Keystone logo
University of Wroclaw Faculty of Physics and Astronomy

University of Wroclaw Faculty of Physics and Astronomy

Wstęp

University of Wroclaw Faculty of Physics and Astronomy działa od 1702 roku i jest jedną z najstarszych uczelni w Europie Środkowej. Bazujemy na historycznym dziedzictwie Śląska oraz dziedzictwie kultury austriackiej, pruskiej, czeskiej i polskiej, kontynuując także tradycje polskich uniwersytetów we Lwowie i Wilnie.

Jako jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku i jedna z dziesięciu w Polsce posiadamy tytuł Uczelni Badawczej . Oznacza to, że w najbliższych latach otrzymamy dodatkowe środki na realizację projektu UWr, który został nagrodzony w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Projekt przewiduje wiele korzyści dla obecnych i przyszłych studentów naszej Uczelni, w tym programy stypendialne i grantowe, tutoring, zmniejszenie liczebności grup klasowych i rozszerzenie oferty programów w języku angielskim, a także wprowadzenie dodatkowych studiów jednostopniowych przeznaczonych dla szczególnie utalentowani i ambitni ludzie.

Zatrudniamy najlepszych specjalistów, także z zagranicznych ośrodków akademickich. Działamy jak małe miasto – nasza społeczność akademicka liczy 30 tysięcy osób. Na naszych 10 wydziałach (Wydział Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Środowisku, Wydział Fizyki i Astronomii Wydziału Matematyki i Informatyki) znajdziesz szeroką gamę zróżnicowanych kierunków studiów – od nauk humanistycznych, prawniczych i społecznych, po nauki biologiczne, chemiczne i geograficzne, a także matematykę, informatykę i nauki ścisłe.

Misja i strategia

Wszystkie działania Uniwersytetu Wrocławskiego opierają się na dwóch fundamentalnych wartościach: prawdzie i wolności wypowiedzi. Europejski charakter otwartej i tolerancyjnej uczelni podkreśla jej położenie geograficzne i kulturowe – na pograniczu Polski, Czech i Niemiec.

Naszą misją jest prowadzenie i promowanie badań najwyższej jakości. Utrzymujemy bliskie kontakty z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Jesteśmy również otwarci na współpracę z innymi uczelniami oraz firmami krajowymi i zagranicznymi. Pragniemy wspólnie budować ośrodek życia naukowego, intelektualnego i kulturalnego.

Wierzymy, że wysoki poziom kształcenia, wymiana koncepcji i idei oraz wielokulturowość – studentów i wykładowców – stanowią fundament społeczeństwa obywatelskiego, dla którego rozwój jest najważniejszym celem.

Statut

Statut Uniwersytetu Wrocławskiego określa zasady organizacji i funkcjonowania UWr, w szczególności ustrój i zadania jego organów, kierownictwa i jednostek organizacyjnych.

Obecny statut został przyjęty przez Senat UWr uchwałą nr 102/2019 z dnia 29 maja 2019 r

Funkcje kampusu

Otwórz zasoby

Uniwersytet Wrocławski dzieli się wiedzą. Wychodzimy z założenia, że zasoby wiedzy nie są tylko dla nielicznych uprzywilejowanych, a osiągnięcia nauki powinny przynosić korzyści wszystkim. Jako podmiot finansowany ze środków publicznych uniwersytet musi być otwarty i przejrzysty. Przyjdź więc i zobacz, co mamy do zaoferowania!

Zapoznaj się z bogatymi zbiorami Biblioteki Cyfrowej i wysłuchaj wykładu otwartego w ramach Studium Generale. Jeśli chcesz wiedzieć, co się dzieje na uczelni, przeczytaj „Przegląd Uczelni”. Sprawdź co dzieje się w projekcie „Regionalny GLAM”.

Biblioteka Cyfrowa

dLibra to pierwszy polski system budowy bibliotek cyfrowych, rozwijany przez PCSS od 1999 roku. dLibra jest efektem badań w zakresie bibliotek cyfrowych prowadzonych w PCSS od 1996 roku. System dLibra jest obecnie najnowocześniejszym popularne oprogramowanie tego typu w Polsce.

