Keystone logo
© Prague Film School / Ali Shreim
Czech University of Life Sciences - Faculty of Forestry and Wood Sciences

Czech University of Life Sciences - Faculty of Forestry and Wood Sciences

Czech University of Life Sciences - Faculty of Forestry and Wood Sciences

Wstęp

Wydział Leśnictwa i Nauk o Drewnie Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze ( FLD CZU ) zapewnia kompleksowy system edukacji leśnej (Bc., Ing., Ph.D.), aby zachęcać i wspierać racjonalną gospodarkę leśną i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Wydział jest cenionym międzynarodowym ośrodkiem badawczym. Duża część badań podejmowanych na Wydziale jest publikowana w prestiżowych czasopismach akademickich oraz prezentowana na konferencjach, kongresach, a także w mediach publicznych. Na naszych zajęciach studenci zdobywają zarówno dogłębną teorię, jak i praktykę, aby dobrze przygotować się na przyszłe wyzwania w leśnictwie, przemyśle przetwórstwa drewna i badaniach.

Wydział Leśnictwa i Nauk o Drewnie Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze (FFWS CZU). Zapewniamy kompleksowy system edukacji leśnej, który zachęca i wspiera racjonalną gospodarkę leśną oraz zrównoważone wykorzystanie jej ogromnych zasobów naturalnych. Nasz Wydział stał się szanowanym międzynarodowym ośrodkiem badawczym. Znaczna część badań podejmowanych na Wydziale jest publikowana w czasopismach naukowych, prezentowana na konferencjach, kongresach, a także w programach edukacyjnych w mediach publicznych. Na naszych zajęciach studenci zdobywają zarówno dogłębną teorię, jak i praktykę, aby dobrze przygotować się na przyszłe wyzwania w leśnictwie, przemyśle przetwórstwa drewna i badaniach. Nasi studenci osiągają niemal 100% zatrudnienia.

W 2019 roku Wydział Leśny i Nauk o Drewnie obchodził stulecie swojego istnienia. Podzielony jest na dziewięć wydziałów, które obejmują cały obszar edukacji, nauki i współpracy z praktyką w dziedzinach leśnictwa i obróbki drewna. FFWS oferuje studentom kształcenie na trzech poziomach. Pełni także funkcję międzynarodowego miejsca pracy naukowo-badawczej i kładzie duży nacisk na to, aby wyniki badań natychmiastowo pomagały w praktyce leśnictwa i obróbki drewna oraz trafiały do uznanych czasopism branżowych, konferencji i kongresów, a także programów edukacyjnych w mediach.

Jednym z długoterminowych i strategicznych celów CZU FFWS jest wzmacnianie i pogłębianie doskonałych osiągnięć naukowo-badawczych. Wydział osiąga to również dzięki projektom EXTEMIT-K i EVA 4.0 finansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Badania, Rozwój i Edukacja.

W 2019 roku Wydział oddał do użytku centrum edukacyjno-technologiczne, które dzięki najnowocześniejszym technologiom i wyposażeniu jest jednym z najlepszych ośrodków uniwersyteckich w Europie Środkowej.

Historia Wydziału

Od 1848 r. na Politechnice Praskiej wykładano nauki leśne, lecz dopiero po powstaniu niepodległej Czechosłowacji utworzono odrębną gałąź Inżynierii Leśnej. Wydział ma zatem swoje korzenie w roku 1919, a w historii nowożytnej od roku 1990 jest częścią Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze.

Nasze sukcesy

Wydział koordynował międzynarodowy zespół naukowców, który przygotował dla Europejskiego Instytutu Leśnego (EFI) raport zawierający zalecenia dotyczące łagodzenia skutków klęsk korników w Europie.

