Zaawansowany mistrz rynków finansowych

Informacje ogólne

Opis programu

Ten zaawansowany magister rynków finansowych oferuje zaawansowanÄ edukacjÄ w zakresie finansów i rynków finansowych, która jest komplementarna z programem nauczania realizowanym w klasycznych programach dla absolwentów finansów lub ekonomii. W zwiÄzku z tym mistrz koncentruje siÄ na tworzeniu pomostów miÄdzy teoriÄ a praktykÄ, a także polityki i strategicznych aspektów obecnego krajobrazu finansowego. Aby to zrobiÄ, wszystkie kursy sÄ prowadzone przez wyjÄtkowÄ kadrÄ wykÅadowców - zarówno praktyków, jak i pracowników akademickich.


10 PARADYGM

 • Finanse staÅy siÄ bardziej zÅożone i konkurencyjne.
 • Trwa ogromna zmiana przepisów.
 • Aby odnieÅÄ sukces, potrzebujesz innego zestawu umiejÄtnoÅci.
 • Najlepsi profesjonaliÅci zrobiÄ jeszcze lepiej, podczas gdy Årednia bÄdzie w stagnacji.
 • Finanse sÄ coraz bardziej multidyscyplinarne.
 • Regulatorzy oczekujÄ wiÄcej od instytucji finansowych.
 • SpoÅeczeÅstwo oczekuje bardziej etycznego systemu finansowego.
 • Firmy finansowe powracajÄ do swoich modeli biznesowych, a Åwiat finansów dokonuje restrukturyzacji.
 • Budowane sÄ nowe relacje miÄdzy przepÅywem publicznym i prywatnym.
 • Centrum wÅadzy finansowej przesuwa siÄ stopniowo w kierunku nowych gospodarek.


10 POWODÃW

 • Unikalny program.
 • Äwicz nie tylko teoriÄ.
 • Gwiezdny zbiór profesorów.
 • Skoncentrowany staż w najwyższej instytucji.
 • Blisko miejsca, w którym ksztaÅtuje siÄ regulacja UE.
 • DogÅÄbne zrozumienie.
 • Dopasowany do Twoich potrzeb.
 • Wzmocnienie talentów.
 • MiÄdzynarodowy zasiÄg.
 • Tworzenie wartoÅci.

fm

CELE


Pod koniec mistrzów bÄdziesz mógÅ:

 • MieÄ znacznie gÅÄbsze i szersze zrozumienie praktyki rynków finansowych w porównaniu do innych absolwentów, a nawet wielu mÅodych profesjonalistów.
 • ZdobÄdź umiejÄtnoÅÄ radzenia sobie z wyrafinowanymi technikami finansowymi i dokonuj rzetelnych ocen zagadnieÅ teoretycznych i zwiÄzanych z politykÄ, dziÄki dzieleniu siÄ doÅwiadczeniami starszych praktyków i nauczycieli akademickich najwyższego poziomu uczÄcych kursy.
 • Rozwijaj silne nowe kompetencje i umiejÄtnoÅci, aby byÄ bardziej zaawansowanym i kreatywnym wykonawcÄ w sektorze finansowym, z możliwoÅciÄ szybkiego postÄpu na wyższych stanowiskach.

FORMAT NAUCZANIA

 • Ten mistrz jest kursem stacjonarnym (60ECTS) i jest ukoÅczony w ciÄgu jednego roku podczas zajÄÄ wieczorowych i sobotnich.
 • Aby zapewniÄ optymalnÄ jakoÅÄ nauki, preferowane sÄ mniejsze klasy wielkoÅci. Wybór kandydatów dokonywany jest na podstawie pliku wniosku i wywiadu.

PROFIL UCZESTNIKA


Magister kieruje uczniów, którzy:

 • magister ekonomii lub zarzÄdzania, ale także prawdopodobnie w innych dziedzinach, takich jak prawo, matematyka, fizyka, politologia, inżynieria i
 • duże zainteresowanie finansami, a najlepiej już pewne tÅo poprzez wybór kursów dla absolwentów lub ewentualnie ich doÅwiadczenie zawodowe.

Ramy programowe

W przypadku tego mistrza kursy bÄdÄ dostarczane po godzinach pracy (późne popoÅudnie w dni powszednie i soboty), aby umożliwiÄ uczestnikom wziÄcie udziaÅu w kursie równolegle z dziaÅalnoÅciÄ zawodowÄ.

Ten mistrz jest kursem stacjonarnym (60 ECT), który trwa jeden rok, podzielony na piÄÄ kadencji . Po zakoÅczeniu kursów studenci bÄdÄ odbywaÄ trzymiesiÄczny staż w wiodÄcej instytucji finansowej. Dyrektor akademicki i zespóŠds. ObsÅugi kariery pomagajÄ uczestnikom znaleÅºÄ możliwoÅci odbycia stażu. Poprzednie staże odbyÅy siÄ w Belgii lub za granicÄ w instytucjach takich jak Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny, Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, KBC, Degroof Petercam, Lombard Odier, Credit Suisse Zurich, wszystkie cztery firmy konsultingowe Big 4, Euroclear Bank i SWIFT.

MÅodzi profesjonaliÅci, którzy pracujÄ w trakcie programu, mogÄ realizowaÄ staż w swojej firmie.

Uczestnicy mogÄ przedkÅadaÄ pracÄ magisterskÄ na odpowiedni temat jako alternatywÄ dla stażu.


Wymagania:


KwalifikujÄcy siÄ wnioskodawcy muszÄ posiadaÄ:

⢠Magister lub magister lub równoważny (4 lub 5 lat nauki ogólnej)

⢠Licencjat z 180 punktami ECTS lub równoważny, uzupeÅniony stosownym doÅwiadczeniem zawodowym trwajÄcym co najmniej 2 lata.

Rekrutacja bÄdzie opieraÄ siÄ na akademickim i / lub zawodowym pochodzeniu kandydatów i motywacji. Wymagana znajomoÅÄ jÄzyka angielskiego.

Ostatnia aktualizacja Grudzień 2019

Informacje o uczelni

Created in 1903 by Ernest Solvay, the famous Belgian chemical industrial of his times, Solvay Brussels School is the faculty of Economics and Management of the Université libre de Bruxelles, one of th ... Czytaj więcej

Created in 1903 by Ernest Solvay, the famous Belgian chemical industrial of his times, Solvay Brussels School is the faculty of Economics and Management of the Université libre de Bruxelles, one of the largest universities in Belgium. Pokaż mniej
Bruksela , Georgetown , Mediolan + 2 Więcej Mniej