Magister Urbanistyki

Informacje ogólne

Opis programu

120125_mudimage.jpg

Master in Urban Design to trzy (opcjonalnie cztery) semestralne programy, 36 punktów, które zapewniajÄ studentom doÅwiadczenie w projektowaniu, badajÄc gÅówne zasady budowania regionów, miast i spoÅecznoÅci. KierujÄc siÄ imperatywami zrównoważonego rozwoju i odpornoÅci, program konceptualizuje miasta jako rozszerzenie transektu ekologicznego na Årodowisko naturalne i ludzkie, zapewniajÄc studentom szereg doÅwiadczeÅ od obszarów wiejskich po miejskie.

Dyrektor programowa Elizabeth Plater-Zyberk, uznana za fundamentalnÄ rolÄ w rozwoju ruchu zwanego Nowym Urbanizmem, prowadzi program, który zaprasza studentów do odkrywania narzÄdzi do projektowania, polityki i zarzÄdzania tworzeniem miejsc jako narzÄdziem poprawy jakoÅci życia w różnorodne ustawienia miejskie. WpÅyw Årodowiska zabudowanego na zdrowie, modernizacja krajobrazu podmiejskiego, rozwój nieruchomoÅci jako budowanie spoÅecznoÅci, adaptacja do zmian klimatu oraz rozwój i rewitalizacja miast sÄ tematami wiodÄcymi w ofertach kursów i badaniach wydziaÅowych.

Trzyletni program nauczania rozpoczyna siÄ jesieniÄ każdego roku od kursów przygotowawczych w zakresie projektowania urbanistycznego i rozwoju nieruchomoÅci, w interdyscyplinarnym podejÅciu opartym na celach Årodowiskowych, spoÅecznych i ekonomicznych. Semestr letni zwiÄksza zaangażowanie studentów we wspóÅczesne wyzwania miejskie, takie jak odpornoÅÄ na zmiany klimatu, zdrowe projektowanie spoÅecznoÅci i naprawa rozrostu podmiejskiego. Letni semestr stanowi podsumowujÄce doÅwiadczenie, które ÅÄczy wczeÅniejsze tematy w kontekÅcie miÄdzynarodowym, które podważajÄ cele zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów.

W ramach programu studenci uczestniczÄ w kursie certyfikacyjnym National Charrette Institute, szkoleniu w zakresie publicznego zasiÄgu i planowania partycypacyjnego oraz wspóÅpracujÄ ze studentami zajmujÄcymi siÄ nieruchomoÅciami w dwóch specjalnych projektach: krajowym konkursie projektowania i rozwoju oraz planie rewitalizacji spoÅecznoÅci lokalnej . Te doÅwiadczenia i prace kursowe dzielone z programem Master of Real Estate Development and Urbanism koncentrujÄ siÄ na wdrażaniu.

120133_MUD.jpg

Opcjonalny czwarty semestr programu Master of Urban Design to trwajÄcy semestr niezależny projekt lub praca dyplomowa. W ostatnich latach koncentrowaÅy siÄ one na takich tematach, jak zazielenienie brazylijskiego miasta, zintegrowane spoÅecznie mieszkalnictwo publiczne w Chinach oraz analiza zasad i wskaźników inteligentnych miast i nowego urbanistyki.

120182_research-smart.cities-1240x550.jpg

Inne zasoby, które wzbogacajÄ doÅwiadczenie studentów projektowania urbanistycznego w Szkole, obejmujÄ Centre for Community and Urban Design (CUCD), angażowanie uczniów w projekty spoÅeczne w PoÅudniowej Florydzie i na Karaibach oraz dostÄp do Archiwum Nowego Urbanistyki, mieszczÄcego siÄ w School of Architecture Library. Archiwum to rosnÄcy zasób dokumentów, zawierajÄcy zarówno teksty, jak i obrazy, które wspierajÄ badania zwiÄzane z projektowaniem urbanistycznym, mieszczÄce siÄ w School of Architecture. Ponadto naukowcy z caÅego Åwiata doÅÄczajÄ do wykÅadowców co roku, aby studiowaÄ najnowoczeÅniejsze projekty urbanistyczne i architekturÄ.

