Najlepsze uniwersytety, uczelnie i szkoły biznesu w

Na tej stronie możesz sprawdzić uniwersytetów, kolegiów i szkół biznesu w . Będzie łatwo znaleźć wszystkie informacje na temat najlepszych uczelni w rankingu w . Kliknij na "Czytaj więcej " Szczegółowy opis uczelni oraz przegląd oferowanych programów studiów....

Na tej stronie możesz sprawdzić uniwersytetów, kolegiów i szkół biznesu w . Będzie łatwo znaleźć wszystkie informacje na temat najlepszych uczelni w rankingu w . Kliknij na "Czytaj więcej " Szczegółowy opis uczelni oraz przegląd oferowanych programów studiów.

Czytaj więcej

Znajdź uniwersytetów w i przeglądać swoje programy, aby znaleźć te, które odpowiadają Ci najbardziej. Pobierz wszystkie informacje na temat różnych możliwości studiowania w i porównać Czesne i długość studiów. Możesz zaoszczędzić czas i uczelni kontaktowe w bezpośrednio: wypełnić "Zadaj pytanie o " formularza, który będzie można umieścić w kontakcie z biurem rekrutacji.

Rozpocznij wyszukiwanie dla swojej przyszłej edukacji od razu!

Pokaż mniej

Uczelnie

Kierunki studiów

Filtry

The Berlin School of Business and Innovation (BSBI) is located in the heart of Berlin. We focus on helping graduates to become exceptional leaders in their chosen field.

The Berlin School of Business and Innovation (BSBI) is located in the heart of Berlin. We focus on helping graduates to become exceptional leaders in their chosen field. Pokaż mniej

University of Law Business School jest pioniersk? now? Szko?? Biznesu uruchomion? w 2015 roku przez The University of Law. Kwalifikacja z The University of Law Business School daje ci t? wa?n? przewag ... Czytaj więcej

University of Law Business School jest pioniersk? now? Szko?? Biznesu uruchomion? w 2015 roku przez The University of Law. Kwalifikacja z The University of Law Business School daje ci t? wa?n? przewag? podczas ubiegania si? o pierwsz? prac? i przez ca?? przysz?? karier?. Mamy niezrównane do?wiadczenie w osi?gni?ciu sukcesu, z godnym pozazdroszczenia 97% wska?nikiem zatrudnienia. Pokaż mniej
Londyn , Leeds , Manchester , Berlin , Birmingham , Londyn , Londyn , Nottingham + 7 Więcej Mniej

GISMA z dum? og?osi?a partnerstwo z ULaw w 2017 roku. W wyniku tej wspó?pracy GISMA jest w stanie zaoferowa? szereg programów podyplomowych, w tym zasoby ludzkie, marketing i zarz?dzanie danymi. Kampu ... Czytaj więcej

GISMA z dum? og?osi?a partnerstwo z ULaw w 2017 roku. W wyniku tej wspó?pracy GISMA jest w stanie zaoferowa? szereg programów podyplomowych, w tym zasoby ludzkie, marketing i zarz?dzanie danymi. Kampus GISMA ULaw ma siedzib? w niemieckiej stolicy Berlina. Wszystkie nasze programy s? prowadzone w j?zyku angielskim, aby studenci z ca?ego ?wiata mieli okazj? przyj?? i uczy? si? z nami. Pokaż mniej

Our vision conveys what GISMA Business School stands for, defines our values and aids transparency, allowing you to understand exactly what we do and why, as well as what we have to offer.

Our vision conveys what GISMA Business School stands for, defines our values and aids transparency, allowing you to understand exactly what we do and why, as well as what we have to offer. Pokaż mniej
Hanower , Hamburg + 1 Więcej Mniej

Tutaj w Arden, Study Centre Berlin. jeste?my w 100 procentach zaanga?owani w zapewnianie wysokiej jako?ci edukacji biznesowej dla osób, które chc? kontynuowa? karier? w ró?nych sektorach przemys?u. Na ... Czytaj więcej

Tutaj w Arden, Study Centre Berlin. jeste?my w 100 procentach zaanga?owani w zapewnianie wysokiej jako?ci edukacji biznesowej dla osób, które chc? kontynuowa? karier? w ró?nych sektorach przemys?u. Na Uniwersytecie Arden dok?adamy wszelkich stara?, aby szkolnictwo wy?sze by?o dost?pne dla wszystkich. Oferujemy odpowiednie dla bran?y kursy licencjackie i podyplomowe w Niemczech, prowadzone przez wyk?adowców. Studenci mog? zdecydowa? si? na studia w pe?nym lub niepe?nym wymiarze godzin, a tym samym dostosowa? swoje studia do harmonogramu. Pokaż mniej
Berlin , Berlin + 1 Więcej Mniej

GISMA to niemiecka szko?a biznesu oferuj?ca akredytowane na ca?ym ?wiecie programy studiów, kszta?cenie kadry kierowniczej i programy j?zykowe w kampusach w Berlinie i Hanowerze. Wszystkie nasze progr ... Czytaj więcej

GISMA to niemiecka szko?a biznesu oferuj?ca akredytowane na ca?ym ?wiecie programy studiów, kszta?cenie kadry kierowniczej i programy j?zykowe w kampusach w Berlinie i Hanowerze. Wszystkie nasze programy s? prowadzone w j?zyku angielskim, najwa?niejszym j?zyku na ?wiecie do globalnej komunikacji biznesowej. Pokaż mniej
Berlin , Berlin , Hanower + 2 Więcej Mniej

ALP Akademisches Lehrinstitut für Psychologie GmbH oferuje nowoczesne, kreatywne i innowacyjne kursy kszta?cenia na odleg?o?? oraz dalsze kszta?cenie w dziedzinie psychologii. I to od ponad 14 lat. Pr ... Czytaj więcej

ALP Akademisches Lehrinstitut für Psychologie GmbH oferuje nowoczesne, kreatywne i innowacyjne kursy kszta?cenia na odleg?o?? oraz dalsze kszta?cenie w dziedzinie psychologii. I to od ponad 14 lat. Programy online Master z praktycznym stosunkiem i umiej?tn? dydaktyk?. Ekscytuj?ce, naukowe i praktyczne jednocze?nie. W wyj?tkowych przypadkach specjali?ci maj? mo?liwo?? przyj?cia na studia magisterskie bez pierwszego stopnia (bez tytu?u licencjata). Pokaż mniej

MPSP to interdyscyplinarna, ogólnokrajowa szkoła dla absolwentów, oferująca wyjątkowy, dwufazowy doktorat. program dla doskonałych studentów z całego świata. Szczyci się rozległą siecią, w tym renomow ... Czytaj więcej

MPSP to interdyscyplinarna, ogólnokrajowa szkoła dla absolwentów, oferująca wyjątkowy, dwufazowy doktorat. program dla doskonałych studentów z całego świata. Szczyci się rozległą siecią, w tym renomowanymi instytutami badawczymi i znaczącymi placówkami w branży fotonicznej. Pokaż mniej
Monachium , Erlangen , Jena , Karlsruhe + 3 Więcej Mniej

Moderne Labore, kleine Gruppen, Hilfe bei der Jobsuche, enge Kontakte zu Unternehmen, eine familiäre Atmosphäre und Professoren, die sich Zeit nehmen - das bietet die Hochschule Albstadt-Sigmaringen. ... Czytaj więcej

Moderne Labore, kleine Gruppen, Hilfe bei der Jobsuche, enge Kontakte zu Unternehmen, eine familiäre Atmosphäre und Professoren, die sich Zeit nehmen - das bietet die Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Pokaż mniej

Die AKAD-Gruppe versteht sich als innovativer Bildungsanbieter im Fernstudium. Mit staatlich und international anerkannten Studienabschlüssen sowie durch Weiterbildung auf hohem Niveau tragen wir zum ... Czytaj więcej

Die AKAD-Gruppe versteht sich als innovativer Bildungsanbieter im Fernstudium. Mit staatlich und international anerkannten Studienabschlüssen sowie durch Weiterbildung auf hohem Niveau tragen wir zum persönlichen und beruflichen Erfolg unserer Kunden bei. Pokaż mniej

Together with Wittenborg University of Applied Sciences, New European College offers one of the most modern and forward-thinking approaches to business education in Germany, with Bachelor, Master and ... Czytaj więcej

Together with Wittenborg University of Applied Sciences, New European College offers one of the most modern and forward-thinking approaches to business education in Germany, with Bachelor, Master and MBA programs fully taught in English. The academic combination of a research-based approach to education, real world mandatory project weeks and continuous evaluation ensures that students achieve highest level of sustainable employability in the 21st century world of business. We combine the virtues of the Dutch’s contemporary and practical approach to business education with the modern American model of small classes and real-world academics. In the sea of formulaic business schools, we stand out. By unleashing our students’ individual strengths, we prepare them to outperform in the business world. Our students’ sustained success is our passion and purpose. Pokaż mniej

G?ówne pytania, przed którymi stoimy - zarówno obecnie, jak i w przysz?o?ci - s? zbyt z?o?one i powi?zane ze sob?, aby umo?liwi? jednoznaczn? odpowied?. Rosn?ce spo?eczne, polityczne, ekonomiczne, kul ... Czytaj więcej

G?ówne pytania, przed którymi stoimy - zarówno obecnie, jak i w przysz?o?ci - s? zbyt z?o?one i powi?zane ze sob?, aby umo?liwi? jednoznaczn? odpowied?. Rosn?ce spo?eczne, polityczne, ekonomiczne, kulturowe, ekologiczne i medialne powi?zania naszego ?wiata wymagaj? miejsca wspólnego dyskursu. Pokaż mniej
Friedrichshafen

The Professional School of Business & Technology is the competence centre for postgraduate studies at Kempten University of Applied Sciences.

