Keystone logo
Lublin University of Technology

Lublin University of Technology

Lublin University of Technology

Wstęp

Lublin University of Technology powstała w 1953 roku. Uniwersytet położony jest w południowo-wschodniej części Polski. Jej kampus jest jednym z najlepiej zaprojektowanych i wyposażonych ośrodków dydaktyczno-badawczych w Polsce. Oprócz nowoczesnych obiektów, na terenie kampusu znajdują się budynki historyczne. Politechnika Wrocławska zajmuje wysokie miejsce wśród polskich uczelni pod względem liczby zgłoszeń patentów i wzorów użytkowych. Uczelnia jest także liderem pod względem liczby udzielonych patentów i praw ochronnych. Politechnika Wrocławska jest czterokrotnym Liderem Innowacji w rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Na Politechnice Wrocławskiej studiuje około 9000 studentów, a obcokrajowcy stanowią ponad 10% studentów Politechniki Warszawskiej. Absolwenci uczelni charakteryzują się kompetentnymi specjalistami, rozumiejącymi związek badań i technologii z rozwojem społecznym i cywilizacyjnym. Pracownicy wydziału, studenci i doktoranci Lublin University of Technology są laureatami wielu konkursów naukowych oraz medalami na międzynarodowych wystawach wynalazków w Genewie, Walencji i Santa Clara w USA. Studenci mają do wyboru 29 kierunków studiów w języku polskim i 2 kierunki w języku angielskim prowadzone na sześciu wydziałach.

Politechnika Wrocławska współpracuje z kilkoma uczelniami z UE i spoza UE w ramach programu Erasmus+ i innych programów wymiany międzynarodowej, dając studentom wiele możliwości zdobycia niezapomnianych wrażeń podczas studiów lub praktyk zagranicznych. LUT oferuje także wiele zajęć pozalekcyjnych, w których można się zaangażować, takich jak kluby naukowe, grupy tańca tradycyjnego i współczesnego, chór akademicki, akademicka federacja sportowa, kluby jachtowe i wiele innych. Lublin University of Technology jest co roku gospodarzem Festiwalu Dni Kultury Studenckiej „Juwenalia”. Wydarzenie przyciąga rzesze melomanów, którzy mogą oglądać i słuchać na żywo występów największych gwiazd muzyki.

Funkcje kampusu

Biblioteka LUT

Na terenie kampusu znajduje się Biblioteka Centralna Politechniki Wrocławskiej oraz 4 biblioteki wydziałowe. Biblioteka Centralna gromadzi ponad 160 000 książek i 300 bieżących tytułów czasopism z Polski i zagranicy. Biblioteka udostępnia literaturę naukową, podręczniki, podręczniki oraz periodyki i czasopisma. Studenci mogą korzystać z katalogu bibliotecznego w celu wyszukiwania wszelkich form materiałów bibliotecznych oraz sprawdzania lokalizacji i dostępności zasobów. Wiele zasobów jest dostępnych w formie elektronicznej i można uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem autoryzowanego połączenia, zarówno na terenie kampusu, jak i poza nim. Studenci i pracownicy naukowi mogą korzystać z komputerów stacjonarnych z dostępem do Internetu w każdej bibliotece wydziałowej oraz w Help Desku. Karty czytelnicze studentów obowiązują w okresie studiów i umożliwiają bezpłatne wypożyczanie książek przechowywanych na miejscu. Wszystkim studentom pierwszego roku oferujemy spotkanie informacyjne na temat korzystania z biblioteki.

Katedra Języków Obcych (DFL) zlokalizowana jest na ósmym piętrze Wydziału Mechanicznego. Oprócz organizacji kursów językowych Katedra oferuje wiele uznawanych na arenie międzynarodowej egzaminów z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego, m.in. TOEFL, TOEIC, TELC, MONDIALE Technical English, WiDaF, MONDIALE Fachsprachentest DeutschTFI, TM.

Biuro Karier zajmuje się rynkiem pracy, ofertami pracy/staży/szkoleń, informacjami o pracodawcach i sytuacją na rynku pracy. Wspierają studentów i absolwentów w wyborze ścieżki zawodowej oraz organizują indywidualne i grupowe warsztaty z planowania kariery. Każdy student zastanawiający się nad swoją karierą zawodową może udać się do Urzędu w celu uzyskania bezpłatnych konsultacji.

Inkubator Przedsiębiorczości PŁ wspiera przedsiębiorczość studentów, doktorantów, absolwentów i młodych pracowników uczelni na terenie Politechniki Wrocławskiej i innych instytucji. Inkubator skupia się na działaniach, które pozwalają na realizację młodych pomysłów, sprawdzenie ich umiejętności w działaniu na realnym rynku, tuż przed tym, jak ich usługi będą gotowe do wyprzedania. Oznacza to po prostu, że beneficjenci mogą zakładać firmy.

