Keystone logo
© Czestochowa University of Technology
University of Wroclaw Faculty of Physics and Astronomy

University of Wroclaw Faculty of Physics and Astronomy

Wstęp

University of Wroclaw Faculty of Physics and Astronomy działa od 1702 roku i jest jedną z najstarszych uczelni w Europie Środkowej. Bazujemy na historycznym dziedzictwie Śląska oraz dziedzictwie kultury austriackiej, pruskiej, czeskiej i polskiej, kontynuując także tradycje polskich uniwersytetów we Lwowie i Wilnie.

Jako jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku i jedna z dziesięciu w Polsce posiadamy tytuł Uczelni Badawczej . Oznacza to, że w najbliższych latach otrzymamy dodatkowe środki na realizację projektu UWr, który został nagrodzony w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Projekt przewiduje wiele korzyści dla obecnych i przyszłych studentów naszej Uczelni, w tym programy stypendialne i grantowe, tutoring, zmniejszenie liczebności grup klasowych i rozszerzenie oferty programów w języku angielskim, a także wprowadzenie dodatkowych studiów jednostopniowych przeznaczonych dla szczególnie utalentowani i ambitni ludzie.

Zatrudniamy najlepszych specjalistów, także z zagranicznych ośrodków akademickich. Działamy jak małe miasto – nasza społeczność akademicka liczy 30 tysięcy osób. Na naszych 10 wydziałach (Wydział Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Środowisku, Wydział Fizyki i Astronomii Wydziału Matematyki i Informatyki) znajdziesz szeroką gamę zróżnicowanych kierunków studiów – od nauk humanistycznych, prawniczych i społecznych, po nauki biologiczne, chemiczne i geograficzne, a także matematykę, informatykę i nauki ścisłe.

Misja i strategia

Wszystkie działania Uniwersytetu Wrocławskiego opierają się na dwóch fundamentalnych wartościach: prawdzie i wolności wypowiedzi. Europejski charakter otwartej i tolerancyjnej uczelni podkreśla jej położenie geograficzne i kulturowe – na pograniczu Polski, Czech i Niemiec.

Naszą misją jest prowadzenie i promowanie badań najwyższej jakości. Utrzymujemy bliskie kontakty z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Jesteśmy również otwarci na współpracę z innymi uczelniami oraz firmami krajowymi i zagranicznymi. Pragniemy wspólnie budować ośrodek życia naukowego, intelektualnego i kulturalnego.

Wierzymy, że wysoki poziom kształcenia, wymiana koncepcji i idei oraz wielokulturowość – studentów i wykładowców – stanowią fundament społeczeństwa obywatelskiego, dla którego rozwój jest najważniejszym celem.

Statut

Statut Uniwersytetu Wrocławskiego określa zasady organizacji i funkcjonowania UWr, w szczególności ustrój i zadania jego organów, kierownictwa i jednostek organizacyjnych.

Obecny statut został przyjęty przez Senat UWr uchwałą nr 102/2019 z dnia 29 maja 2019 r

Lokalizacje

  • Wrocław

    plac Maxa Borna,9, 50-204, Wrocław

pytania