The Professional School of Business & Technology is the competence centre for postgraduate studies at Kempten University of Applied Sciences. Pokaż mniej

IUBH Campus Studies at IUBH University of Applied Sciences offers on-campus degree programs that have a strong international focus: all courses are taught in English, the curriculum is aligned to the ... Czytaj więcej

IUBH Campus Studies at IUBH University of Applied Sciences offers on-campus degree programs that have a strong international focus: all courses are taught in English, the curriculum is aligned to the future needs of international companies. Professors and students from over 85 nations meet and work together on–campus. Pokaż mniej
Bad Honnef , Berlin , Monachium + 2 Więcej Mniej

Lancaster University Leipzig to filia kampusu Lancaster University w Wielkiej Brytanii. LU Leipzig oferuje szereg programów studiów, przy czym uniwersytet stara si? zapewni? tak? sam? jako?? akademick ... Czytaj więcej

Lancaster University Leipzig to filia kampusu Lancaster University w Wielkiej Brytanii. LU Leipzig oferuje szereg programów studiów, przy czym uniwersytet stara si? zapewni? tak? sam? jako?? akademick? i pe?ne do?wiadczenie studenckie jak w Wielkiej Brytanii. Dzia?alno?? Lancaster University w Lipsku zosta?a zatwierdzona przez Sakso?skie Ministerstwo Szkolnictwa Wy?szego, Bada? Naukowych i Sztuki. Kampus znajduje si? w samym sercu Lipska i przyjmuje studentów z Niemiec, UE i innych krajów. Pokaż mniej

Jako uznany przez pa?stwo uniwersytet, ESCP nale?y do najbardziej presti?owych i wiod?cych szkó? biznesu w Niemczech. ESCP regularnie zajmuje czo?owe miejsca w rankingach krajowych i mi?dzynarodowych ... Czytaj więcej

Jako uznany przez pa?stwo uniwersytet, ESCP nale?y do najbardziej presti?owych i wiod?cych szkó? biznesu w Niemczech. ESCP regularnie zajmuje czo?owe miejsca w rankingach krajowych i mi?dzynarodowych (nr 1 w europejskiej szkole biznesu w Niemczech, nr 1 w zarz?dzaniu, nr 1 w Executive MBA i nr 1 w Custom Executive Education w Niemczech). W Berlinie ESCP ma szczególn? wiedz? specjalistyczn? w 3 kluczowych obszarach akademickich, a mianowicie w zakresie zrównowa?onego rozwoju, przedsi?biorczo?ci i cyfryzacji w oparciu o mi?dzynarodowe zarz?dzanie. Firmy takie jak Accenture, Bain, Bayer, Coca-Cola i P Pokaż mniej
Berlin , Szanghaj , Londyn , Paryż , San Francisco + 4 Więcej Mniej

Justus-Liebig-University celebrated its 400th anniversary in 2007. The University took these celebrations as an opportunity to emphasize its individual subject profile, display its strengths, and pres ... Czytaj więcej

Justus-Liebig-University celebrated its 400th anniversary in 2007. The University took these celebrations as an opportunity to emphasize its individual subject profile, display its strengths, and present its top-level research initiatives. Pokaż mniej

You want to start an international career in Europe and search for a flexible, affordable way to reach this goal? Our online Master's and MBA programs offer you an international orientation with a foc ... Czytaj więcej

You want to start an international career in Europe and search for a flexible, affordable way to reach this goal? Our online Master's and MBA programs offer you an international orientation with a focus on business and general management competencies. Pokaż mniej

The International Medical College (IMC®) is a university alliance of different Universities with the aim to perform postgraduate international Master Courses and continuing education programs in oral ... Czytaj więcej

The International Medical College (IMC®) is a university alliance of different Universities with the aim to perform postgraduate international Master Courses and continuing education programs in oral medicine and medicine and biomedical and biomaterial science as blended learning concepts. Pokaż mniej

CODE to berli?ska akredytowana przez pa?stwo uniwersytet nauk stosowanych, który oferuje studia licencjackie w dziedzinie rozwoju cyfrowego produktu.

CODE to berli?ska akredytowana przez pa?stwo uniwersytet nauk stosowanych, który oferuje studia licencjackie w dziedzinie rozwoju cyfrowego produktu. Pokaż mniej

We are a world-leading organization for delivering entrepreneurial-based education programs all over the world, with the intention of bringing together young and ambitious individuals with successful ... Czytaj więcej

We are a world-leading organization for delivering entrepreneurial-based education programs all over the world, with the intention of bringing together young and ambitious individuals with successful entrepreneurs. Our world-class educators & mentors are entrepreneurs, founders, business owners and investors who teach the skills, mindsets, and frameworks necessary in today’s competitive environment. Pokaż mniej
Toronto , Monachium , San Jose , Dublin + 3 Więcej Mniej

Durchstarten zum Erfolg: Das bib International College bietet praxisorientierte Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in den Zukunftsbranchen Informatik, Wirtschaft, Mediendesign und Game. Mit unseren ... Czytaj więcej

Durchstarten zum Erfolg: Das bib International College bietet praxisorientierte Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in den Zukunftsbranchen Informatik, Wirtschaft, Mediendesign und Game. Mit unseren staatlich anerkannten Ausbildungen begleiten wir dich auf deinem Weg: von dem mittleren Bildungsabschluss, der Fachhochschulreife oder dem Abitur bis zum internationalen Bachelor-Abschluss. Pokaż mniej
Bergisch Gladbach , Paderborn , Bielefeld , Hanower + 3 Więcej Mniej

Working practice-oriented and in small groups, Hamm-Lippstadt University of Applied Sciences offers high-quality study programs with a clear orientation towards current and future market requirements. ... Czytaj więcej

Working practice-oriented and in small groups, Hamm-Lippstadt University of Applied Sciences offers high-quality study programs with a clear orientation towards current and future market requirements. The young team of professors is practically experienced. With an interdisciplinary setup, teaching focuses on both the promotion of individual strengths and the imparting of social competences, such as teamwork. Pokaż mniej

Witamy w Willy Brandt School of Public Policy, najstarszej niemieckiej szkole publicznej znajduj?cej si? w jej najnowszej uczelni publicznej. Utworzony w 2002 r. Jako cz??? Wydzia?u Nauk Prawnych, Spo ... Czytaj więcej

Witamy w Willy Brandt School of Public Policy, najstarszej niemieckiej szkole publicznej znajduj?cej si? w jej najnowszej uczelni publicznej. Utworzony w 2002 r. Jako cz??? Wydzia?u Nauk Prawnych, Spo?ecznych i Ekonomicznych dzia?a od tego czasu jako interdyscyplinarny, zorientowany na praktyk? i mi?dzynarodowy instytut szkolnictwa wy?szego, który przygotowuje studentów na potrzeby i wyzwania dzisiejszego z?o?onego ?wiata politycznego. Pokaż mniej

The Europa-Institut at Saarland University is the second oldest institution of its kind in Europe. For more than six decades, the Europa-Institut has been excellently educating young academics from al ... Czytaj więcej

The Europa-Institut at Saarland University is the second oldest institution of its kind in Europe. For more than six decades, the Europa-Institut has been excellently educating young academics from all over the world in European and international law. Pokaż mniej

SAE Institute was founded in 1976 and has since grown to become the world’s largest, industry-focussed creative media educator with 54 campuses in 26 countries. SAE’s curriculum has been carefully cra ... Czytaj więcej

SAE Institute was founded in 1976 and has since grown to become the world’s largest, industry-focussed creative media educator with 54 campuses in 26 countries. SAE’s curriculum has been carefully crafted in consultation with leading industry practitioners to meet the requirements of the global creative media industries. Pokaż mniej

With innovative and transfer oriented study as well as certificate programmes the Institute of Executive Capabilities (IEC) strengthens the capability of employees and executives to handle increasing ... Czytaj więcej

With innovative and transfer oriented study as well as certificate programmes the Institute of Executive Capabilities (IEC) strengthens the capability of employees and executives to handle increasing performance requirements based on future oriented competences, mindsets and practices. Pokaż mniej
Berlin , Monachium + 1 Więcej Mniej

Die Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane (MHB) ist eine staatlich anerkannte Hochschule in kommunaler und gemeinnütziger Trägerschaft. Sie steht für innovative Lehrkonzepte sowie für di ... Czytaj więcej

Die Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane (MHB) ist eine staatlich anerkannte Hochschule in kommunaler und gemeinnütziger Trägerschaft. Sie steht für innovative Lehrkonzepte sowie für die Einheit von Forschung, Lehre und Patientenversorgung. Pokaż mniej

Munich Business School, is recognized by U-Multirank 2018 as Germany’s best private university of applied sciences in “Business Studies”, received by Trendence Graduate Barometer 2017 excellent grades ... Czytaj więcej

Munich Business School, is recognized by U-Multirank 2018 as Germany’s best private university of applied sciences in “Business Studies”, received by Trendence Graduate Barometer 2017 excellent grades for internationality and practical relevance and among others, ranked by Trendence Employability Ranking 2016 as 1st amongst all private universities of applied sciences, including all academic subjects across Germany. Pokaż mniej

IPU to uznany przez pa?stwo prywatny uniwersytet z kampusem i administracj? w Berlinie. International Psychoanalytic University Berlin gGmbH spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? jest organem odpowi ... Czytaj więcej

IPU to uznany przez pa?stwo prywatny uniwersytet z kampusem i administracj? w Berlinie. International Psychoanalytic University Berlin gGmbH spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? jest organem odpowiedzialnym za uniwersytet, a jedynym udzia?owcem spó?ki jest obecnie Fundacja Promowania Psychoanalizy Uniwersyteckiej. Pokaż mniej

Mi?dzynarodowy Uniwersytet Nauk Stosowanych w Berlinie jest uznanym i niekomercyjnym niemieckim uniwersytetem nauk stosowanych w centrum Berlina. Jeste?my zdeterminowani, aby oferowa? ambitne, innowac ... Czytaj więcej

Mi?dzynarodowy Uniwersytet Nauk Stosowanych w Berlinie jest uznanym i niekomercyjnym niemieckim uniwersytetem nauk stosowanych w centrum Berlina. Jeste?my zdeterminowani, aby oferowa? ambitne, innowacyjne i zorientowane na praktyk? kszta?cenie, które zwi?ksza potencja? akademicki, kulturowy i j?zykowy naszych studentów i przygotowuje ich do kariery mi?dzynarodowej w zglobalizowanym ?wiecie. Pokaż mniej