Centrum Informatyczne świadczy usługi w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej oraz umożliwia wszystkim studentom dostęp do Internetu. Studenci otrzymują studencki adres e-mail i mogą korzystać z sieci Eduroam w celu uzyskania połączenia internetowego WiFi.

  Rekrutacja

  Kwalifikujący się kandydaci

  Na podstawie decyzji Rektora o przyjęcie na studia wyższe w Lublin University of Technology mogą ubiegać się następujący kandydaci:

  • Kandydaci, którzy nie posiadają żadnego statusu ani dokumentów uprawniających do studiowania na takich samych warunkach jak obywatele polscy; cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt z dopiskiem „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową do pracy na terytorium Polski, mogą podjąć studia i odbywać kształcenie na Politechnice Wrocławskiej wyłącznie odpłatnie;
  • Posiadacze ważnej Karty Polaka;
  • Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym – oraz członkowie ich rodzin, którzy posiadają środki niezbędne do pokrycia koszty utrzymania w okresie studiów;

  Procedura krok po kroku

  • Załóż indywidualne konto rejestracyjne w Elektronicznym Systemie Rejestracji Studentów
  • Wybierz wydział, program i poziom studiów.
  • Wypełnij i wyślij kwestionariusz osobowy - uzupełnij swoje dane.
  • Prześlij skany dokumentów kwalifikacyjnych.
  • Wnieść opłatę rekrutacyjną w terminach składania wniosków.
  • Weź udział w postępowaniu kwalifikacyjnym – Twoje dokumenty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i edukacyjnym.
  • Sprawdź wyniki kwalifikacji. Otrzymasz decyzję wydaną przez Rektora (pozytywną lub negatywną).
  • Jeżeli decyzja jest pozytywna, przedłóż oryginały wymaganych dokumentów określonych w decyzji.
   Biuro ds. Edukacji Międzynarodowej poinformuje Cię o kolejnych krokach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listu.

  Potrzebne dokumenty

  Dokumenty kwalifikacyjne

  • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych z legalizacją (lub apostille) i adnotacją;
  • Skan oficjalnego odpisu zaliczeń/suplementu do dyplomu z zawartą skalą ocen potwierdzony przez Uczelnię
  • Skan oficjalnego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka wykładowego
  • Skan strony paszportu ze zdjęciem i danymi osobowymi

  Dokumenty rejestracyjne

  • Kwestionariusz osobowy – wydrukowany z Elektronicznego Systemu Rejestracji Studentów i podpisany;
  • Dokumenty potwierdzające ukończenie studiów wyższych wraz z legalizacją (lub apostille) i ich tłumaczenie przysięgłe na język polski lub tłumaczenie wykonane lub poświadczone przez właściwego konsula;
  • Suplement do dyplomu lub inny dokument zawierający wykaz zaliczonych przedmiotów (odpis zaliczeń) wraz z treścią programów nauczania oraz ich tłumaczenie przysięgłe na język polski lub tłumaczenie sporządzone lub poświadczone przez właściwego konsula;
  • Dokument informujący o skali ocen (jeżeli nie jest określona w dokumentach kształcenia) wydawany przez Uczelnię i jego tłumaczenie przysięgłe na język polski lub tłumaczenie sporządzone lub poświadczone przez właściwego konsula;
  • Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego;
  • Polisa ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego na okres nauki w Polsce lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.
  • Ważny dokument upoważniający studenta do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Zaświadczenie o uznaniu (nostryfikacji) dyplomu ukończenia studiów wyższych (jeśli dotyczy)
  • Oryginał Pełnomocnictwa, upoważniającego osobę do działania w imieniu Studenta (jeżeli jest to konieczne).

  Opłaty za aplikację i naukę

  Opłata za złożenie wniosku – 20 EUR

  • Opłata rekrutacyjna wnoszona jest jednorazowo na każdy kierunek studiów, na który student dokonuje rejestracji w Elektronicznym Systemie Rejestracji Studentów i nie podlega zwrotowi. Należy je wpłacić najpóźniej do 1 lipca 2023 r. Dane rachunku bankowego podane są w Elektronicznym Systemie Rejestracji Studentów oraz systemie rekrutacji w polu PŁATNOŚCI.
  • Czesne – określa się wysokość czesnego za semestr w EUR, wnoszonego przez studentów przyjętych na podstawie decyzji Rektora

  Aplikacja online

  Aby złożyć wniosek online, wykonaj poniższe czynności:

