EFMD Equis Accredited

Master in Finance, Accounting and Insurance

  • Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia, Magisterskie Studia Finansów, Rachunkowości i Ubezpieczeń
  • Studia stacjonarne (dzienne) – limit miejsc 200
  • Czas trwania: 2 lata – 4 semestry


Studia na kierunku „Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia” przeznaczone są dla osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata, magistra lub równorzędny każdego kierunku. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobytą na studiach I stopnia w zakresie finansów i rachunkowości jak również poszerzają wiedzę kierunkową poprzez wybór jednej z dwóch specjalności: "Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość" oraz "Zarządzanie instytucjami finansowymi". Specjalność jest wybierana podczas pierwszego semestru studiów; zajęcia specjalizacyjne rozpoczynają się od drugiego semestru studiów. Specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się na nią minimum 50 kandydatów.
Po zdaniu egzaminów kursowych, napisaniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego absolwent otrzymuje dyplom magistra Finansów, Rachunkowości i Ubezpieczeń.

Szeroka współpraca międzynarodowa Wydziału Zarządzania z ponad 60 uczelniami europejskimi w ramach programu ERASMUS oraz z licznymi uczelniami z USA oraz Azji, pozwala studentom na pobieranie nauki również na uczelniach zagranicznych. Wydział Zarządzania stosuje Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System, ECTS).

Studia na kierunku „Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia” mają wykształcić specjalistę o pełnym profilu kwalifikacji w zakresie finansów, rachunkowości i ubezpieczeń. Wiedza ta ma mieć charakter ogólny, dobrze osadzony we współczesnych teoriach funkcjonowania rynku finansowego, rachunkowości i jej międzynarodowych standardów. Jednocześnie, osiągnięte kwalifikacje, na które składają się uzyskane efekty kształcenia stanowią podstawę do podjęcia nie tylko działalności o charakterze badawczym, ale dają także możliwość czynnego udziału w praktyce gospodarczej. Bez podjęcia wysiłków dotyczących kształcenia w tym zakresie trudno jest sobie wyobrazić racjonalne zachowania podmiotów gospodarczych w dobie globalizacji, integracji i informatyzacji. Procesy te wymagają bowiem z jednej strony zrozumienia zasad przepływów finansowych i ich standaryzacji, a z drugiej sposobów zabezpieczających przed ewentualnymi perturbacjami gospodarczymi.
Polskie przedsiębiorstwa stając do konkurencji międzynarodowej muszą mieć menedżerów i pracowników, którzy w optymalny sposób potrafią połączyć rozmaite rozwiązania w sferze monitorowania kosztów, czy zarządzania ryzykiem. Tylko pełny profil kształcenia, obejmujący rachunkowość, finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych, zasady funkcjonowania rynku finansowego daje możliwość zwiększenia efektywności gospodarowania, a tym samym konkurencyjności na rynku międzynarodowym.
Proponowany kierunek jest także zgodny ze standardami kształcenia przyjętymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jaki i w najlepszych szkołach zachodnich na świecie – zarówno amerykańskich jak i europejskich. Jednocześnie, wybrane efekty kierunkowe są spójne z wymaganiami stawianymi kandydatom na biegłych rewidentów.


Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia posiada kompendium wiedzy w zakresie finansów przedsiębiorstw, zaawansowanej rachunkowości (w tym: finansowej, zarządczej) oraz zasad funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego, ich roli w ochronie przed ryzykiem działalności gospodarczej, a także sektora finansów publicznych. Jest to wiedza, która pozwoli mu podjąć pracę zarówno na stanowiskach menedżerskich, jak i merytorycznych (w księgowości, w sekcjach finansowych, w zarządzaniu ryzykiem, w ubezpieczeniach, instytucjach sektora publicznego).

Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych, ale jednocześnie zna zasady pracy zespołowej. Potrafi praktycznie posługiwać się arkuszami kalkulacyjnymi, prowadzić księgi rachunkowe oraz w pełni wykorzystywać podstawowe programy używane w pracy biurowej. Posiada wiedzę wystarczającą do pełnienia m.in. funkcji agenta ubezpieczeniowego, samodzielnego pracownika w dziale księgowości czy zarządzania aktywami i ryzykiem. Ze względu na zdobytą wiedzę z zakresu prawa, zarządzania i prowadzenia ewidencji finansowej, posiada umiejętność samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się w tym języku specjalistyczną terminologią z zakresu finansów, rachunkowości i ubezpieczeń. Jest przygotowany do podjęcia studiów podyplomowych i studiów trzeciego stopnia.


Możliwość kontynuowania kształcenia

Absolwent ma możliwość kształcenia na studiach trzeciego stopnia oraz na studiach podyplomowych. Jest przygotowany do samodzielnego uzupełniania wiedzy w ramach „uczenia się przez całe życie”, zarówno w formach formalnych, jak i pozaformalnych/nieformalnych.

Program prowadzony przez:
  • Polski

Zobacz 3 więcej kursów w University of Warsaw, Faculty of Management »

Ostatnia aktualizacja Marzec 4, 2019
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Paź 2019
Duration
2 lat
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paź 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paź 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa