Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

O naszej uczelni (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Univeristy)

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) została założona w dniu 3 września 1999 r. Uczelnia powstała na bazie dawnej Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999). Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest uczelnią publiczną z 32 kierunków studiów (w 10 wydziałach), ponad 16.000 uczniów, 737 nauczycieli akademickich i 383 pracowników administracyjnych.

Badania prowadzone są w systemie pełnym wymiarze czasu pracy i systemu w niepełnym wymiarze godzin, zarówno w systemie długości cyklu (master) oraz w pierwszym cyklu (licencjat). UKSW oferuje również kwalifikacje zawodowe w studiach podyplomowych i doktoranckich. Badania przeprowadzone w większości dziedzin są certyfikowane przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Studenci mają możliwość wyjazdu na ponad 60 uczelniach w Europie w ramach programu Erasmus. Istnieją liczne studenckie stowarzyszenia naukowe i organizacje studenckie, teatr studencki i chór. Są to obiekty sportowe, jak również.

O naszym wydziale (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej)

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej obejmuje trzy instytuty: Instytut Filozofii, Instytut Psychologii i Instytut Ekologii i Bioetyki, w tym łącznie 16 rozdziałów i ponad 30 krzesłami. Wydział posiada samodzielny pracownie komputerowe, bibliotekę, laboratorium diagnostyczne i laboratorium z systemu testowego Wiedeń (VTS). Od 2014/15 roku nasi studenci mają dostęp do nowego Centrum Laboratorium Nauk Przyrodniczych i Centralnego Laboratorium Psychologicznego.

2

Naszym zadaniem jest zapewnienie studentom naszej pracy polubownego środowiska, w którym nauka i edukacja spotykają się. Wydział oferuje:

  • Bachelor- i Master-level programy "w filozofii i ochrony środowiska
  • Zintegrowany program studiów magisterskich w psychologii
  • Programy Doktorat z filozofii i psychologii

W naszych programach studiów staramy się oferować edukację zróżnicowaną i atrakcyjną oparty na wszechstronnej wiedzy teoretycznej, metodologicznej i praktycznej.

Wydział jest zabezpieczenie swojej przyszłości poprzez opracowanie wysokiej jakości badań. Wydział publikuje własne trzy czasopism naukowych: "Studia Psychologica", "Studia Philosophiae Christianae" i "Studia Ecologiae et Bioethicae". Ostatnio Wydział oceniano "kategoria" w krajowym procesie akredytacji, wykazując, że w pełni spełnia wymogi określone w jego misji.

https://www.facebook.com/Study-with-us-Faculty-of-Christian-Philosophy-CSWU-Warsaw-1130218280409999/

UKSW

NASZA MISJA NA UMIĘDZYNARODOWIENIA

Patrzymy poza granice naszego Uniwersytetu i zdecydowanie wspierać i promować międzynarodową mobilność pracowników i studentów zarówno na naszym Wydziale. Rok po roku, na powitanie rosnąca liczba zagranicznych studentów do naszej społeczności akademickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej obecnie współpracuje z zagranicznymi uczelniami, naukowe i instytucje badawcze. Uważamy, że jest to istotny obszar naszego rozwoju. Dlatego nasz Wydział stara się ułatwiać isnt wszelkie formy współpracy międzynarodowej, a także w celu stworzenia warunków dla ustanowienia nowych modeli współpracy międzynarodowej. Oferujemy ciepłe powitanie dla wszystkich naszych gości z zagranicy!

Studia na Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

UKSW

Studenci z uniwersytetów europejskich, które podpisały umowy dwustronne z Erasmus na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w dziedzinie filozofii, psychologii lub ochrony środowiska małej spędzić jeden lub dwa semestry studiów na każdym z naszych Instytutów. Należy pamiętać, że przychodzące Erasmus powinny być oficjalnie nominowany przez ich uczelni macierzystej.

Każdego roku na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej zapewnia kilka kursów w języku angielskim dla studentów zagranicznych.