Dzięki projektowi EXTEMIT–-K, który koncentruje się na rozwiązywaniu obecnych i przyszłych problemów ekosystemów leśnych Republiki Czeskiej spowodowanych zmianami klimatycznymi, naukowcy badają niestosowaną jeszcze metodę monitorowania korników w czeskich lasach. Sposób, w jaki pies potrafi w porę wykryć porażone drzewo, mógłby w przyszłości, po przystosowaniu się do naszych warunków, ochronić setki hektarów drzewostanów.

Wzmacniamy i pogłębiamy doskonałe osiągnięcia w nauce i badaniach. W ramach międzynarodowego projektu EVA 4.0, którego celem jest budowa Centrum Doskonałych Badań skupiających się na najważniejszych zagadnieniach naukowych podejmowanych przez Wydział, pozyskiwane są najnowocześniejsze instrumenty, takie jak przyrząd do wykrywania izotopów w biologii ważnych pierwiastków , najnowocześniejszy chromatograf cieczowy oraz komory wzrostowe.

Dzięki genetyce możemy wyhodować nowe gatunki drzew, które są bardziej odporne na warunki klimatyczne. Pracownicy Wydziału zajmują się także zaniedbaną problematyką wprowadzonych i mniej reprezentowanych gatunków drzew krajowych, które badają pod kątem oddziaływania na środowisko.

Zespoły naukowców opisują nowe gatunki zwierząt, na przykład nowy gatunek drewnożernego termita z pękającymi żuchwami. Unikalny termit odkryty w Kamerunie nazwano Roisinitermes ebogoensis.

Eksperci z naszego Wydziału uczestniczyli w badaniach nad afrykańskim pomorem świń u dzików oraz w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się tej choroby na terenie Republiki Czeskiej. Założeniem było utworzenie pierścienia wokół ogniska choroby o szerokości co najmniej 20 do 50 kilometrów, w którym będzie panowało niskie zagęszczenie populacji zwierząt. Dzięki temu dzik nie może przenieść choroby na inne części kraju.

Stypendia i Finansowanie

Informacje ogólne

Studenci mogą otrzymać wsparcie finansowe w formie stypendium. Obejmuje to docenianie za dobre oceny, zajęcia pozaszkolne, a także wsparcie studiów za granicą, stypendia doktoranckie, pomoc studentom w trudnych sytuacjach oraz stypendia socjalne i mieszkaniowe. Kryteria przyznawania stypendiów reguluje Regulamin stypendialny.

Kierownictwo uczelni zajmuje się jedynie porządkiem stypendiów socjalnych i mieszkaniowych; pozostałe stypendia leżą w kompetencjach poszczególnych wydziałów.

Stypendium na zakwaterowanie

Stypendium na zakwaterowanie przysługuje Ci, jeśli studiujesz w trybie stacjonarnym, nie studiujesz na innej uczelni (w której rozpoczynałeś studia) i nie przekroczyłeś ustalonego wymiaru czasu studiów (3 lata na studiach licencjackich, 2 lata na studiach magisterskich, i dwa lata w przypadku studiów doktoranckich), nie mieszkasz tam, gdzie studiujesz lub przebywasz na wyjeździe studyjnym za granicę (w tym przypadku dotyczy to również studiów łączonych).

O stypendium należy ubiegać się elektronicznie w UIS. W zakładce „Studia” w odnośniku „Portal Studenta” znajduje się formularz „Wniosek o stypendium mieszkaniowe”. Przed wysłaniem wniosku należy w opcji „Bank” podać numer rachunku do wypłaty stypendium.

Wniosek jest ważny przez cały okres studiów.

Stypendium mieszkaniowe wypłacane jest z mocą wsteczną za ostatnie trzy miesiące: w styczniu (za okres od października do grudnia), w kwietniu (za okres od stycznia do marca) i w lipcu (za okres od kwietnia do czerwca). Za okres od lipca do września stypendium nie jest wypłacane.

Warunki przyznawania stypendiów mieszkaniowych zawarte są w Regulaminie stypendiów CZU

Lokalizacje

  • Prague

    Kamýcká 129, Czech Republic, 16500, Prague

pytania