Master of Professional Accounting

Informacje ogólne

Opis programu

Master of Professional Accounting zapewni ci szkolenie w technicznych aspektach przygotowywania danych ksiÄgowych; rozwijaÄ swoje umiejÄtnoÅci w zakresie wykorzystywania informacji ksiÄgowych do rozwiÄzywania problemów i podejmowania decyzji; oraz rozwijaÄ swojÄ wiedzÄ i umiejÄtnoÅci w powiÄzanych dziedzinach zawodowych, takich jak finanse, podatki, audyt i zarzÄdzanie.


O kursie

Ten kurs daje absolwentom możliwoÅÄ uzyskania kwalifikacji uznawanej przez profesjonalne kancelarie rachunkowe i szerszÄ spoÅecznoÅÄ biznesowÄ.

RachunkowoÅÄ w UWA

UWA znajduje siÄ na liÅcie 100 najlepszych uniwersytetów na Åwiecie w kategorii KsiÄgowoÅÄ (QS 2014)

Master of Professional Accounting UWA posiada akredytacjÄ Chartered Accountants Australia and New Zealand, CPA Australia oraz Institute of Public Accountants

Emerytowany przez UWA profesor Philip Brown ma stypendium nazwane na jego czeÅÄ przez Stowarzyszenie KsiÄgowoÅci i Finansów Australii i Nowej Zelandii

SzkoÅa biznesu UWA

SzkoÅa biznesu UWA jest jednÄ z wiodÄcych szkóŠbiznesu w regionie Azji i Pacyfiku. SzkoÅa inspiruje i napÄdza utalentowanych studentów z caÅego Åwiata, aby stali siÄ szanowanymi i innowacyjnymi przywódcami akademickimi, spoÅecznoÅciowymi i biznesowymi jutra.

JesteÅmy jednÄ z zaledwie oÅmiu instytucji w Australii posiadajÄcych miÄdzynarodowÄ akredytacjÄ zarówno z EQUIS, Europejskiego Systemu Doskonalenia JakoÅci i AACSB, Stowarzyszenia Advance Collegiate Schools of Business. Gwarantuje to, że nasze stopnie sÄ uznawane przez pracodawców na caÅym Åwiecie i gwarantuje jakoÅÄ naszych nauczania, badaÅ i innych obszarów operacyjnych.

Naszymi gÅównymi partnerami korporacyjnymi sÄ ATCO Australia, BHP Billiton, EY, Macquarie Capital, PricewaterhouseCoopers, Wesfarmers i Woodside. Te linki branżowe umożliwiajÄ nam zapewnienie bogatszej edukacji dla naszych studentów i zapewniajÄ, że nasze programy sÄ odpowiednie i wartoÅciowe dla branży.


Struktura kursu

Studia podyplomowe i stopnie ÅÄczone (zajÄÄ i badaÅ) obejmujÄ pewnÄ liczbÄ jednostek.

Konwersja

Studenci, którzy nie ukoÅczyli Bachelor of Commerce lub równoważny uznany przez WydziaÅ, muszÄ ukoÅczyÄ odpowiednie jednostki przeliczeniowe do wartoÅci 24 punktów z tej grupy, zgodnie z zaleceniami WydziaÅu:

 • ACCT5432 WstÄpna rachunkowoÅÄ finansowa (6)
 • ECON5541 Ekonomia dla biznesu: aplikacje i polityka (6)
 • MGMT5504 Analiza danych i podejmowanie decyzji (6)
 • MGMT5610 Applied Professional Business Communications (6)

RdzeÅ

Weź wszystkie jednostki (54 punkty):

 • ACCT5501 WspóÅczesne problemy rachunkowoÅci (6)
 • ACCT5511 PoÅrednia rachunkowoÅÄ finansowa dla przedsiÄbiorstw (6)
 • ACCT5522 Zasady audytu (6)
 • ACCT5531 RachunkowoÅÄ finansowa: teoria i praktyka (6)
 • ACCT5633 RachunkowoÅÄ planowania i kontroli (6)
 • ACCT5637 Zasady opodatkowania (6)
 • FINA5432 Wprowadzenie do finansów (6)
 • LAWS5508 Prawo handlowe i gospodarcze (6)
 • MGMT5506 Etyka i zarzÄdzanie zrównoważonym rozwojem (6)

Opcja

Zabierz jednostkÄ (e) do wartoÅci 18 punktów:

 • ACCT4440 RachunkowoÅÄ zarzÄdcza: problemy i perspektywy (6)
 • Zaawansowana rachunkowoÅÄ finansowa ACCT5521 (6)
 • BUSN5505 Professional Development Practicum (6)
 • FINA5523 Analiza sprawozdaÅ finansowych i wycena przedsiÄbiorstw (6)


Warunki przyjÄÄ

Aby wziÄÄ udziaÅ w tym kursie, kandydat musi:

(a) tytuÅ licencjata lub równorzÄdne kwalifikacje uznane przez UWA1; i

(i) ekwiwalent Åredniej ważonej UWA wynoszÄcej co najmniej 60%; lub

(ii) ważny test wstÄpny na zarzÄdzanie absolwentem (GMAT) nie starszy niż 5 lat z wynikiem co najmniej 550; lub