8 powodów u nas studiować

UKSW
  1. Kursy w języku angielskim: studenci są oferowane wybór kursów prowadzonych w języku angielskim, w psychologii, filozofii, environmetal ochrony. Z roku na rok staramy się, aby nasza oferta bardziej atrakcyjna i różnorodna.
  2. <li><strong>Orientacja trainning:</strong> pom&oacute;c Ci rozliczane w czasie swoich pierwszych dniach w Warszawie, nasza Mi&#281;dzynarodowe Biuro zaprojektowa&#322; trening orientacji dla student&oacute;w Erasmusa z przydatnych wskaz&oacute;wek, informacji i mo&#380;liwo&#347;ci, aby pozna&#263; innych student&oacute;w Erasmus. Ty zostanie wys&#322;ane e-mailem o dok&#322;adnym czasie treningu orientacji.</li> <li><strong>Mentor Program:</strong> pom&oacute;c Ci znale&#378;&#263; swoj&#261; drog&#281; na Uniwersytecie iw Polsce, mo&#380;na poprosi&#263; o swoim osobistym polskiego kumpla - polskiego studenta, kt&oacute;ry mo&#380;e odpowiedzie&#263; na wszystkie Twoje praktyczne pytania, pokaza&#263; drog&#281;, w Warszawie, w wydziale, w polskich zwyczajach itp Tego rodzaju pomoc jest &#347;wiadczona przez Erasmus Student Network (ESN). ESN jest organizacj&#261; studenck&#261;, kt&oacute;ra wspiera mobilno&#347;&#263; student&oacute;w. Ma on na celu popraw&#281; integracji organizuj&#261;c wycieczki, imprezy i spotkania dla student&oacute;w mi&#281;dzynarodowych i lokalnych. Cz&#322;onkowie naszej ofercie ESN pomoc i wsparcie od pocz&#261;tku pobytu w Polsce (program Mentor). Aby uzyska&#263; wi&#281;cej informacji, przejd&#378; do www.uksw.esn.pl</li> <li><strong>Koordynator&oacute;w pomoc i wsparcie:</strong> koordynatorzy s&#261; osoby odpowiedzialne za realizacj&#281; program&oacute;w mobilno&#347;ci. Ka&#380;dy International Student jest obs&#322;ugiwany przez dw&oacute;ch koordynator&oacute;w: akademickiego koordynatora (DR. Katarzyna Knopp, dr. Zuzanna G&oacute;rska) oraz koordynator administracyjny (Mariola Sadowska). B&#281;d&#261; szcz&#281;&#347;liwi, aby pom&oacute;c Pa&#324;stwu w trakcie studi&oacute;w na naszym wydziale.</li> <li><strong>Zakwaterowanie:</strong> mo&#380;emy zaoferowa&#263; miejsce w Akademik w pokojach dwuosobowych. Ka&#380;dy pok&oacute;j wyposa&#380;ony jest w internet, toalety, dwa prysznice, jadalni z kuchenk&#261; i lod&oacute;wk&#261;. W akademiku studenci maj&#261; dost&#281;p do sali telewizyjnej, pok&oacute;j dzienny, czytelnia, pralni i suszarni. Czynsz wynosi oko&#322;o 100-150 euro miesi&#281;cznie.</li> <li><strong>Polska - atrakcyjne kraj docelowy:</strong> Polska osi&#261;gn&#281;&#322;a Z 8 miejsce w rankingu najlepszych marek krajowych, w kategorii "Rising Star" i prowadzone przez Country Brand Index, wskazuj&#261;c, &#380;e kraje s&#261; najbardziej atrakcyjne dla turyst&oacute;w. Odwiedzaj&#261;cy Polsce odkrywaj&#261; drobnym kultury, malowniczych krajobraz&oacute;w i niezwyk&#322;ych zabytk&oacute;w. Czy zwiedzania miast, zabytk&oacute;w i przyrody, go&#347;cie s&#261; z pewno&#347;ci&#261; przyniesie po&#380;ytek bogate wspomnienia. Polska jest atrakcyjnym miejscem dla student&oacute;w. W roku akademickim 2012-13 nasz kraj by&#322; 7. najbardziej popularnym krajem przeznaczenia w UE z 10 772 student&oacute;w zagranicznych. Poza tym, Polska jest uwa&#380;ana za jedn&#261; z najta&#324;szych kraj&oacute;w w UE do &#380;ycia jako student.</li> <li><strong>Warszawa - miejsce Student&oacute;w</strong> Uniwersytetu mie&#347;ci si&#281; w Warszawie - stolicy Polski. Warszawa jest jednym z najszybszych rozwijaj&#261;cych si&#281; miast Europy i centrum &#380;ywych politycznym, spo&#322;ecznym i kulturalnym. Warszawa ma tak&#380;e bogate &#380;ycie akademickie - jest gospodarzem ponad 200.000 student&oacute;w rocznie. Warszawa z jej uroku i licznych imprez kulturalnych i rekreacyjnych to wielkie miasto do zwiedzania i doskona&#322;ym miejscem turystycznym. Ponadto miasto ma uprzywilejowan&#261; geografii, znajduj&#261;cy si&#281; w po&#322;owie drogi mi&#281;dzy morze i g&oacute;ry.</li> <li><strong>Wypolerowa&#263; polski:</strong> oferujemy dobrowolny kurs polskiego (p&#322;atne). Ponadto, mo&#380;na &#263;wiczy&#263; swoj&#261; polsk&#261; wychodzi&#263; ze swoimi polskimi przyjaci&oacute;&#322;mi.</li>