Witten/Herdecke University (UW/H) was founded and state recognized in 1983 and ever since has been a pioneer among Germany’s higher education institutions. Over a period of 30 years, we introduced sig ... Czytaj więcej

Witten/Herdecke University (UW/H) was founded and state recognized in 1983 and ever since has been a pioneer among Germany’s higher education institutions. Over a period of 30 years, we introduced significant innovations in research and teaching. As a model university we stand for dynamic reforms of the traditional alma mater and the pursuit of a humanistic educational concept adapted to the challenges of our modern knowledge society. Pokaż mniej

Get an excellent theoretical education as well as the opportunity to work with European top research facilities and leading business partners. The education includes an internship in which students, t ... Czytaj więcej

Get an excellent theoretical education as well as the opportunity to work with European top research facilities and leading business partners. The education includes an internship in which students, teachers, and our business partners develop a project for your Master's thesis. Pokaż mniej
Budapeszt , Espoo , Paryż , Berlin , Londyn , Trydent , Eindhoven , Madryt , Sztokholm , Rennes , Turku , Tallinn , Bolonia , Miły , Mediolan + 14 Więcej Mniej

Ludwig-Maximilians-University or LMU, the University in the heart of Munich, forms the urban landscape and has campuses throughout the city. LMU Munich is one of the leading universities in Europe. Ca ... Czytaj więcej

Ludwig-Maximilians-University or LMU, the University in the heart of Munich, forms the urban landscape and has campuses throughout the city. LMU Munich is one of the leading universities in Europe. Carrying on a tradition that goes back over 500 years, LMU offers challenging study programs and provides an ideal environment for top-level research. The LMU links academic excellence with urban quality of life and a unique recreational value for approximately 50,000 students. With about 7,500 external students from more than 125 countries, the LMU is the academic home of most of the foreign students in Germany. 70 % of these students come from Europe, 20 % from Asia and 7 % from North and South America. All of these students, which come from abroad, contribute together with the international scientists to the diversity in the culture of the university. Pokaż mniej

At the NIT Northern Institute of Technology Management, gifted and talented students from all over the world find ideal learning environment in which they can learn methods, realize innovative ideas a ... Czytaj więcej

At the NIT Northern Institute of Technology Management, gifted and talented students from all over the world find ideal learning environment in which they can learn methods, realize innovative ideas and develop their personalities. Our international community of students and lecturers creates an intercultural atmosphere in which individual learning is made possible through freedom and intensive learning support. Pokaż mniej

With a student body of more than 13,000, the Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin is the largest University of Applied Sciences in Berlin.

With a student body of more than 13,000, the Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin is the largest University of Applied Sciences in Berlin. Pokaż mniej

Since opening its doors to the public in 1978, the University of Passau has quickly developed into a first address in German academia. The University regularly attains top positions in academic rankin ... Czytaj więcej

Since opening its doors to the public in 1978, the University of Passau has quickly developed into a first address in German academia. The University regularly attains top positions in academic rankings, most recently in the TImes Higher Education's 2019 World University Rankings, where it attained a place among the 20% best universities worldwide. Pokaż mniej

Centrum Studiów Integracji Europejskiej (ZEI) zapewnia przysz?e badania nad nierozwi?zanymi problemami integracji europejskiej i globalnej roli Europy. Praca ZEI - zasadniczo w dziedzinie nauk polityc ... Czytaj więcej

Centrum Studiów Integracji Europejskiej (ZEI) zapewnia przysz?e badania nad nierozwi?zanymi problemami integracji europejskiej i globalnej roli Europy. Praca ZEI - zasadniczo w dziedzinie nauk politycznych i prawa - jest stosowana i powi?zana z innowacyjnym transferem wiedzy. Obecnie badania ZEI obejmuj? dwa obszary badawcze: Pokaż mniej

Furtwangen University (HFU) is one of Germany's leading universities and recognised for its excellence in the following areas: High quality and innovation in teaching Strong practical focus through c ... Czytaj więcej

Furtwangen University (HFU) is one of Germany's leading universities and recognised for its excellence in the following areas: High quality and innovation in teaching Strong practical focus through collaboration with industry International focus Applied research Continuing education and lifelong learning Qualifications and motivation Social responsibility and safeguarding of the future Pokaż mniej
Villingen-Schwenningen , Baden-Baden , Furtwangen + 2 Więcej Mniej

Jako jedna z najstarszych i najwi?kszych prywatnych uczelni w Niemczech, wyznaczamy standardy edukacji. Wyposa?amy Ci? w wiedz? potrzebn? na przysz?o?? - praktyczn?, innowacyjn? i kreatywn?. W tym cel ... Czytaj więcej

Jako jedna z najstarszych i najwi?kszych prywatnych uczelni w Niemczech, wyznaczamy standardy edukacji. Wyposa?amy Ci? w wiedz? potrzebn? na przysz?o?? - praktyczn?, innowacyjn? i kreatywn?. W tym celu szczególnie wa?na jest ?cis?a wspó?praca mi?dzy naszymi studentami i wyk?adowcami. Nasza recepta na sukces: oferujemy nowe, praktyczne programy studiów, indywidualny nadzór i szybkie sta? na rynku pracy. Dla naszych studentów oznacza to najlepsze szanse na rozpocz?cie kariery. Pokaż mniej

Our university has a unique profile that results, in part, from its intriguing history and long tradition. This is a place where diversity and gender mainstreaming, health promotion and a pro-family e ... Czytaj więcej

Our university has a unique profile that results, in part, from its intriguing history and long tradition. This is a place where diversity and gender mainstreaming, health promotion and a pro-family environment receive high priority, as do cultural activities and international exchange. The university is also firmly anchored in national and international networks in the areas of academia, research and the professional world.On the following pages we will introduce you to the features that give the Alice Salomon University of Applied Sciences its distinctive character. Pokaż mniej

SRH Hochschule Berlin- being as international as its location - is state-approved and accredited by the scientific advisory council. You will study in the center of Berlin, at the Ernst-Reuter-Platz n ... Czytaj więcej

SRH Hochschule Berlin- being as international as its location - is state-approved and accredited by the scientific advisory council. You will study in the center of Berlin, at the Ernst-Reuter-Platz named after the first governing mayor of Berlin. Pokaż mniej

Centre international de formation européenne (CIFE) powsta?o w 1954 r. Jego za?o?yciele, w szczególno?ci Alexandre Marc, zrozumieli piln? potrzeb? szkolenia specjalistów i obywateli w zakresie zjednoc ... Czytaj więcej

Centre international de formation européenne (CIFE) powsta?o w 1954 r. Jego za?o?yciele, w szczególno?ci Alexandre Marc, zrozumieli piln? potrzeb? szkolenia specjalistów i obywateli w zakresie zjednoczonej Europy. CIFE to prywatna mi?dzynarodowa organizacja non-profit, która obejmuje kilka kursów studiów europejskich, a tak?e konferencje, seminaria i publikacje. Pokaż mniej
Berlin , Miły , Bruksela , Budapeszt , Canterbury , Rzym , Stambuł , Tunis , Wiedeń + 8 Więcej Mniej

Wybór uniwersytetu jest decyzj? na ca?e ?ycie. To miejsce, w którym po?o?ysz podwaliny pod przysz?? sie? kariery i odkryjesz wybrany obszar pracy i zaczniesz kszta?towa? swoj? to?samo?? zawodow?. Cies ... Czytaj więcej

Wybór uniwersytetu jest decyzj? na ca?e ?ycie. To miejsce, w którym po?o?ysz podwaliny pod przysz?? sie? kariery i odkryjesz wybrany obszar pracy i zaczniesz kszta?towa? swoj? to?samo?? zawodow?. Cieszymy si?, ?e zainteresowa?e? si? Macromedia, uznanym prywatnym niemieckim uniwersytetem zajmuj?cym si? transformacj? cyfrow?, i chcieliby?my powiedzie? wi?cej o tym, jak mo?emy pomóc w kszta?towaniu Twojej przysz?o?ci. Pokaż mniej
Monachium , Berlin , Kolonia , Hamburg , Freiburg + 4 Więcej Mniej

Grupa UE (UE) to sieć profesjonalnie akredytowanych, wielokulturowych, wysokiej rangi szkół biznesu, założona w 1973 roku. Mamy kampusy w Barcelonie, Genewie, Montreux, Monachium i online. Oprócz mały ... Czytaj więcej

Grupa UE (UE) to sieć profesjonalnie akredytowanych, wielokulturowych, wysokiej rangi szkół biznesu, założona w 1973 roku. Mamy kampusy w Barcelonie, Genewie, Montreux, Monachium i online. Oprócz małych, dynamicznych zajęć prowadzonych w języku angielskim, studenci z UE korzystają również z globalnego środowiska, jednocześnie korzystając z najlepszych programów nauczania w Ameryce Północnej i Europie. Pokaż mniej
Barcelona , Genewa , Montreux , Monachium , Szwajcaria online + 4 Więcej Mniej

Jacobs University is a private English language university located in Bremen and one of the most international academic institutions in Germany. It attracts highly talented and open-minded students fr ... Czytaj więcej

Jacobs University is a private English language university located in Bremen and one of the most international academic institutions in Germany. It attracts highly talented and open-minded students from all over the world. More than 1,300 students from over 100 nations currently live and study on our residential campus. In Germany’s leading university rankings, Jacobs University has consistently achieved top marks. Pokaż mniej

Since its founding four decades ago, Schiller International University has prepared men and women for leadership, government and service roles in countless countries. Schiller’s global heritage, inter ... Czytaj więcej

Since its founding four decades ago, Schiller International University has prepared men and women for leadership, government and service roles in countless countries. Schiller’s global heritage, international programs, cosmopolitan locations and experienced faculty continue to attract students from around the world. Pokaż mniej
Paryż , Heidelberg , Madryt , Largo , Tampa + 4 Więcej Mniej

Za?o?ona w 1819 roku, ESCP Business School jest najstarsz? szko?? biznesu na ?wiecie. Jego misj? jest rozwój nowej generacji ponadnarodowych liderów biznesu, przygotowuj?cych ich do wykorzystania mo?l ... Czytaj więcej

