Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Wstęp

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu została powołana do życia w 2001 roku z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Budowy Wrocławskiego Zintegrowanego Centrum Logistycznego we współpracy z:

  • grupą szkół ESIDEC w Metz (Ecole Supérieure Internationale de Commerce), jednym z najstarszych w Europie ośrodkiem kształcącym specjalistów logistyków,
  • Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu,
  • Politechniką Wrocławską,
  • Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego,
  • Gminą Wrocław.

Potrzeba powołania tego typu placówki wynikała przede wszystkim z faktu, że w Polsce brakuje wyższych uczelni zawodowych kształcących w zawodzie logistyk/spedytor. Tymczasem rynek pracy zgłasza ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach. Tworząc Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu przyjęto jako misję wykształcenie menedżerów przygotowanych do zarządzania nowoczesnymi procesami logistycznymi, gotowych do pracy w warunkach współdziałania w zintegrowanej Europie. Spełnienie misji Uczelnia upatruje w odpowiednim doborze programu nauczania, w zatrudnieniu doświadczonej kadry dydaktycznej oraz szeroko pojętej współpracy z innymi podmiotami. Dzięki współpracy z partnerem strategicznym – grupą ESIDEC – program kształcenia Uczelni zapewnia zdobycie wiedzy i kwalifikacji z dziedziny logistyki, transportu i spedycji na europejskim poziomie. Międzynarodowy charakter Uczelni, wielorakie kontakty z partnerami o profilu logistycznym, transportowym i spedycyjnym pozwalają MWSLiT realizować formułę „edukacji otwartej” poprzez organizowanie gościnnych wykładów specjalistów krajowych i zagranicznych, a także wykładów uzupełniających. Stanowią one element uzupełnienia procesu dydaktycznego, umożliwiający studentom poszerzenie wiedzy i skonfrontowanie swoich wyobrażeń o zawodzie z rzeczywistością. Jest to możliwe m.in. dzięki współpracy merytorycznej z Politechniką Wrocławską, Akademią Ekonomiczną, grupą ESIDEC w Metz, współpracy z drezdeńskim Centrum Logistycznym, Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych „Dolny Śląsk”, Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Transportu Drogowego, Polskim Towarzystwem Logistycznym oraz Dolnośląską Izbą Gospodarczą, firmą logistyczną GEFCO Polska, EuroConsulting – Niemieckim Centrum Edukacji Biznesu.

Utworzenie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, wspólnie z uczelnią francuską ESIDEC, zostało uhonorowane nagrodą premiera Francji Jean-Pierre Raffarina. Nagroda była jedną z pięciu, którymi uhonorowano międzynarodowe projekty z udziałem Francuzów, jednak jedyną w dziedzinie edukacji. Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że zgłoszono 92 projekty z całego świata. Drogą eliminacji, przedsięwzięcie utworzenia MWSLiT we Wrocławiu zajęło pierwsze miejsce nagrodzone 10 listopada 2003 roku w Paryżu. Od lat uczelnia jest również laureatem certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” przyznawanego przez Akademickie Centrum Informacyjne.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest niepaństwową wyższą szkołą, wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych, związków uczelni niepublicznych, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową „206”. Uczelnia powstała na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.). Struktura Uczelni ma charakter jednowydziałowy (Wydział Logistyki i Transportu). Corocznie przyjmowanych jest około 300 kandydatów na studia pierwszego stopnia (studia licencjackie) oraz około 200 kandydatów na studia podyplomowe. W roku akademickim 2007/2008 Uczelnia przeprowadziła pierwszy nabór na studia magisterskie.

Proces kształcenia na naszej Uczelni odbywa się w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają trzy lata (sześć semestrów) na dwóch specjalnościach: systemy logistyczne oraz zarządzanie transportem, po ukończeniu których absolwenci otrzymują dwa dyplomy – polski i francuski (wydawany przez ESIDEC w Metz) z tytułem licencjata.

W 2007 roku starania Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu o uzyskanie możliwości prowadzenia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku Logistyka zostały uwieńczone sukcesem. MWSLiT jest jedyną niepubliczną uczelnią w Polsce i jedną z nielicznych uczelni w kraju oferującą studia II stopnia na kierunku Logistyka.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają dwa lata (cztery semestry). Absolwenci studiów pierwszego stopnia MWSLiT mają również możliwość podjęcia studiów w ESIDEC w Metz (Francja). Po uzyskaniu dyplomu absolwenci mogą skorzystać z bogatej oferty specjalistycznych studiów podyplomowych organizowanych przez Uczelnię.

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski

Widzieć MSc »

Programy

Ta szkoła oferuje również:

MSc

Logistyka studia magisterskie

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin W niepełnym wymiarze czasu 4 semestry October 2017 Polska Wrocław + 1 więcej

MWSLiT jest pierwszą i jedyną niepubliczną uczelnią w Polsce oferującą studia II stopnia na kierunku Logistyka [+]

Logistyka studia magisterskie

Studia II stopnia - magisterskie  (4 semestry)

 

MWSLiT jest pierwszą i jedyną niepubliczną uczelnią w Polsce oferującą studia II stopnia na kierunku Logistyka.

Oferujemy studia:

stacjonarne ( 5 dni w tygodniu), niestacjonarne ( zjazdy co 2 tygodnie).

 

Formułując koncepcję kształcenia na poziomie II stopnia, twórcy programów szczególną uwagę skupili na biznesowych aspektach działalności logistycznej i doskonaleniu umiejętności menedżerskich przyszłych absolwentów.... [-]


Filmy

Wroclaw - your place in Poland