(iii) co najmniej piÄcioletnie odpowiednie udokumentowane doÅwiadczenie zawodowe uznane przez UWA za wystarczajÄce, aby umożliwiÄ pomyÅlne ukoÅczenie kursu;

lub

(b) (i) dyplom absolwenta UWA, który wyraża ten kurs; i

(ii) ekwiwalent Åredniej ważonej UWA wynoszÄcej co najmniej 65%;

lub

(c) (i) Åwiadectwo ukoÅczenia szkoÅy wyższej lub równoważne kwalifikacje z akredytowanego kursu innej instytucji uznane przez UWA; i

(ii) ekwiwalent Åredniej ważonej UWA wynoszÄcej co najmniej 70 procent;

lub

(d) tytuÅ licencjata lub równorzÄdne kwalifikacje uznane przez UWA; i

(i) ekwiwalent Åredniej ważonej UWA wynoszÄcej co najmniej 60%; i

(ii) pomyÅlne ukoÅczenie programu studiów podyplomowych UWA w biznesie ze ÅredniÄ ważonÄ co najmniej 60 procent

(dla kandydatów z ogólnym wynikiem IELTS co najmniej 6 bez pasma poniżej 5,5); lub

(iii) pomyÅlne ukoÅczenie programu studiów podyplomowych UWA w biznesie ze ÅredniÄ ważonÄ co najmniej 60 punktów

procent; i

(iv) pomyÅlne ukoÅczenie dziesiÄciotygodniowego kursu CELT (z ocenÄ co najmniej B) (dla kandydatów z ogólnÄ ocenÄ co najmniej IELTS

.5 bez pasma mniejszego niż 5,0);

lub

(e) licencjat lub równoważne kwalifikacje uznane przez UWA; i

(i) pomyÅlne ukoÅczenie programu studiów podyplomowych UWA w biznesie ze ÅredniÄ ważonÄ co najmniej 60%; i

(ii) pomyÅlne ukoÅczenie Graduate Certificate in Commerce ze ÅredniÄ ważonÄ co najmniej 65 procent (dla

kandydaci z ogólnym wynikiem IELTS co najmniej 6 bez zespoÅu poniżej 5,5); lub

(iii) pomyÅlne ukoÅczenie programu studiów podyplomowych UWA w biznesie ze ÅredniÄ ważonÄ co najmniej 60 punktów

procent; i

(iv) pomyÅlne ukoÅczenie Graduate Certificate in Commerce ze ÅredniÄ ważonÄ co najmniej 65 procent; i

(v) pomyÅlne ukoÅczenie dziesiÄciotygodniowego kursu CELT (z ocenÄ co najmniej B) (dla kandydatów z ogólnym wynikiem IELTS co najmniej 5,5

bez pasma mniejszego niż 5.0).

1 Kandydaci, którzy majÄ tytuÅ licencjata o specjalnoÅci KsiÄgowoÅÄ lub równoważne kwalifikacje, nie kwalifikujÄ siÄ do przyjÄcia.


Stypendia

Stypendia sÄ dostÄpne dla studentów z różnych Årodowisk, w tym osiÄgniÄÄ akademickich, potrzeb finansowych, niekorzystnej sytuacji edukacyjnej, przywództwa i sÅużby spoÅecznej, osiÄgniÄÄ artystycznych lub sportowych, a także z obszarów wiejskich lub oddalonych.


Pathways kariery

StopieÅ ten prowadzi do szeregu karier w dziedzinie rachunkowoÅci, kontroli finansowej, doradztwa, audytu, usÅug zwiÄzanych z podatkami i wielu innych.


Akredytacja kursu

Ten kurs speÅnia wymagania akredytacyjne nastÄpujÄcych profesjonalnych stowarzyszeÅ ksiÄgowych: Australijskiego Stowarzyszenia Certyfikowanych PraktykujÄcych KsiÄgowych (CPA Australia), dyplomowanych ksiÄgowych Australii i Nowej Zelandii (CAANZ) oraz Instytutu KsiÄgowych Publicznych (IPA). Absolwenci sÄ uprawnieni do przystÄpienia do programów czÅonkowskich tych organizacji.

Ten kurs speÅnia wymagania akredytacyjne nastÄpujÄcych profesjonalnych stowarzyszeÅ ksiÄgowych: Australijskiego Stowarzyszenia Certyfikowanych PraktykujÄcych KsiÄgowych (CPA Australia), dyplomowanych ksiÄgowych Australii i Nowej Zelandii (CAANZ) oraz Instytutu KsiÄgowych Publicznych (IPA). Absolwenci sÄ uprawnieni do przystÄpienia do programów czÅonkowskich tych organizacji.


Szybkie SzczegóÅy

Status

 • DostÄpny 2018

Lokalizacje

 • Pert

Frekwencja

 • PeÅny etat
 • NiepeÅny etat

Dostawa

 • W kampusie

Daty rozpoczÄcia

 • Semestr 1, semestr 2

Tygodniowy czas kontaktu

 • Szacowane zaangażowanie czasowe wynosi 12 godzin na jednostkÄ, która obejmuje godziny kontaktowe, osobiste studia i egzaminy.

poziom nauki

 • Podyplomowy

Kod kursu

 • 40610

Kod CRICOS

 • 083274J

PeÅny / niepeÅny czas trwania

 • 1,5 - 2 lata

Kurs stopni jest dostÄpny w

 • Master of Professional Accounting - Coursework
Ostatnia aktualizacja Grudzień 2019

Informacje o uczelni

University of Western Australia Business School's mission is to provide world-class education, research and community engagement for the advancement of the prosperity and welfare of our communities.

University of Western Australia Business School's mission is to provide world-class education, research and community engagement for the advancement of the prosperity and welfare of our communities. Pokaż mniej