Najlepsze uniwersytety, uczelnie i szkoły biznesu w

Uniwersytety i szkoły biznesu w . Znajdź wszystkie informacje o najlepszych uniwersytetów w rankingu w tutaj i skontaktuj się bezpośrednio!...

Uniwersytety i szkoły biznesu w . Znajdź wszystkie informacje o najlepszych uniwersytetów w rankingu w tutaj i skontaktuj się bezpośrednio!

Uczelnie

愛知文教大学の教育は、語学の力と日本の心で、今は不可能だと思えることを可能にする「逆転力教育」です。社会や経済のグローバル化が進み、英語や中国語など外国語でのコミュニケーションが必要な場面が多く見られるようになりました。異文化間での交流がますます盛んとなる中で、他国の文化を理解し、日本文化を世界へ向けて発信する力も必要です。 ... Czytaj więcej

愛知文教大学の教育は、語学の力と日本の心で、今は不可能だと思えることを可能にする「逆転力教育」です。社会や経済のグローバル化が進み、英語や中国語など外国語でのコミュニケーションが必要な場面が多く見られるようになりました。異文化間での交流がますます盛んとなる中で、他国の文化を理解し、日本文化を世界へ向けて発信する力も必要です。 Pokaż mniej