W stale ewoluujÄcym programie kierujÄ czÅonkowie wydziaÅu Chuck Bohl, Jaime Correa, Eric Firley, Jean Francois Lejeune i Joanna Lombard, uznani na caÅym Åwiecie w dziedzinie badaÅ, publikacji i projektowania.

Podczas gdy Master of Urban Design jest programem postprofesjonalnym, skierowanym do studentów z dyplomem inżyniera architektury, osoby posiadajÄce dyplom inżyniera, planowania lub architektury krajobrazu mogÄ ubiegaÄ siÄ o przyjÄcie. W przypadku osób niebÄdÄcych architektami może byÄ wymagany letni kurs przygotowawczy, który zostanie ustalony podczas rekrutacji.

Historia programu

Oferty projektowania urbanistycznego w School of Architecture pojawiÅy siÄ w latach 80. XX wieku, kiedy grupa wykÅadowców staraÅa siÄ wpÅynÄÄ na rozwój miast na PoÅudniowej Florydzie. Impulsem byÅy badania nad Coral Gables, nowym miastem z epoki postÄpowej, jednÄ z serii anglo-amerykaÅskich przedmieÅÄ, które można znaleÅºÄ w caÅych Stanach Zjednoczonych. George Merrick zaÅożyÅ Coral Gables w 1923 roku. UważaÅ, że aby jego miasto byÅo wspaniaÅe, potrzebowaÅ uniwersytetu i odÅożyÅ ziemiÄ na University of Miami. Architekci Merrick zaangażowani w budowÄ Coral Gables od samego poczÄtku zaÅożyli program architektoniczny. Dzisiaj, opierajÄc siÄ na tym dziedzictwie, SzkoÅa Architektury znana jest ze swojego zaangażowania w przygotowywanie przyszÅych specjalistów ze zrozumieniem szerszego kontekstu ich pracy w Årodowisku i spoÅeczeÅstwie.

W 1988 roku, pod kierunkiem ich miasta i studiów nad jego projektowaniem oraz przez czoÅowych myÅlicieli tamtych czasów, takich jak Leon i Rob Krier, wydziaÅ uzyskaÅ stopieÅ naukowy w zakresie projektowania urbanistycznego. Projekt Seaside dla mÅodego wydziaÅu, który jest teraz ikonÄ nowego projektu spoÅecznoÅci, podważyÅ konwencje planowania i rozwoju swoich czasów. Nowy program magisterski ustanowiÅ zasady rozwoju tradycyjnego sÄsiedztwa (TND) i Karty Nowej Urbanistyki. WydziaÅ szkoÅy i absolwenci naleÅ¼Ä do zaÅożycieli Kongresu Nowego Urbanistyki i sÄ znaczÄcymi uczestnikami ewolucji ruchu, obecnie znanego na caÅym Åwiecie podejÅcia do zrównoważonego rozwoju i rewitalizacji miast.

href = "https://www.arc.miami.edu/academics/graduate/master-of-urban-design/index.html

Pobierz naszÄ broszurÄ dla absolwentów

Ostatnia aktualizacja Grudzień 2019

Informacje o uczelni

An intrinsic philosophy of U-SoA’s faculty is to build a better world. This is expressed in a design program that is ideal and pragmatic, academic and practical, theoretical and actual. U-SoA trains v ... Czytaj więcej

An intrinsic philosophy of U-SoA’s faculty is to build a better world. This is expressed in a design program that is ideal and pragmatic, academic and practical, theoretical and actual. U-SoA trains visionary practitioners who pursue architecture as a combination of civic art and building science. Pokaż mniej