Za?o?ona w 1819 roku, ESCP Business School jest najstarsz? szko?? biznesu na ?wiecie. Jego misj? jest rozwój nowej generacji ponadnarodowych liderów biznesu, przygotowuj?cych ich do wykorzystania mo?liwo?ci, jakie daje ró?norodno?? kulturowa. Pokaż mniej
Paryż , Madryt , Londyn , Berlin , Turyn , Warszawa , Pekin , Wenecja + 7 Więcej Mniej

UPO jest jedn? z najwy?ej ocenianych instytucji we W?oszech pod wzgl?dem wysokiej jako?ci swoich obiektów, bada? i nauczania: zajmuje 12 miejsce w?ród 61 instytucji w ogólnym rankingu uniwersytetów pa ... Czytaj więcej

UPO jest jedn? z najwy?ej ocenianych instytucji we W?oszech pod wzgl?dem wysokiej jako?ci swoich obiektów, bada? i nauczania: zajmuje 12 miejsce w?ród 61 instytucji w ogólnym rankingu uniwersytetów pa?stwowych oraz 1 pod wzgl?dem zadowolenia klientów i sta?y. Pokaż mniej
Novara , Berlin , Elche , Namur + 3 Więcej Mniej

The hdpk is a leading private university for the creative industries, situated in one of Germany's creative hubs: in Berlin. The study programs cover both artistic and technological aspects as well as ... Czytaj więcej

The hdpk is a leading private university for the creative industries, situated in one of Germany's creative hubs: in Berlin. The study programs cover both artistic and technological aspects as well as practical management issues and media theory. The curriculum focuses on the music and media industries (apart from film and television). Pokaż mniej

Since the 1st September 2001, Hochschule der Medien has brought together the combined know-how of the former University of Printing and Media, an educational institution with over 100 years of traditi ... Czytaj więcej

Since the 1st September 2001, Hochschule der Medien has brought together the combined know-how of the former University of Printing and Media, an educational institution with over 100 years of tradition, and the University of Librarianship and Information whose history reaches back to 1942. Pokaż mniej

The Viadrina is situated at the heart of Europe – internationality is its trademark. Its students and instructors hail from over 80 countries. It should come as no surprise that students have the oppo ... Czytaj więcej

The Viadrina is situated at the heart of Europe – internationality is its trademark. Its students and instructors hail from over 80 countries. It should come as no surprise that students have the opportunity to take foreign language courses at the university’s language center and study or complete internships abroad. Pokaż mniej
Frankfurt nad Odrą

The Berlin School of Economics and Law (HWR Berlin) is one of the largest Universities of Applied Sciences in Germany offering courses in private and public sector business administration and economic ... Czytaj więcej

The Berlin School of Economics and Law (HWR Berlin) is one of the largest Universities of Applied Sciences in Germany offering courses in private and public sector business administration and economics. HWR Berlin has long established a profile as a leading business school that emphasises the link between management theory and practice. The Berlin Professional School at HWR Berlin offers advanced training programmes in management. Pokaż mniej

Karlsruhe University of Applied Sciences (HsKA) zajmuje si? technologi? i biznesem. Uczelnia oferuje programy studiów in?ynierskich i informatycznych, a tak?e zarz?dzanie przedsi?biorstwem i media.

Karlsruhe University of Applied Sciences (HsKA) zajmuje si? technologi? i biznesem. Uczelnia oferuje programy studiów in?ynierskich i informatycznych, a tak?e zarz?dzanie przedsi?biorstwem i media. Pokaż mniej

Berlin International College (BIC) is a preparation/pathway college in Germany’s capital preparing international students to study at German universities in German or English. BIC is specialized in de ... Czytaj więcej

Berlin International College (BIC) is a preparation/pathway college in Germany’s capital preparing international students to study at German universities in German or English. BIC is specialized in degrees in engineering, IT, and related technical fields but we also offer programs for business related degrees. As a special service, which is included in all of our programs, students receive a conditional study place at the partner university of their choice. Pokaż mniej

EIT RawMaterials is able to offer students a unique opportunity to learn in a dynamic environment, focusing on real-life challenges. EIT RawMaterials is initiated and funded by the EIT (European Insti ... Czytaj więcej

EIT RawMaterials is able to offer students a unique opportunity to learn in a dynamic environment, focusing on real-life challenges. EIT RawMaterials is initiated and funded by the EIT (European Institute of Innovation and Technology), a body of the European Union. The EIT Label is a certificate of quality that is awarded only to excellent educational programmes at the Master and Doctoral level. As a student of an EIT RawMaterials Labelled programme, you’ll be part of the largest European raw materials partnership – with more than 120 core and associate partners and 180 project partners from over 22 European countries coming from higher education, research institutions and industry. As an EIT Label student, you will have the opportunity to become part of this committed partnership as well as champion and contribute to the EIT RawMaterials objective of finding new, innovative solutions to secure the sustainable supply of raw materials across the value chain – from exploration, mining and extraction, to mineral processing, recycling and developing circular economy strategies. Pokaż mniej
Espoo , Stolberg (Nadrenia) , Fajans , bordeaux , Darmstadt , Grenoble , Lenny , Metz , Luleå , Freiberg , Gandawa , Uppsala , Leuven , Leoben , Trydent , Mediolan + 15 Więcej Mniej

EIT RawMaterials is able to offer students a unique opportunity to learn in a dynamic environment, focusing on real-life challenges. EIT RawMaterials is initiated and funded by the EIT (European Insti ... Czytaj więcej

EIT RawMaterials is able to offer students a unique opportunity to learn in a dynamic environment, focusing on real-life challenges. EIT RawMaterials is initiated and funded by the EIT (European Institute of Innovation and Technology), a body of the European Union. The EIT Label is a certificate of quality that is awarded only to excellent educational programmes at the Master and Doctoral level. As a student of an EIT RawMaterials Labelled programme, you’ll be part of the largest European raw materials partnership – with more than 120 core and associate partners and 180 project partners from over 22 European countries coming from higher education, research institutions and industry. As an EIT Label student, you will have the opportunity to become part of this committed partnership as well as champion and contribute to the EIT RawMaterials objective of finding new, innovative solutions to secure the sustainable supply of raw materials across the value chain – from exploration, mining and extraction, to mineral processing, recycling and developing circular economy strategies. Pokaż mniej
Espoo , Stolberg (Nadrenia) , Fajans , bordeaux , Darmstadt , Grenoble , Lenny , Metz , Luleå , Freiberg , Gandawa , Podobnie , Leuven , Leoben , Trydent , Mediolan + 15 Więcej Mniej

EIT RawMaterials is able to offer students a unique opportunity to learn in a dynamic environment, focusing on real-life challenges. EIT RawMaterials is initiated and funded by the EIT (European Insti ... Czytaj więcej

EIT RawMaterials is able to offer students a unique opportunity to learn in a dynamic environment, focusing on real-life challenges. EIT RawMaterials is initiated and funded by the EIT (European Institute of Innovation and Technology), a body of the European Union. The EIT Label is a certificate of quality that is awarded only to excellent educational programmes at the Master and Doctoral level. As a student of an EIT RawMaterials Labelled programme, you’ll be part of the largest European raw materials partnership – with more than 120 core and associate partners and 180 project partners from over 22 European countries coming from higher education, research institutions and industry. As an EIT Label student, you will have the opportunity to become part of this committed partnership as well as champion and contribute to the EIT RawMaterials objective of finding new, innovative solutions to secure the sustainable supply of raw materials across the value chain – from exploration, mining and extraction, to mineral processing, recycling and developing circular economy strategies. Pokaż mniej
Espoo , Stolberg (Nadrenia) , Fajans , bordeaux , Darmstadt , Grenoble , Lenny , Metz , Luleå , Freiberg , Gandawa , Podobnie , Leuven , Leoben , Trydent , Mediolan + 15 Więcej Mniej

EIT RawMaterials is able to offer students a unique opportunity to learn in a dynamic environment, focusing on real-life challenges. EIT RawMaterials is initiated and funded by the EIT (European Insti ... Czytaj więcej

EIT RawMaterials is able to offer students a unique opportunity to learn in a dynamic environment, focusing on real-life challenges. EIT RawMaterials is initiated and funded by the EIT (European Institute of Innovation and Technology), a body of the European Union. The EIT Label is a certificate of quality that is awarded only to excellent educational programmes at the Master and Doctoral level. As a student of an EIT RawMaterials Labelled programme, you’ll be part of the largest European raw materials partnership – with more than 120 core and associate partners and 180 project partners from over 22 European countries coming from higher education, research institutions and industry. As an EIT Label student, you will have the opportunity to become part of this committed partnership as well as champion and contribute to the EIT RawMaterials objective of finding new, innovative solutions to secure the sustainable supply of raw materials across the value chain – from exploration, mining and extraction, to mineral processing, recycling and developing circular economy strategies. Pokaż mniej
Espoo , Stolberg (Nadrenia) , Fajans , bordeaux , Darmstadt , Grenoble , Lenny , Metz , Luleå , Freiberg , Gandawa , Podobnie , Leuven , Leoben , Trydent , Mediolan + 15 Więcej Mniej

Transcending boundaries is a hallmark of Saarland University – no matter whether these are geographical borders, cultural boundaries, barriers between academic disciplines, or outmoded divisions betwe ... Czytaj więcej

Transcending boundaries is a hallmark of Saarland University – no matter whether these are geographical borders, cultural boundaries, barriers between academic disciplines, or outmoded divisions between academia and economic and cultural life. Pokaż mniej

RWTH Business School’s leitmotif “The Technological Edge” stands for unique graduate and executive education made in Germany, and for outstanding programs at the intersection of management and technol ... Czytaj więcej

RWTH Business School’s leitmotif “The Technological Edge” stands for unique graduate and executive education made in Germany, and for outstanding programs at the intersection of management and technology. RWTH Business School provides management education for executives and young professionals and builds on the academic excellence of RWTH Aachen and its School of Business and Economics. Located at the heart of Germany’s leading university of technology, we offer programs that focus on developing technology leaders and entrepreneurs who are able to leverage emerging technologies into viable and socially responsible business models. Pokaż mniej

