Keystone logo
University of Cyprus

University of Cyprus

University of Cyprus

Wstęp

Wizja i misja

Celem University of Cyprus jest ustanowienie się jako pionierska instytucja badawcza osiągająca międzynarodowe uznanie naukowe w europejskim szkolnictwie wyższym, oferująca konkurencyjne programy i stająca się centrum doskonałości w szerszym regionie euro-śródziemnomorskim.

Główne cele Uniwersytetu są dwojakie: promowanie uczoności i edukacji poprzez nauczanie i badania oraz wzmacnianie kulturalnego, społecznego i gospodarczego rozwoju Cypru.

W tym kontekście Uniwersytet wierzy, że edukacja musi zapewnić coś więcej niż tylko akumulację wiedzy. Musi również zachęcać uczniów do aktywnego uczestnictwa w procesie uczenia się i nabywania tych wartości, które są niezbędne do odpowiedzialnego zaangażowania się w życie społeczności. Uniwersytet wyznacza wysokie standardy dla wszystkich gałęzi nauki.

Badania są promowane i finansowane we wszystkich wydziałach ze względu na ich wkład w naukę w ogóle oraz ze względu na ich lokalne i międzynarodowe zastosowania.

Informacje ogólne

University of Cyprus jest publicznym podmiotem korporacyjnym. Jest zarządzany przez Radę Uniwersytetu, składającą się zarówno z członków mianowanych przez rząd, jak i wybieranych przez uniwersytet, oraz Senat, w którym członkami są starsi pracownicy akademiccy. Wydziały i Katedry są zarządzane przez wewnętrzne Rady; na czele każdego Wydziału stoi wybrany Dziekan, a na czele każdej Katedry stoi wybrany Kierownik. Rada Rektorska posiada kompetencje wykonawcze dotyczące spraw codziennych lub bieżących.

Organy zarządzające UCY

Do kompetencji Rady należy prowadzenie i nadzorowanie spraw administracyjnych i finansowych Uniwersytetu oraz jego mienia. Rada przygotowuje roczny budżet Uczelni na rok budżetowy rozpoczynający się pierwszego stycznia, a kończący się 31 grudnia każdego roku oraz ratyfikuje lub awansuje nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych Uczelni.

Senat jest najwyższym organem akademickim Uczelni i odpowiada za sprawy akademickie Uczelni, zarówno dydaktyczne, jak i badawcze.

Rada Rektorska posiada kompetencje wykonawcze dotyczące spraw bieżących lub codziennych, przyznawane przez Senat na polecenie Rektora lub Radę na polecenie Przewodniczącego Rady.

Lokalizacje

  • Aglantzia

    University House "Anastasios G. Leventis" 1 Panepistimiou Avenue, 2109, Aglantzia

    pytania