Przeczytaj oficjalny opis

Profil uniwersytetu


Międzynarodowy profil/>

Ważnym parametrem międzynarodowego uznania, jakim cieszy się Uniwersytet, są międzynarodowe rankingi uniwersytetów. W czasie krótszym niż 10 lat działalności CUT zajmował wysokie pozycje w międzynarodowych rankingach. Konkretnie, w rankingu Światowych Uniwersytetów Wyższej Edukacji 2017-18Times (THE), CUT zajmuje 351-400 miejsc na całym świecie, podczas gdy w roku 2016-17 znalazł się w rankingu 401-500 uniwersytetów na całym świecie, a także 16. najlepsze uniwersytety na świecie. W rankingu Young University 2017, CUT zajmuje 88. miejsce w czołówce najlepszych uniwersytetów na świecie, 12 najlepszych uczelni i 201-250 w czołówce europejskich uniwersytetów.

Międzynarodowe sieci uczelni są realizowane poprzez udział w 67 organizacjach międzynarodowych i dwustronną współpracę z 78 uniwersytetami za granicą, co prowadzi do korzystnych synergii między uniwersytetami. Ponadto strategia internacjonalizacji jest ulepszana poprzez uczestnictwo w programie mobilności Erasmus i krajowym zarządzaniu programem IAESTE.


Doskonałość w badaniach/>

CUT nieustannie dąży do promowania doskonałości badawczej i wyróżnia się na arenie międzynarodowej w tej dziedzinie, zapewniając łącznie 40 milionów euro zewnętrznego finansowania dla 227 programów badawczych. Najnowszy europejski program HORIZON 2020 uzyskał finansowanie w wysokości ponad 9 milionów euro, z 23 propozycjami badawczymi, co oznacza najwyższy wskaźnik sukcesu na Cyprze. Ostatnie sukcesy obejmują dwa strategiczne projekty ERBN w wysokości 3,3 miliona euro, dwa projekty badawcze "Teaming for Excellence" prowadzone przez CUT, które zapewniły najwyższe ogólnoeuropejskie oceny i udział w tworzeniu Centrum Doskonałości RISE w zakresie innowacji technologicznych i biznesowych.

Oprócz europejskich funduszy na badania promowane są strategiczne synergie badawcze, takie jak ustanowienie Centrum Badań nad Rakiem, we współpracy z niemieckim Centrum Onkologii. Trzy już istniejące zatwierdzone jednostki badawcze, Eratostenes, Heraklit i Departament Informatyki Społecznej również działają z wielkim sukcesem.

Wizja, misja i wartości


Nasza wizja/>

Aby stać się nowoczesną i innowacyjną uczelnią o międzynarodowym uznaniu, która promuje doskonałość w edukacji i badaniach w najnowszych dziedzinach, dążąc do naukowego, technologicznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego ulepszania naszego kraju.


Nasza misja/>

Zapewnienie wysokiej jakości edukacji i szkoleń na wysokim poziomie oraz promowanie uczenia się przez całe życie dzięki nowoczesnym metodom pedagogicznym, tworzenie i upowszechnianie wiedzy naukowej poprzez badania i nauczanie, a także poprzez wkład w rozwiązywanie problemów w dziedzinie nauki i technologii, aby stać się katalizatorem dla państwa i społeczeństwa. W szczególności misja koncentruje się na tworzeniu wartości dodanej poprzez działania w następujących trzech osiach:

  • Edukacja
  • Badania, innowacje i transfer know-how
  • Wkład społeczny


Edukacja/>

Ustanowienie Uniwersytetu jako międzynarodowego centrum edukacji uniwersyteckiej poprzez oferowanie jakościowych i konkurencyjnych programów odzwierciedlających rozwój technologiczny i przemysłowy oraz potrzeby rynku. Adresując studentów wyższych klas, oferuje nowoczesne nauczanie związane z badaniami stosowanymi, mające na celu wykształcenie wykształconych i dobrze wykształconych absolwentów. Jako instytucja szkolnictwa wyższego stara się również promować uczenie się przez całe życie z korzyścią dla społeczeństwa.

Badania, innowacje i transfer know-how

Uniwersytet jest pionierem w dziedzinie badań stosowanych i osiągania doskonałości w międzynarodowym obszarze badawczym. Aby sprostać wyzwaniom społeczeństwa i przemysłu, wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie są przekazywane jako know-how dla społeczeństwa, przemysłu i organizacji produkcyjnych w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań o istotnych korzyściach gospodarczych, społecznych i środowiskowych. W kontekście badań, innowacji i przedsiębiorczości powstają nowe miejsca pracy i możliwości dla młodych naukowców w najbardziej zaawansowanych sektorach.

Wkład społeczny

Uniwersytet, jako żywa komórka społeczeństwa, odgrywa katalityczną rolę w dialogu społecznym, dostarczając uzasadnionych propozycji ważnych problemów społeczno-gospodarczych. Poprzez sieć współpracujących aktorów społecznych Uniwersytet promuje synergie w celu promowania kultury, środowiska, zdrowia i sportu.

Cele

Projekt wszystkich departamentów opiera się na czterech kluczowych celach:

  • Wysokie kompetencje naukowe, techniczne i zawodowe w kształceniu studentów.
  • Wysokiej jakości badania, które będą w stanie przekroczyć tradycyjne granice między badaniami podstawowymi i stosowanymi, aby zapewnić rozwiązania ważnych problemów społecznych i gospodarczych oraz umożliwić Cyprze pozostanie ważnym partnerem w nowoczesnym europejskim podziale zasobów przeznaczonych na badania.
  • Interdyscyplinarna orientacja zarówno w opracowywaniu programów nauczania, jak i obsadzaniu departamentów, tak aby Uniwersytet mógł wejść na pole od samego początku i pozostawać na czele rozwoju naukowego, edukacyjnego i społecznego, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym.
  • Współpraca z lokalnym przemysłem i gospodarką, aby wspierać innowacje i ciągłe ulepszanie produktów i usług.
Programy prowadzone przez:
  • Język angielski

We study here. At the Cyprus University of Technology, the University of our heart!