Magister w budownictwie

Informacje ogólne

Opis programu

Przedmiotem działalności zawodowej absolwentów programu Technologie Budowlane i Mechanika Budowlana są projektowanie, budowa, obsługa, monitorowanie i przebudowa budynków i budowli; wsparcie inżynieryjne i wyposażenie placów budowy i obszarów miejskich, a także infrastruktury transportowej; konstrukcje inżynieryjne do budowy; rozwój maszyn, urządzeń i technologii niezbędnych do budowy i produkcji materiałów budowlanych, produktów i konstrukcji; prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej.

Absolwenci programu magisterskiego Techniki Budowlane i Mechanika Budowlana mogą wykonywać następujące zadania w ramach swojej działalności zawodowej:

- Działania w zakresie innowacji, badań, projektowania i wstępnego szacowania: gromadzenie, systematyzacja i analiza danych źródłowych do celów projektowania i monitorowania budynków, konstrukcji i kompleksów, systemów inżynieryjnych i wyposażenia, planowania i rozwoju zaludnionych obszarów; studium wykonalności i podejmowanie decyzji projektowych, koordynacja prac nad częściami projektu, projektowanie części i konstrukcji; opracowanie i weryfikacja metod, oprogramowania i narzędzi obliczeniowych do uzasadnienia projektu i monitorowania obiektu projektu, wsparcie obliczeniowe dokumentacji projektowej i roboczej, w tym wykorzystanie uniwersalnego i specjalistycznego oprogramowania i systemów komputerowych oraz wspomaganie komputerowe systemy projektowe, finalizacja dokumentów dla ukończonego projektu; rozwój innowacyjnych materiałów, technologii, struktur i systemów, metod obliczeniowych, w tym wykorzystanie osiągnięć naukowych; monitorowanie zgodności opracowanych projektów i dokumentacji technicznej z danym zleceniem, normami, kodeksami budowlanymi i przepisami, warunkami technicznymi i innymi dokumentami wykonawczymi; nadzór nad realizacją projektu;

- Działania produkcyjne i technologiczne: organizacja i doskonalenie procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie lub zakładzie, monitorowanie zgodności z dyscypliną technologiczną, konserwacja urządzeń i maszyn technologicznych; doskonalenie i rozwój nowych procesów technologicznych produkcji budowlanej, produkcji materiałów budowlanych, produktów i konstrukcji, produkcji maszyn i urządzeń; rozwój i doskonalenie metod kontroli jakości dla budownictwa, wytwarzanych produktów, maszyn i urządzeń, organizacja wsparcia metrologicznego procesów technologicznych; opracowanie dokumentacji i organizacji pracy nad jakościowym zarządzaniem procesami technologicznymi w przedsiębiorstwie i zakładach produkcyjnych; rozwój i organizacja środków bezpieczeństwa środowiskowego, kontrola ich przestrzegania; organizacja regulacji, testowania i uruchamiania obiektów, próbek nowych i zmodernizowanych produktów wytwarzanych przez firmę; sporządzanie instrukcji obsługi sprzętu i sprawdzanie stanu technicznego i trwałości projektów budowlanych i wyposażenia, opracowywanie dokumentacji technicznej do napraw;

- Działalność badawcza i dydaktyczna: badanie i analiza informacji naukowych i technicznych, krajowe i zagraniczne doświadczenia w dziedzinie działalności; formułowanie problemów naukowych i technicznych, wybór metodologicznych metod i środków ich rozwiązania, przygotowanie danych do pisania recenzji, raportów, publikacji naukowych i innych; symulacja komputerowa zachowania struktur, wybór odpowiednich modeli obliczeniowych badanych obiektów, analiza możliwości oprogramowania i systemów obliczeniowych do obliczania i projektowania struktur, opracowywanie, weryfikacja i wdrażanie oprogramowania metod obliczania i monitorowania konstrukcji budowlanych ; inscenizacja i przeprowadzanie eksperymentów, wsparcie metrologiczne, zbieranie, przetwarzanie i analizowanie wyników, identyfikowanie teorii i eksperymentu; opracowywanie i wykorzystywanie baz danych i technologii informacyjnych do rozwiązywania problemów naukowych, technicznych i techniczno-ekonomicznych w dziedzinie działalności; prezentacja wyników wykonanej pracy, organizacja wdrażania wyników badań i rozwój praktyczny; opracowanie notatek lekturowych i praktycznych lekcji na temat dyscyplin kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego; prowadzenie studiów klasowych, zarządzanie projektowaniem, szkoleniem i praktykami produkcyjnymi studentów;

- Działania związane z zarządzaniem projektem: przygotowanie danych wyjściowych, przeprowadzenie studium wykonalności, uzasadnienie i wybór decyzji naukowych, technicznych i organizacyjnych dotyczących realizacji projektu; planowanie budżetu pracy i listy płac przedsiębiorstwa lub personelu zakładu; opracowywanie i wykonywanie dokumentacji technicznej (harmonogramy, in- strukcje, plany, szacunki, wnioski o materiały, sprzęt), a także pisanie raportów zgodnie z zatwierdzonymi formularzami; standaryzacja i przygotowanie do certyfikacji sprzętu, systemów, procesów, sprzętu i materiałów; opracowanie dokumentacji i wdrożenie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie; przeprowadzenie analizy kosztów i wyników działalności jednostek produkcyjnych, organizacja bezpiecznych metod i monitorowanie procesów pracy w przedsiębiorstwie, organizacja rozwoju personelu i certyfikacja personelu;

- Ocena zawodowa oraz działania regulacyjne i metodologiczne: przeprowadzanie oceny technicznej projektów budowlanych; ocena stanu technicznego budynków, budowli, ich części i wyposażenia technicznego, opracowywanie ekspertyz; opracowanie zadań projektowych, warunków technicznych, standardów przedsiębiorstwa, instrukcji i wytycznych dotyczących stosowania narzędzi, technologii i sprzętu.

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

South Ural State University is the center for educational, scientific, cultural and athletic activities in the city Chelyabinsk and the region.

South Ural State University is the center for educational, scientific, cultural and athletic activities in the city Chelyabinsk and the region. Pokaż mniej