  • Kliknij link rejestracyjny znajdujący się na dole strony.
  • Wybierz wydział, program i poziom studiów.
  • Wypełnij i prześlij kwestionariusz osobowy, aby utworzyć konto rejestracyjne. Będziesz musiał podać swoje dane osobowe, kontaktowe i edukacyjne.
  • Zapamiętaj lub skopiuj swój numer NIU i hasło.
  • Zaloguj się na swoje konto rejestracyjne, używając numeru NIU.
  • Po zalogowaniu sprawdź dane w sekcji Dane osobowe.
  • Dodaj w pliku MsWord niezbędne informacje w sekcjach: Szkolnictwo średnie – Kraj wydania świadectwa ukończenia szkoły średniej; Szkolnictwo wyższe – kraj wydający dyplom ukończenia studiów wyższych; adres, numer telefonu oraz numer kierunkowy i adres e-mail uczelni.
  • Prześlij dokumenty kwalifikacyjne w sekcji Prześlij dokumenty, a także swoje zdjęcie.
  • Wnieść opłatę za zgłoszenie.

  Wymagania wizowe

  Wszyscy cudzoziemcy (z UE i spoza UE) muszą zalegalizować swój pobyt w Polsce. Możliwości jest kilka, w zależności od celu i okresu wizyty. Do odwiedzenia Polski wymagana jest wiza lub wiza Schengen. Jeśli planujesz wyemigrować do Europy i przebywać w Polsce przez dłuższy okres – potrzebujesz zezwolenia na pobyt, które możesz uzyskać w związku z zdobyciem wykształcenia. Obywatele państw trzecich posiadający wizy długoterminowe mogą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 90 dni i powinni ubiegać się o zezwolenie na pobyt.

  Rzeczpospolita Polska jest państwem członkowskim strefy Schengen. Kraje Układu z Schengen zniosły kontrolę paszportową i imigracyjną na swoich wspólnych granicach oraz w przypadku podróży między swoimi państwami członkowskimi. Kraje członkowskie uznają także wizy Schengen wydane przez inne państwa strefy Schengen. Na zewnętrznej granicy lub przy pierwszym wjeździe do strefy Schengen obowiązują normalne procedury kontroli imigracyjnej, jednakże przyjęcie do dowolnego kraju strefy Schengen jest traktowane jako wstęp do całej strefy Schengen (wszystkich krajów członkowskich) bez konieczności przeprowadzania dalszych kontroli imigracyjnych.

  Kontrola legalności pobytu cudzoziemca na terytorium Polski polega na wezwaniu cudzoziemca do okazania dokumentów lub zezwoleń uprawniających go do pobytu w Polsce, środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu oraz dokumentów potwierdzających fakt posiadania ubezpieczenia zdrowotnego .

  Instytucje uprawnione do przeprowadzania tego rodzaju kontroli to:

  • Funkcjonariusze Służby Celnej
  • Funkcjonariusze Straży Granicznej
  • Policjanci
  • Uprawnieni pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców
  • Uprawnieni pracownicy Urzędu Wojewódzkiego

  Przedłużenie wizy

  Prosimy pamiętać, że ostateczna lista wymagań i niezbędnych dokumentów może zostać zmieniona przez organy administracyjne i przed złożeniem wniosku o przedłużenie wizy należy zawsze zasięgnąć informacji w konkretnym urzędzie.

  Okres ważności wizy Schengen dla cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydanej przez organ polski lub organ innego państwa Schengen, ważnej także na terytorium Polski, może zostać przedłużony oraz okres jej pobytu przez tę wizę, jeżeli przedstawiono dowód ważnych powodów uzasadniających przedłużenie okresu ważności lub okresu pobytu.

  Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć okres pobytu na podstawie wizy Schengen, składa wypełniony wniosek o przedłużenie wizy oraz wymienione poniżej dokumenty dodatkowe do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, nie później niż do godz. z dniem upływu okresu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedłużenie wizy z ważnych powodów osobistych podlega opłacie skarbowej w wysokości stanowiącej równowartość 30 euro. Dokument wydawany jest w ciągu jednego miesiąca.

  Potrzebne dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy uzupełniony podanymi informacjami
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu).
  • Dokument potwierdzający powód przedłużenia wizy (potwierdzenie statusu studenta).

  Stypendia i Finansowanie

  Polska oferuje studentom stypendia za pośrednictwem rządu, różnych fundacji i samych uczelni. Są one dostępne dla studentów polskiego pochodzenia, w tym kandydatów niepełnosprawnych, a także studentów zagranicznych zarówno z samej UE, jak i z krajów spoza UE. Duża liczba instytucji oferujących stypendia oraz ich płynna dostępność sprawiają, że sytuacja w kraju jest wyjątkowa.