Under the umbrella of the private, state-recognised EBS Universität für Wirtschaft und Recht you will find a programme portfolio that is unique across Germany consisting of Bachelors, Law, Masters and ... Czytaj więcej

Under the umbrella of the private, state-recognised EBS Universität für Wirtschaft und Recht you will find a programme portfolio that is unique across Germany consisting of Bachelors, Law, Masters and doctoral programmes as well as top-class executive education for working professionals. Our Business and Law School reap the benefit from their synergies, building a strong foundation for innovative research and continuing education activities of high practical relevance. Pokaż mniej
Oestrich-Winkel

Everything we do is about the IES Abroad student. Our profoundly passionate team of study abroad professionals believes in creating once-in-a-lifetime educational adventures that transcend expectation ... Czytaj więcej

Everything we do is about the IES Abroad student. Our profoundly passionate team of study abroad professionals believes in creating once-in-a-lifetime educational adventures that transcend expectations. Our goal is to rock the world of some 6,000 study abroad students every year. Pokaż mniej
Chicago , Amsterdam , Arles , Okland , Barcelona , Pekin , Berlin , Buenos Aires , Kapsztad , Christchurch , Dublin , Fryburg , Granada , Londyn , Madryt , Mediolan , Nagoja , Nantes , Nowy Jork , Miły , Paryż , Oxford , Quito , Rabat , Rzym , Salamanka , Santiago , Szanghaj , Siena , Sydnej , Tokio , Puerto Ayora , Wiedeń , Hongkong , Puerto Baquerizo Moreno , Cambridge + 35 Więcej Mniej

Jako jeden z najm?odszych uniwersytetów w Niemczech jeste?my w stanie dzia?a? w bezstronnym, pewnym siebie duchu wolno?ci akademickiej, post?pu naukowego i odpowiedzialno?ci spo?ecznej. Zgodnie z nasz ... Czytaj więcej

Jako jeden z najm?odszych uniwersytetów w Niemczech jeste?my w stanie dzia?a? w bezstronnym, pewnym siebie duchu wolno?ci akademickiej, post?pu naukowego i odpowiedzialno?ci spo?ecznej. Zgodnie z nasz? wizj?, naszymi najwa?niejszymi priorytetami s? indywidualny nadzór, utrzymanie wysokich standardów akademickich oraz tworzenie programów studiów uwzgl?dniaj?cych aktualne badania. Nasze interdyscyplinarne ukierunkowanie i innowacyjna wspó?praca wielu naszych dyscyplin s? kluczowymi cechami kultury badawczej Bayreuth. Pokaż mniej

Learning to handle new technology and new techniques is an essential part of the innovation process. The Fraunhofer Academy understands that it takes real expertise to channel the innovative potential ... Czytaj więcej

Learning to handle new technology and new techniques is an essential part of the innovation process. The Fraunhofer Academy understands that it takes real expertise to channel the innovative potential of research findings into a company’s day-to-day operations. Pokaż mniej
Baden-Baden , Fryburg , Monachium , Kassel + 3 Więcej Mniej

The Institute Corporate Responsibility Management (ICRM) was founded in 2008 at Steinbeis University Berlin as a response to the growing demand for consistent and systematic executive education and re ... Czytaj więcej

The Institute Corporate Responsibility Management (ICRM) was founded in 2008 at Steinbeis University Berlin as a response to the growing demand for consistent and systematic executive education and research in the fields of Corporate Responsibility Management, Corporate Ethics Management and Corporate Sustainability Management. The Institute contributes to the requirements of Global Corporate Responsibility by choosing Berlin as the new center in thriving Europe. A teaching and research program highlights the relevance of Corporate Responsibility in today's business world. Pokaż mniej

ICN Business School to francuska szko?a zarz?dzania, która zach?ca uczniów do dzia?ania i planów zawodowych.

ICN Business School to francuska szko?a zarz?dzania, która zach?ca uczniów do dzia?ania i planów zawodowych. Pokaż mniej
Nancy , Norymberga , Berlin , Puteaux + 3 Więcej Mniej

Frankfurt School of Finance & Management jest akredytowaną szkołą biznesową akredytowaną przez AACSB, EQUIS i AMBA, obejmującą wszystkie aspekty działalności gospodarczej, zarządzania, bankowości ... Czytaj więcej

Frankfurt School of Finance & Management jest akredytowaną szkołą biznesową akredytowaną przez AACSB, EQUIS i AMBA, obejmującą wszystkie aspekty działalności gospodarczej, zarządzania, bankowości i finansów. Pokaż mniej
Frankfurt , Monachium , Stuttgart , Hamburg + 3 Więcej Mniej

Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU), założony w 1402 r., Jest jednym z uniwersytetów w świecie niemieckojęzycznym o długiej i bogatej tradycji. Znani są tutaj liczni znani uczeni i naukowcy, ... Czytaj więcej

Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU), założony w 1402 r., Jest jednym z uniwersytetów w świecie niemieckojęzycznym o długiej i bogatej tradycji. Znani są tutaj liczni znani uczeni i naukowcy, tacy jak Carl Siebold, Rudolf Virchow i Franz Brentano. Do tej pory 14 laureatów Nagrody Nobla przeprowadziło tutaj swoje badania, w tym Wilhelm Conrad Röntgen, który odkrył promieniowanie rentgenowskie w Würzburgu. W 1985 roku fizyk Klaus von Klitzing otrzymał to wyróżnienie za odkrycie kwantowego efektu Halla. Harald zur Hausen otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny w 2008 roku za odkrycie, że wirusy wywołują raka szyjki macicy. Ponad 28 000 studentów, w tym około 2300 młodych ludzi z zagranicy, jest zarejestrowanych na dziesięciu wydziałach. Można je podzielić na cztery główne dziedziny: nauki humanistyczne, prawo i ekonomia, nauki przyrodnicze oraz nauki przyrodnicze i technologie. Uniwersytet i jego szpital zapewniają zatrudnienie dla 10 000 osób. Około 3000 pracowników akademickich, ponad 400 profesorów. Pokaż mniej
Würzburg , Pekin + 1 Więcej Mniej

BERA to sie? siedmiu berli?skich instytucji badawczych zajmuj?cych si? promowaniem kariery naukowców z tytu?em doktora w dziedzinie ekonomii i dziedzin pokrewnych. W pi?ciu g?ównych obszarach rekrutac ... Czytaj więcej

BERA to sie? siedmiu berli?skich instytucji badawczych zajmuj?cych si? promowaniem kariery naukowców z tytu?em doktora w dziedzinie ekonomii i dziedzin pokrewnych. W pi?ciu g?ównych obszarach rekrutacji, bada?, sieci, poradnictwa i umiej?tno?ci, BERA oferuje szeroki program wspierania swoich cz?onków w zdobywaniu dalszych kwalifikacji i rozwoju ich kariery. Pokaż mniej

Prywatny uniwersytet XU Exponential University jest pierwszym uniwersytetem w Niemczech, który koncentruje si? wy??cznie na digitalizacji i technologii. W Studio Five na terenie parku filmowego Babels ... Czytaj więcej

Prywatny uniwersytet XU Exponential University jest pierwszym uniwersytetem w Niemczech, który koncentruje si? wy??cznie na digitalizacji i technologii. W Studio Five na terenie parku filmowego Babelsberg w Poczdamie utworzyli?my kampus, który koncentruje si? w szczególno?ci na edukacji, rozwoju i sieci przysz?ych bohaterów zmian cyfrowych. Miejsce dla ciebie! Pokaż mniej

Henley Business school Germany wspiera ludzi w kszta?towaniu XXI wieku wraz z innymi. XXI wiek oferuje szeroki wachlarz mo?liwo?ci i wiele osób obserwuje je z mieszanin? entuzjazmu i sceptycyzmu. Czy ... Czytaj więcej

Henley Business school Germany wspiera ludzi w kszta?towaniu XXI wieku wraz z innymi. XXI wiek oferuje szeroki wachlarz mo?liwo?ci i wiele osób obserwuje je z mieszanin? entuzjazmu i sceptycyzmu. Czy zadaj? sobie pytanie? Co powinienem zrobi?? Jakie mo?liwo?ci wykorzystam? Który nie A jaka jest podstawa mojej decyzji? Wiele osób nie mo?e odpowiedzie? na te pytania. Nie nauczyli si? tego w szkole ani na uniwersytecie. W Henley wspieramy te osoby w udzielaniu odpowiedzi na te pytania na kilka sposobów. Pokaż mniej

Darmstadt University of Applied Sciences (Hochschule Darmstadt, h_da) puts science into action. With a student body of about 17,000, it is one of the largest and most distinguished universities of app ... Czytaj więcej

Darmstadt University of Applied Sciences (Hochschule Darmstadt, h_da) puts science into action. With a student body of about 17,000, it is one of the largest and most distinguished universities of applied sciences in Germany. Its excellent reputation is the result of a scientifically grounded, real-world approach to higher education and the professional success of its graduates. Pokaż mniej

The Carl von Ossietzky University of Oldenburg was founded in 1973, making it one of Germany‘s young universities. Its goal is to find answers to the major challenges society faces in the 21st century ... Czytaj więcej

The Carl von Ossietzky University of Oldenburg was founded in 1973, making it one of Germany‘s young universities. Its goal is to find answers to the major challenges society faces in the 21st century – through interdisciplinary, cutting-edge research. The pathways on the Oldenburg campus are short: the University‘s academic staff and administrative staff work closely together, using an interdisciplinary approach. Many are integrated into special research areas, research groups and European clusters of excellence. Pokaż mniej

The Department of Computer Science at Saarland University is an internationally established center for informatics research. The department is one of the most highly ranked academic departments in Ger ... Czytaj więcej

The Department of Computer Science at Saarland University is an internationally established center for informatics research. The department is one of the most highly ranked academic departments in Germany and is one of the leading global addresses for research in computer science. More than 300 scientists are currently working and collaborating in research groups located either in the Department of Computer Science itself (with its 19 full university chairs) or in the numerous research institutions located on the Saarland Informatics Campus. Saarland University is the only university in Germany to have been awarded a Cluster of Excellence and a Graduate School in computer science as part of the Excellence Initiative run by the German federal and state governments. Pokaż mniej