dLibra umożliwia budowę profesjonalnych repozytoriów dokumentów cyfrowych, do których dostęp mają zewnętrzne osoby i systemy w Internecie. Komunikacja i wymiana danych opiera się na znanych standardach i protokołach, takich jak RSS, RDF, MARC, DublinCore, czy OAI-PMH. Biblioteki cyfrowe oparte na dLibrze oferują swoim użytkownikom rozszerzone możliwości, takie jak: przeszukiwanie zawartości przechowywanych elementów, przeszukiwanie opisów bibliograficznych za pomocą słownika synonimów, grupowanie publikacji cyfrowych i poruszanie się w tych strukturach czy precyzyjne i rozbudowane zasady dostępu do elementów. Szczegółowy opis funkcjonalny dLibry znajdziesz tutaj. Opis architektury i wymagań technicznych można znaleźć tutaj.

dLibra jest wykorzystywana przez instytucje takie jak biblioteki akademickie i publiczne do udostępniania przechowywanych publikacji cyfrowych w Internecie. Instytucje te wykorzystując sieć PIONIER i oprogramowanie dLibra tworzą polską platformę rozproszonych bibliotek cyfrowych. Aktualna lista instalacji systemu dLibra dostępna jest tutaj. Ponadto PCSS oferuje szkolenia i pomoc techniczną w zakresie obsługi systemu dLibra.

Strona główna biblioteki dLibra oparta na szablonie Internet Services firmy LanVacation. Szablon HTML panelu administracyjnego oparty na szablonie firmy Minimalistic Design.

Studium Generalne

Studium ogólne

Seminarium Interdyscyplinarne Studium Generale Universitatis Wratislaviensis im. Profesor Jan Mozrzymas łączy różne dziedziny wiedzy specjalistycznej i poszukuje uniwersalnych praw, które pozwalają poznać i zrozumieć otaczający nas świat.

Wykłady wybitnych naukowców prezentujących aktualne i ważne osiągnięcia z różnych dziedzin wiedzy na seminariach Studium Generale wyjaśniają rzeczywistość i ukazują jej jedność.

Studium Generale zostało założone przez prof. Jana Mozrzymasa, fizyka i rektora uczelni w kadencji 1984-1987 i powołane uchwałą Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 lutego 1993 roku.

Wykłady połączone z dyskusją mają charakter otwarty i dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Odbywają się we wtorki od 17:15 do 19:15 w Oratorium Marianum (pl. Uniwersytecki 1, gmach główny).

 • Publikacje
 • Rada naukowa
 • Aktualny program Studium Generale
 • Programy archiwalne Studium Generale
 • Historia
 • Kontakt - Studium Generale

Regionalny Glam

GLAM - Galerie, Biblioteki, Archiwa, Muzea, (Galerie, Biblioteki, Archiwa, Muzea) - to instytucje publiczne i prywatne gromadzące dobra kultury. Każda taka instytucja pełni określone, powiązane ze sobą role w zakresie gromadzenia, opracowywania, konserwacji i udostępniania społeczeństwu części dziedzictwa kulturowego znajdującego się pod jej opieką. Wywodzą się ze wspólnego korzenia – czyli starych, tradycyjnych instytucji, jak starożytna Biblioteka Aleksandryjska, która gromadziła różnego rodzaju obiekty (dokumenty piśmiennicze, archiwalia, obrazy, rzeźby itp.), a często nazywano je Museion, czyli świątynia Z biegiem lat, wraz z rozwojem zbiorów, instytucje te stawały się coraz bardziej wyspecjalizowane, a ich struktury organizowano odrębnie, w zależności od rodzaju gromadzonych zbiorów, formy przekazywanych informacji i rodzaju obsługiwanych użytkowników. Dodatkowo w XIX i XX w. dla każdego typu tych instytucji powołano odrębne stowarzyszenia zawodowe i programy edukacyjne.

W dobie rozwoju technologii cyfrowych „tradycyjne zachowania” instytucji GLAM podlegają ewolucji, a nowe rozwiązania informatyczne, zwłaszcza rozwój Internetu, stwarzają nowe możliwości bezpiecznego funkcjonowania obiektów dziedzictwa kulturowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – https://www.bu.uni.wroc.pl/glam, która zainicjowała współpracę dolnośląskich instytucji kultury w ramach Regionalnego GLAM.

W całym sektorze dziedzictwa wiele różnych typów organizacji GLAM boryka się z typowymi problemami. Koncepcja współpracy w ramach Regionalnego GLAM zakłada wykorzystanie potencjału synergii kompetencji rozwijanych w poszczególnych instytucjach w celu optymalizacji kosztów ich funkcjonowania i zwiększenia efektywności ich misji.

  Lokalizacje

  • Wrocław

   plac Maxa Borna,9, 50-204, Wrocław

  pytania