  Stypendia w ramach umów dwustronnych

  Finansowany przez rząd polski lub jego partnera zagranicznego. Wysokość stypendium uzależniona jest od rodzaju studiów. Warto także sprawdzić u władz lokalnych, czy posiadają program stypendialny obejmujący studia w Polsce. Warto sprawdzić u władz lokalnych, czy posiadają stypendium.

  Program wymiany CEEPUS – W programie bierze udział 16 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, których studenci uczestniczący w wymianie są zwolnieni z płacenia czesnego oraz stypendiów finansowanych przez kraj goszczący.

  Stypendia krajów Partnerstwa Wschodniego i krajów byłego Związku Radzieckiego – stypendia przeznaczone są szczególnie dla białoruskich studentów studiujących na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich i są finansowane przez Fundację Konstantego Kalinowskiego.

  Stypendia dla obywateli z krajów rozwijających się – te stypendia pomagają studentom doktoratu. poziom studiów na kierunkach technicznych w Polsce. Są one finansowane przez polski rząd.

  Program Fulbrighta – są to zasadniczo dotacje na finansowanie programu wymiany między Stanami Zjednoczonymi a Polską, aby umożliwić studentom, stażystom, naukowcom, nauczycielom, instruktorom i profesorom odbywanie szkoleń w obu krajach. Funduszami zarządza Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

  Wyszehradzki Program Stypendialny – Są to stypendia trwające 1-4 semestry na studiach magisterskich i podyplomowych. Programem zarządzają szefowie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

  Jak zdobyć stypendium

  Studenci zagraniczni posiadający Kartę Polaka będą mogli ubiegać się o część stypendiów. Inni studenci zagraniczni przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy lub wizy nie kwalifikują się, chyba że oni sami lub członkowie ich rodzin spełniają wymagane przepisy polskiego prawa. Studenci muszą kontynuować naukę na poziomie akademickim w Polsce. Przede wszystkim jednak studenci muszą ukończyć studia drugiego stopnia i posiadać świadectwo ukończenia studiów umożliwiające przyjęcie do instytucji uniwersyteckiej. Równoważne świadectwo ukończenia studiów lub dyplom nie kwalifikuje automatycznie studentów do ubiegania się o stypendium. Nostryfikacja musi zostać przeprowadzona w celu ustalenia autentyczności świadectw lub dyplomów przez państwa wydające oraz zgodności z polskim prawem. Studenci przed wjazdem do Polski muszą posiadać ważną wizę i badania lekarskie.

  Rankingi

  2023

  • II miejsce w innowacyjności (Ranking Uczelni Perspektywy – Innowacje 2023)
  • 8. miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce (Ranking Szkół Wyższych Perspektywy – Politechniki 2023)
  • 43. miejsce w potencjale akademickim (Ranking Uczelni Perspektywy – Potencjał Akademicki 2023)
  • 25. miejsce w ogólnym rankingu polskich uczelni (Ranking Uczelni Perspektywy – Ranking Uczelni 2023)
  • 34. miejsce w publikacjach (Ranking Uczelni Perspektywy - Publikacje 2023)
  • 34. miejsce w prestiżu (Ranking Uczelni Perspektywy – Prestige 2023)
  • 41. miejsce w efektywności akademickiej (Ranking Uczelni Perspektywy – Efektywność Akademicka 2023)
  • 33. miejsce w internacjonalizacji (Ranking Uczelni Perspektywy – Internacjonalizacja 2023)

  2022

  • III miejsce w innowacyjności (Ranking Uczelni Perspektywy – Innowacje 2022)
  • 8. miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce (Ranking Szkół Wyższych Perspektywy – Politechniki 2022)
  • 30. miejsce w potencjale akademickim (Ranking Uczelni Perspektywy – Potencjał Akademicki 2022)
  • 32. miejsce w ogólnym rankingu polskich uczelni (Ranking Uczelni Perspektywy – Ranking Uczelni 2022)
  • 36. miejsce w publikacjach (Ranking Uczelni Perspektywy - Publikacje 2022)
  • 38. miejsce w prestiżu (Ranking Uczelni Perspektywy - Prestige 2022)
  • 40. miejsce w efektywności akademickiej (Ranking Uczelni Perspektywy – Efektywność Akademicka 2022)
  • 40. miejsce w internacjonalizacji (Ranking Uczelni Perspektywy – Internacjonalizacja 2022)

  Lokalizacje

  • Lublin

   Lublin, Polska

  pytania