Trier University zosta? za?o?ony w 1473 r. I ponownie otwarty w 1970 r. Jako nowoczesny uniwersytet uniwersytecki. Zbudowany na wysokim p?askowy?u z widokiem na Mozel? i otoczony soczyst? zieleni?, uw ... Czytaj więcej

Trier University zosta? za?o?ony w 1473 r. I ponownie otwarty w 1970 r. Jako nowoczesny uniwersytet uniwersytecki. Zbudowany na wysokim p?askowy?u z widokiem na Mozel? i otoczony soczyst? zieleni?, uwa?any jest za jeden z najpi?kniejszych kampusów w Niemczech. Budynki wydzia?owe i wydzia?owe s? po??czone mostami i zgrupowane wokó? Forum i Biblioteki Centralnej. Pokaż mniej

Université de Lorraine is a French public university that offers to its nearly 52,000 students a full range of studies, in all fields, and in conformity to the Bologna model (bachelor/master/doctorate ... Czytaj więcej

Université de Lorraine is a French public university that offers to its nearly 52,000 students a full range of studies, in all fields, and in conformity to the Bologna model (bachelor/master/doctorate). Pokaż mniej
Nancy , Lenny , Luleå , Freiberg , Metz , Marsylia , Praga 6 , Saclay , Leganés , Wspólnota Madrytu , Stuttgart , Gandawa + 11 Więcej Mniej

At TUM School of Management, we carry out teaching and research at the intersection of management, engineering, natural and life sciences. Located in the heart of Munich, a thriving city in one of Ger ... Czytaj więcej

At TUM School of Management, we carry out teaching and research at the intersection of management, engineering, natural and life sciences. Located in the heart of Munich, a thriving city in one of Germany’s most prosperous regions, we enjoy an academic, cultural and economic infrastructure that attracts talents from all over the world. Pokaż mniej
Monachium , Heilbronn + 1 Więcej Mniej

Witamy w Graduate School of Quantitative Biosciences Munich (QBM). Nasza szko?a ma na celu przygotowanie m?odych naukowców z ?ycia do nowej ery ilo?ciowej, zorientowanej systemowo biologii. Zapewnia i ... Czytaj więcej

Witamy w Graduate School of Quantitative Biosciences Munich (QBM). Nasza szko?a ma na celu przygotowanie m?odych naukowców z ?ycia do nowej ery ilo?ciowej, zorientowanej systemowo biologii. Zapewnia innowacyjny, zintegrowany doktorat. program szkoleniowy o mi?dzynarodowej perspektywie, ??cz?cy szereg ró?nych dyscyplin, od biochemii i medycyny po bioinformatyk?, fizyk? eksperymentaln? i teoretyczn? (bio-) oraz matematyk? stosowan?. Pokaż mniej

The AMIR Master program focuses on the raw material value chain, with particular emphasis on recycling.

The AMIR Master program focuses on the raw material value chain, with particular emphasis on recycling. Pokaż mniej
bordeaux , Lizbona , Darmstadt , Lenny , Madryt , Miszkolc + 5 Więcej Mniej

With around 31,500 students from over 120 nations, Johannes Gutenberg University Mainz (JGU) is one of the largest and most diverse universities in Germany. JGU unites almost all academic disciplines ... Czytaj więcej

With around 31,500 students from over 120 nations, Johannes Gutenberg University Mainz (JGU) is one of the largest and most diverse universities in Germany. JGU unites almost all academic disciplines under one roof with its University Medical Center, the Mainz Academy of Fine Arts, the Mainz School of Music, and the Faculty of Translation Studies, Linguistics and Cultural Studies in Germersheim. In over 150 institutes and clinics, 4,400 academics, 560 of whom are professors, teach and carry out research. With 75 fields of study and more than 260-degree courses, JGU offers an extraordinarily broad range of courses. Pokaż mniej
Mainz , Germersheim + 1 Więcej Mniej

The Hector Fellow Academy is a young academy of sciences. It offers a platform for networking, interdisciplinary exchange, and mutual inspiration to the laureates of the Hector Science Award. In addit ... Czytaj więcej

The Hector Fellow Academy is a young academy of sciences. It offers a platform for networking, interdisciplinary exchange, and mutual inspiration to the laureates of the Hector Science Award. In addition, the Academy supports promising young researchers. Pokaż mniej

W ramach znanego na ca?ym ?wiecie Instytutu Technologii w Karlsruhe (KIT) szko?a Carl Benz oferuje wysokiej jako?ci licencjackie studia licencjackie, a tak?e letnie szko?y in?ynierii mechanicznej w st ... Czytaj więcej

W ramach znanego na ca?ym ?wiecie Instytutu Technologii w Karlsruhe (KIT) szko?a Carl Benz oferuje wysokiej jako?ci licencjackie studia licencjackie, a tak?e letnie szko?y in?ynierii mechanicznej w strukturze przypominaj?cej college. Programy mi?dzynarodowe s? nauczane j?zyka angielskiego i doskonale przygotowuj? studentów z ca?ego ?wiata do kariery in?ynierskiej. Uczniowie Carl Benz School korzystaj? ponadto z indywidualnego programu studiów i poradnictwa zawodowego, a tak?e z ekskluzywnego zakwaterowania na terenie kampusu w jednym z najbezpieczniejszych regionów na ?wiecie. Pokaż mniej

Welcome to the Faculty of Medicine of the Eberhard Karls Universität Tübingen. Together with the clinical departments of the University Hospital Tübingen and its institutes of medical care and theoret ... Czytaj więcej

Welcome to the Faculty of Medicine of the Eberhard Karls Universität Tübingen. Together with the clinical departments of the University Hospital Tübingen and its institutes of medical care and theoretical medicine, the Faculty of Medicine Tübingen is one of the largest institutions for medical training and higher education in Baden-Württemberg. Pokaż mniej

The TUHH is a compact technical university with a clear profile in research and innovative learning methods where theory and practice meet. Proximity is an important aspect of our dealings with our st ... Czytaj więcej

The TUHH is a compact technical university with a clear profile in research and innovative learning methods where theory and practice meet. Proximity is an important aspect of our dealings with our students. They experience it at first hand during project-based learning in small groups and in close contact with our eminent academic staff. Pokaż mniej

Practical and theoretically sound, international and future-oriented - studying at Mainz University of Applied Sciences prepare students for their careers and their future in the best sense of the wor ... Czytaj więcej

Practical and theoretically sound, international and future-oriented - studying at Mainz University of Applied Sciences prepare students for their careers and their future in the best sense of the word. We are known for the interdependence of teaching, research and practice. The cooperation between the university and industry is particularly close here: the on-the-job degree programs alone cultivate 450 cooperative partnerships, mainly in the business sector of the Rhine-Main region. Pokaż mniej

Innovative, interdisciplinary, international: These three words summarize what makes the University of Tübingen special. Excellent research and teaching are Tübingen’s answer to the challenges of the ... Czytaj więcej

Innovative, interdisciplinary, international: These three words summarize what makes the University of Tübingen special. Excellent research and teaching are Tübingen’s answer to the challenges of the future in a globalized world. Pokaż mniej

Alma Mater Studiorum, najstarszy uniwersytet w ?wiecie zachodnim, toruje drog? innowacjom poprzez coraz bogatszy katalog programów, najnowocze?niejsze badania oraz sta?? i coraz szersz? perspektyw? mi ... Czytaj więcej

Alma Mater Studiorum, najstarszy uniwersytet w ?wiecie zachodnim, toruje drog? innowacjom poprzez coraz bogatszy katalog programów, najnowocze?niejsze badania oraz sta?? i coraz szersz? perspektyw? mi?dzynarodow?. Pokaż mniej
Bolonia , Cesena , Forli , Rawenna , Rimini , Buenos Aires , Modena , Dakar , Lizbona , Moskwa , Mulhouse , Mumbai , Strasburg , Faraon , Cádiz + 14 Więcej Mniej

The Abbe School of Photonics (ASP) provides and coordinates the graduate studies in optics and photonics at the Friedrich Schiller University Jena, promoting their academic careers and providing job e ... Czytaj więcej

The Abbe School of Photonics (ASP) provides and coordinates the graduate studies in optics and photonics at the Friedrich Schiller University Jena, promoting their academic careers and providing job experience in the photonics industry. The School's interdisciplinary education programs are embedded within the framework of a world-class, cross-fertilizing research environment. Offered graduate degrees are our distinguished Master's degree programs (M.Sc. Photonics and M.Sc. Physics with focus on photonics) and a broad-based doctoral (PhD) program in optics and photonics. In the current Academic Ranking of World Universities, the so-called Shanghai ranking, the Friedrich Schiller University Jena ranks among the 300 best Universities worldwide. In the 2017 ranking, the University of Jena belongs to the 22 best German universities. Jena is traditionally one of the most important and famous places in the world for optics and photonics. Pokaż mniej

Students lovingly call the campus “the bubble” – an international English-language microcosm in the middle of Europe, where you will live and learn with students from over 100 countries.

Students lovingly call the campus “the bubble” – an international English-language microcosm in the middle of Europe, where you will live and learn with students from over 100 countries. Pokaż mniej

AMD Akademie Mode & Design oferuje międzynarodowe certyfikowane programy szkoleniowe z zakresu mody, projektowania, mediów, komunikacji i zarządzania.

