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. Absolwent posiada wiedzę w jaki sposób zmniejszyć negatywny wpływ działalności człowieka za pomocą środków biologicznych i technicznych. Program kursu koncentruje się w szczególności na środowisko wiejskie, ale również obejmuje szeroki zakres problemów w krajobrazie przemysłowym i miejskim. ... [-]

Polska Poznań
October 2019
W pełnym wymiarze godzin
3 semestry
Stacjonarne
Czytaj więcej po polsku