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski

Widzieć MA »

Programy

Ta szkoła oferuje również:

MA

MA in Philosophy and Culture of East-Central Europe - Experience and Thought

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 2 lat October 2018 Polska Warszawa

[+]

Program prowadzi do magistra filozofii. Wszystkie wykłady i ćwiczenia prowadzone są w języku angielskim.

Co jest wyjątkowe w naszym programie?

Unikalną cechą programu będzie prezentacja roli procesów, które przez wiele wieków ukształtowały tożsamość i kulturę Europy Środkowej i Wschodniej. Nauczyciele będą filozofowie i inni pracownicy naukowi reprezentujący kraje Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski, Słowacji, Chorwacji, Czechach i na Węgrzech. Program zawiera szereg wizyt w różnych ośrodkach kulturalnych (muzea, wystawy, etc.), z siedzibą w Warszawie. Zajęcia są prowadzone częściowo w miejscu, a częściowo poprzez e-learning. Niektóre stypendia są dostępne na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na kandydatów z zagranicy, którzy są w pierwszej kolejności uczestniczących w programie. Krótkie okresy obowiązkowego pobytu na miejscu: 9-12 tygodni w semestrze. Ciekawe zajęcia i wykładowców z wielu krajów. Stypendia dla tych, którzy zapisali się szybko i są dopuszczone. pomoc Tutorial czasie studiów. ... [-]

MA W Zakresie Ochrony środowiska: Badania Zrównoważonego Rozwoju

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 2 lat October 2018 Polska Warszawa

Studia na temat zrównoważonego rozwoju to interdyscyplinarny program mający na celu sprzyjanie zrozumieniu, docenianiu i rozwiązywaniu problemów przez uczniów w odniesieniu do relacji i interakcji między społeczeństwem a środowiskiem ludzkim. Badania dostarczą interdyscyplinarnego tło, które jest potrzebne do zrozumienia wielu złożonych wyzwań naszego świata i dadzą studentom umiejętności potrzebnych do opracowania rozwiązań tych problemów. [+]

o badaniach

Trwałość jest najczęściej definiowany jako zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez umniejszania szans przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych potrzeb. Pole Studiów i Krytyki Sustainability bada sposoby, aby osiągnąć to w kontekście zachowania zdrowia ekologii i ochrony środowiska podczas generowania dobrobytu gospodarczego i zapewnienie sprawiedliwości społecznej. Studia na temat zrównoważonego rozwoju to interdyscyplinarny program mający na celu sprzyjanie zrozumieniu, docenianiu i rozwiązywaniu problemów przez uczniów w odniesieniu do relacji i interakcji między społeczeństwem a środowiskiem ludzkim. Badania dostarczą interdyscyplinarnego tło, które jest potrzebne do zrozumienia wielu złożonych wyzwań naszego świata i dadzą studentom umiejętności potrzebnych do opracowania rozwiązań tych problemów.... [-]


Kontakt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Adres Dewajtis 5
Warszawa, Mazowieckie, Polska
Strona internetowa http://www.uksw.edu.pl/
Telefon +48 22 561 88 00