AMD Akademie Mode & Design oferuje międzynarodowe certyfikowane programy szkoleniowe z zakresu mody, projektowania, mediów, komunikacji i zarządzania. Pokaż mniej
Berlin , Hamburg , Düsseldorf , Monachium , Wiesbaden + 4 Więcej Mniej

Do you want to make languages and communication your profession? Do you see your professional future in an international environment? At the University of Applied Sciences of the SDI Munich ("Hochschu ... Czytaj więcej

Do you want to make languages and communication your profession? Do you see your professional future in an international environment? At the University of Applied Sciences of the SDI Munich ("Hochschule für Angewandte Sprachen des SDI München"), you will find the right degree program. Here a degree provides you with competitive advantages on the global job market: communication skills in several languages, combined with sound knowledge in business, media or technology as well as intercultural competence as the key qualification for a successful career. Pokaż mniej

Tradition and Innovation – key characteristics of the HFT Stuttgart. Founded in 1832 as the „Winter School for Building Craftsmen“, today the HFT Stuttgart offers a broad spectrum of accredited Bachel ... Czytaj więcej

Tradition and Innovation – key characteristics of the HFT Stuttgart. Founded in 1832 as the „Winter School for Building Craftsmen“, today the HFT Stuttgart offers a broad spectrum of accredited Bachelor and Master’s Programs. Pokaż mniej

The Distance and Independent Studies Center (DISC) is one of the leading establishments in Germany for distance-learning postgraduate courses. The establishment has over 25 years of experience in deve ... Czytaj więcej

The Distance and Independent Studies Center (DISC) is one of the leading establishments in Germany for distance-learning postgraduate courses. The establishment has over 25 years of experience in developing and designing academic courses for guided self-study. Pokaż mniej

Ironhack to mi?dzynarodowa szko?a z kursami z zakresu tworzenia stron internetowych, projektowania UX / UI i analizy danych w Madrycie, Barcelonie, Miami, Pary?u, Meksyku, Berlinie, Amsterdamie, Lizbo ... Czytaj więcej

Ironhack to mi?dzynarodowa szko?a z kursami z zakresu tworzenia stron internetowych, projektowania UX / UI i analizy danych w Madrycie, Barcelonie, Miami, Pary?u, Meksyku, Berlinie, Amsterdamie, Lizbonie i Sao Paulo. Ironhack jest przekszta?cenie przestrzeni edukacyjnej poprzez zorientowanie jej na klienta i zorientowanie na wyniki. Studenci ko?cz? bootcampy nowym sposobem my?lenia i rozwi?zywania problemów, co skutkuje nowymi miejscami pracy, awansami w ich bie??cych zawodach lub firmami, które zbudowali. Pokaż mniej
Madryt , Barcelona , Amsterdam , Berlin , Lizbona , Meksyk , Miami , Paryż , San Paulo , Madryt + 9 Więcej Mniej

The design akademie berlin, SRH Hochschule für Kommunikation und Design, equips the next generation of experts and leaders in Communication, Marketing, Advertising and Design.

The design akademie berlin, SRH Hochschule für Kommunikation und Design, equips the next generation of experts and leaders in Communication, Marketing, Advertising and Design. Pokaż mniej

Founded in 1991, the University has long gained a reputation for its well-rounded academic education programme and motivated student body. Interested students can choose from around 50 study programme ... Czytaj więcej

Founded in 1991, the University has long gained a reputation for its well-rounded academic education programme and motivated student body. Interested students can choose from around 50 study programmes taught at three departments in Magdeburg and two departments in Stendal. Pokaż mniej
Magdeburg , Stendal + 1 Więcej Mniej

Kampus El Gouna zosta? utworzony, aby dzia?a? jako naukowe i akademickie biuro Technische Universität Berlin nad Morzem Czerwonym w Egipcie. W nowym satelicie Campus w El Gouna TU Berlin oferuje trzy ... Czytaj więcej

Kampus El Gouna zosta? utworzony, aby dzia?a? jako naukowe i akademickie biuro Technische Universität Berlin nad Morzem Czerwonym w Egipcie. W nowym satelicie Campus w El Gouna TU Berlin oferuje trzy programy magisterskie, a ponadto ogromne mo?liwo?ci nauki, bada? i rozwoju oraz wszelkiego rodzaju wydarze?. Pokaż mniej
Berlin , El Gouna + 1 Więcej Mniej

The DIPLOMA University is a privately run, state recognized university of applied sciences located in the picturesque medieval city of Bad Sooden-Allendorf in North Hesse. The notation Bad identifies ... Czytaj więcej

The DIPLOMA University is a privately run, state recognized university of applied sciences located in the picturesque medieval city of Bad Sooden-Allendorf in North Hesse. The notation Bad identifies the city as a recognized spa destination with a long tradition in medical wellness and health treatment. Besides the main campus there are notable campus extensions in more than 25 cities in Germany and one in Italy. Pokaż mniej
Bad Sooden-Allendorf , Aalen , Baden-Baden , Berlin , Bochum , Bonn , Friedrichshafen , Hamburg , Hanower , Heilbronn , Kaiserslautern , Kassel , Kitzscher , Magdeburg , Mainz , Mannheim , Monachium , Ostfildern , Würzburg , Regenstauf , Norymberga , Wiesbaden , Wuppertal , Niemcy online + 23 Więcej Mniej

Szko?a Zintegrowanych Nauk o Klimacie i Systemie Ziemskim SICSS jest szko?? podyplomow?, która ??czy wszystkie wczesne etapy kariery naukowej: od programów studiów magisterskich, poprzez projekty dokt ... Czytaj więcej

Szko?a Zintegrowanych Nauk o Klimacie i Systemie Ziemskim SICSS jest szko?? podyplomow?, która ??czy wszystkie wczesne etapy kariery naukowej: od programów studiów magisterskich, poprzez projekty doktoranckie po Post-Doc i Junior-Prof. status. SICSS jest integraln? cz??ci? koncepcji edukacyjnej Universität Hamburg (która niedawno uzyska?a status „University of Excellence”). SICSS oznacza interdyscyplinarn? i zorientowan? na badania edukacj? w nauce o Ziemi i systemie klimatycznym. Sie? naukowa w Hamburgu w Niemczech zapewnia idealn? infrastruktur? i ?rodowisko badawcze dla pocz?tkuj?cych naukowców. Pokaż mniej

Hochschule Kaiserslautern – University of Applied Sciences is a modern university for applied sciences and design. Around 6000 students and 160 full-time professors learn, teach and perform research w ... Czytaj więcej

Hochschule Kaiserslautern – University of Applied Sciences is a modern university for applied sciences and design. Around 6000 students and 160 full-time professors learn, teach and perform research within five departments on campuses in Kaiserslautern, Pirmasens and Zweibrücken. Pokaż mniej

Brand University of Applied Sciences to pierwszy uniwersytet na ?wiecie koncentruj?cy si? na my?leniu o marce. ??czymy metody naukowe z praktycznymi projektami i silnym naciskiem na Eurazj?.

Brand University of Applied Sciences to pierwszy uniwersytet na ?wiecie koncentruj?cy si? na my?leniu o marce. ??czymy metody naukowe z praktycznymi projektami i silnym naciskiem na Eurazj?. Pokaż mniej

D??ymy do doskona?o?ci akademickiej i rzeczywi?cie zaliczamy si? do najlepszych uniwersytetów nauk stosowanych w Niemczech. Za?o?ona w 1994 roku, jeste?my nowoczesnym, wielokrotnie nagradzanym i dosko ... Czytaj więcej

D??ymy do doskona?o?ci akademickiej i rzeczywi?cie zaliczamy si? do najlepszych uniwersytetów nauk stosowanych w Niemczech. Za?o?ona w 1994 roku, jeste?my nowoczesnym, wielokrotnie nagradzanym i doskonale wyposa?onym uniwersytetem oferuj?cym studia licencjackie i podyplomowe zaprojektowane zgodnie z wymaganiami krajowego i globalnego biznesu i handlu. Pokaż mniej
Pfarrkirchen , Deggendorf + 1 Więcej Mniej

Technische Universität Berlin offers three MBA courses and one MBL course in Energy on the EUREF Campus in the centre of Berlin. The courses address young professionals from all over the world who wan ... Czytaj więcej

Technische Universität Berlin offers three MBA courses and one MBL course in Energy on the EUREF Campus in the centre of Berlin. The courses address young professionals from all over the world who want to gain special knowledge in the energy sector. Pokaż mniej

PFH Private University of Applied Sciences, established in 1995, is a state-recognized university that focuses on training and educating future managers and specialists in key technologies. Employabil ... Czytaj więcej

PFH Private University of Applied Sciences, established in 1995, is a state-recognized university that focuses on training and educating future managers and specialists in key technologies. Employability is at the center of all its endeavors. The university’s philosophy is that personal mastery, academic excellence, and practical knowledge and experience are essential to becoming a responsibly-acting professional. This may only be achieved through individual attention combined with theoretically founded and practice-oriented teaching. With career and coaching services as well as individual mentoring embedded into the university’s structure, all study programs are characterized by their practical and economic relevance, their internationality and a pronounced orientation towards careers. Pokaż mniej
Berlin , Stade , Getynga , Nowy Jork , Londyn , bordeaux , Gold Coast + 6 Więcej Mniej

Friedensau jest miejscem edukacji od 1899 r. 19 listopada 1899 r. Instytut poprzedzaj?cy uniwersytet, „Szko?a Przemys?u i Misji”, rozpocz?? dzia?alno?? z zaledwie siedmioma uczniami w bardzo podstawow ... Czytaj więcej

Friedensau jest miejscem edukacji od 1899 r. 19 listopada 1899 r. Instytut poprzedzaj?cy uniwersytet, „Szko?a Przemys?u i Misji”, rozpocz?? dzia?alno?? z zaledwie siedmioma uczniami w bardzo podstawowych warunkach. Szko?a mie?ci?a si? w starym m?ynie na rzece Ihle, wspomnianym po raz pierwszy w 1306 roku. Pokaż mniej

Leuphana University established Germany’s first public college. Its Graduate School merges the academic demands of masters and doctorates, and its own Professional School offers highly regarded furthe ... Czytaj więcej

Leuphana University established Germany’s first public college. Its Graduate School merges the academic demands of masters and doctorates, and its own Professional School offers highly regarded further education programmes. Pokaż mniej

The Renewables Academy AG (RENAC), based in Berlin, Germany, is one of the leading international providers for training and capacity building services on renewable energy and energy efficiency. Since ... Czytaj więcej

The Renewables Academy AG (RENAC), based in Berlin, Germany, is one of the leading international providers for training and capacity building services on renewable energy and energy efficiency. Since our founding in January 2008, over 4,500 participants from over 135 nations worldwide have benefited from our expertise in the technology, financing, management and market development of green energy. Pokaż mniej

Centrum prawa w?asno?ci intelektualnej w Monachium ( MIPLC ) to wyj?tkowa instytucja akademicka prowadzona wspólnie przez Max Planck Institute for Innovation and Competiton, University of Augsburg, Te ... Czytaj więcej

Centrum prawa w?asno?ci intelektualnej w Monachium ( MIPLC ) to wyj?tkowa instytucja akademicka prowadzona wspólnie przez Max Planck Institute for Innovation and Competiton, University of Augsburg, Technical University of Munich (TUM) i The George Washington University, Washington DC, USA. W swojej siedzibie w centrum Monachium oferuje roczny LL.M. program „Prawo w?asno?ci intelektualnej i prawo konkurencji” nauczany w ca?o?ci w j?zyku angielskim. Pokaż mniej

The Technische Universität Berlin (TU Berlin) is an internationally renowned university located in the center of Germany’s capital. Founded in 1879, it is one of the largest and most prestigious resea ... Czytaj więcej

The Technische Universität Berlin (TU Berlin) is an internationally renowned university located in the center of Germany’s capital. Founded in 1879, it is one of the largest and most prestigious research and education institutions of the country. Pokaż mniej

W Niemczech jest to pierwszy wybór zarówno studentów prawa, jak i kancelarii prawnych. Spo?eczno?? akademicka w Bucerius Law School wyró?nia si? odwag? w d??eniu do nowych i innowacyjnych kierunków, a ... Czytaj więcej

W Niemczech jest to pierwszy wybór zarówno studentów prawa, jak i kancelarii prawnych. Spo?eczno?? akademicka w Bucerius Law School wyró?nia si? odwag? w d??eniu do nowych i innowacyjnych kierunków, a tak?e wspólnym celem, jakim jest d??enie do niezrównanej doskona?o?ci w edukacji prawnej. Pokaż mniej

Founded in 1964, as a "National School of Engineering," Offenburg University of Applied Sciences quickly established itself as a high-performance educational institution with a practical orientation. ... Czytaj więcej

Founded in 1964, as a "National School of Engineering," Offenburg University of Applied Sciences quickly established itself as a high-performance educational institution with a practical orientation. Today our University forms a thriving community, with over 4,300 students on two campuses. We offer Bachelor's and Master's degrees in four Departments: Business Administration and Industrial Engineering, Electrical Engineering and Information Technology, Mechanical Engineering and Process Engineering, and Media and Information. Pokaż mniej
Offenburg , Gengenbach + 1 Więcej Mniej

All of its degree programs are additionally accredited by FIBAA (international agency for quality assurance in higher education). HMKW is active at three locations across Germany: in Berlin, Cologne a ... Czytaj więcej

All of its degree programs are additionally accredited by FIBAA (international agency for quality assurance in higher education). HMKW is active at three locations across Germany: in Berlin, Cologne and in Frankfurt (Main). Pokaż mniej
Berlin , Kolonia , Frankfurt + 2 Więcej Mniej

The schools’ expertise focuses on the development of entrepreneurial leaders with a global focus on social responsibility and the management of technology. ESMT is one of the top ranked business schoo ... Czytaj więcej

The schools’ expertise focuses on the development of entrepreneurial leaders with a global focus on social responsibility and the management of technology. ESMT is one of the top ranked business schools in Germany with a global network of alumni in over 50 countries. Pokaż mniej

The International Graduate Center (IGC) was founded by the University of Applied Sciences Bremen as an interdisciplinary Graduate School for Management and Leadership.

The International Graduate Center (IGC) was founded by the University of Applied Sciences Bremen as an interdisciplinary Graduate School for Management and Leadership. Pokaż mniej
Brema , Brema , Hamburg + 2 Więcej Mniej

Founded in 1737, Georg-August-Universität Göttingen is a research university of international renown with strong focuses in research-led teaching. The University is distinguished by the rich diversity ... Czytaj więcej

Founded in 1737, Georg-August-Universität Göttingen is a research university of international renown with strong focuses in research-led teaching. The University is distinguished by the rich diversity of its subject spectrum particularly in the humanities, its excellent facilities for the pursuit of scientific research, and the outstanding quality of the areas that define its profile. From 2007 to 2012 Georg-August-Universität Göttingen was rewarded funding from the Initiative of Excellence of the German Federal and State Governments with its institutional strategy for the future entitled “Göttingen.Tradition – Innovation – Autonomy”. The University was able to realise all measures of the concept. Now Göttingen University develops the successfully established measures further to continously advance the University’s positive developments in research and teaching. Pokaż mniej
Getynga , Innsbruck , Rzym , Padwa , Belgrad , Hanower , Brunszwik , Clausthal-Zellerfeld + 7 Więcej Mniej

The Bauhaus-Universität Weimar is an international research university that is committed to the idea of Bauhaus and therefore has a traditionally international orientation. Its aspiration is to combin ... Czytaj więcej

The Bauhaus-Universität Weimar is an international research university that is committed to the idea of Bauhaus and therefore has a traditionally international orientation. Its aspiration is to combine arts with sciences and technics which leads us to run a path that is unique in Germany. The aspiration for internationalization is no empty phrase but an integrative component of our self-understanding and the orientation. Pokaż mniej

Education with an impact. That's what the Hochschule Fresenius - University of Applied Sciences stands for since 1848. As a private institution of higher learning it is our goal to accompany professio ... Czytaj więcej

Education with an impact. That's what the Hochschule Fresenius - University of Applied Sciences stands for since 1848. As a private institution of higher learning it is our goal to accompany profession-oriented people as a training partner throughout their lives by challenging and supporting them academically. It is our mission helping them to realize their inidvidual dreams of achievement. We are teaching them expertise, practical skills and values they need in life. Pokaż mniej
Idstein , Frankfurt , Kolonia , Berlin , Monachium , Wiesbaden , Hamburg + 6 Więcej Mniej

Engineering, economics and management, social and nursing sciences make up the pillars of teaching at Esslingen University of Applied Sciences.

Engineering, economics and management, social and nursing sciences make up the pillars of teaching at Esslingen University of Applied Sciences. Pokaż mniej

Witamy na Wydziale Matematyki, Informatyki i Nauk Przyrodniczych . Wydzia? sk?ada si? z wydzia?ów: biologii, chemii, nauk o ziemi, informatyki, matematyki i fizyki . Obecnie oko?o 9500 studentów (w ty ... Czytaj więcej

Witamy na Wydziale Matematyki, Informatyki i Nauk Przyrodniczych . Wydzia? sk?ada si? z wydzia?ów: biologii, chemii, nauk o ziemi, informatyki, matematyki i fizyki . Obecnie oko?o 9500 studentów (w tym 900 doktorantów i 3250 sta?ystów) uczy 222 profesorów, 10 m?odszych profesorów, kadra naukowa (oko?o 370) i pracownicy akademiccy, wspierani przez personel techniczny i administracyjny. Pokaż mniej

European Master in Renewable Energy to inicjatywa zaproponowana i opracowana przez Europejskie Centra Energii Odnawialnej ( EUREC ) i konsorcjum uniwersytetów przedstawione w części „Uniwersytety part ... Czytaj więcej

European Master in Renewable Energy to inicjatywa zaproponowana i opracowana przez Europejskie Centra Energii Odnawialnej ( EUREC ) i konsorcjum uniwersytetów przedstawione w części „Uniwersytety partnerskie”. Program prowadzony jest od 2002 r. Przez sieć dziewięciu europejskich uniwersytetów i ośrodków badawczych, które przodują w badaniach, rozwoju i demonstracji energii odnawialnej. Koordynuje je EUREC EEIG , konsorcjum europejskich centrów badań nad energią odnawialną, z siedzibą w Brussel. Europejska Agencja Centrów Badań nad Energią Odnawialną została utworzona jako Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych w 1991 r. W celu wzmocnienia i zracjonalizowania europejskich wysiłków na rzecz badań i rozwoju w dziedzinie energii odnawialnej technologie energetyczne. Jako niezależne stowarzyszenie zrzesza ponad 40 wybitnych grup RD&D z całej Europy. Pokaż mniej
Bruksela , Paryż , Loughborough , Saragossa , Oldenburg , Groningen , Ateny , Newcastle upon Tyne , Perpignan , Lizbona + 9 Więcej Mniej

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg , University of Applied Sciences ( H-BRS ) zosta? za?o?ony w 1995 roku. Jest to m?ody i dynamiczny uniwersytet z prawie 9 000 studentów, oko?o 150 profesorów i oko?o 300 pra ... Czytaj więcej

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg , University of Applied Sciences ( H-BRS ) zosta? za?o?ony w 1995 roku. Jest to m?ody i dynamiczny uniwersytet z prawie 9 000 studentów, oko?o 150 profesorów i oko?o 300 pracowników naukowych. Wspiera je ponad 350 wysoko wykwalifikowanych wyk?adowców ze ?rodowisk akademickich, biznesowych i przemys?owych. Dodatkowych 250 pracowników pracuje dla administracji, biblioteki i centrum j?zykowego. Kampus uniwersytecki znajduje si? w Hennef, Rheinbach i Sankt Augustin. W Bonn uniwersytet prowadzi Mi?dzynarodowe Centrum Technologii Informatycznych w Bonn-Aachen (b-it) wspólnie z University of Bonn, Aachen Technical University (RWTH) i Fraunhofer Gesellschaft. Plan rozwoju uniwersytetu zawiera cele strategiczne, które nasz uniwersytet zamierza osi?gn?? do 2020 r., A tak?e konkretne ?rodki podj?te w celu osi?gni?cia tych celów - g?ównym motywem jest zrównowa?ony rozwój. Pokaż mniej
Sankt Augustin , Rheinbach , Sankt Augustin , Bonn + 3 Więcej Mniej

Hertie School to mi?dzynarodowe centrum doskona?o?ci dydaktyczno-badawcze, które przygotowuje studentów do pe?nienia funkcji kierowniczych w rz?dzie, biznesie i spo?ecze?stwie obywatelskim.

Hertie School to mi?dzynarodowe centrum doskona?o?ci dydaktyczno-badawcze, które przygotowuje studentów do pe?nienia funkcji kierowniczych w rz?dzie, biznesie i spo?ecze?stwie obywatelskim. Pokaż mniej