Master in Finance, Accounting and Insurance

University of Warsaw, Faculty of Management

Opis programu

Master in Finance, Accounting and Insurance

University of Warsaw, Faculty of Management

Master in Finance, Accounting and Insurance

  • Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia, Magisterskie Studia Finansów, Rachunkowości i Ubezpieczeń
  • Studia stacjonarne (dzienne) – limit miejsc 200
  • Czas trwania: 2 lata – 4 semestry


Studia na kierunku „Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia” przeznaczone są dla osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata, magistra lub równorzędny każdego kierunku. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobytą na studiach I stopnia w zakresie finansów i rachunkowości jak również poszerzają wiedzę kierunkową poprzez wybór jednej z dwóch specjalności: "Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość" oraz "Zarządzanie instytucjami finansowymi". Specjalność jest wybierana podczas pierwszego semestru studiów; zajęcia specjalizacyjne rozpoczynają się od drugiego semestru studiów. Specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się na nią minimum 50 kandydatów.
Po zdaniu egzaminów kursowych, napisaniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego absolwent otrzymuje dyplom magistra Finansów, Rachunkowości i Ubezpieczeń.

Szeroka współpraca międzynarodowa Wydziału Zarządzania z ponad 60 uczelniami europejskimi w ramach programu ERASMUS oraz z licznymi uczelniami z USA oraz Azji, pozwala studentom na pobieranie nauki również na uczelniach zagranicznych. Wydział Zarządzania stosuje Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System, ECTS).

Studia na kierunku „Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia” mają wykształcić specjalistę o pełnym profilu kwalifikacji w zakresie finansów, rachunkowości i ubezpieczeń. Wiedza ta ma mieć charakter ogólny, dobrze osadzony we współczesnych teoriach funkcjonowania rynku finansowego, rachunkowości i jej międzynarodowych standardów. Jednocześnie, osiągnięte kwalifikacje, na które składają się uzyskane efekty kształcenia stanowią podstawę do podjęcia nie tylko działalności o charakterze badawczym, ale dają także możliwość czynnego udziału w praktyce gospodarczej. Bez podjęcia wysiłków dotyczących kształcenia w tym zakresie trudno jest sobie wyobrazić racjonalne zachowania podmiotów gospodarczych w dobie globalizacji, integracji i informatyzacji. Procesy te wymagają bowiem z jednej strony zrozumienia zasad przepływów finansowych i ich standaryzacji, a z drugiej sposobów zabezpieczających przed ewentualnymi perturbacjami gospodarczymi.
Polskie przedsiębiorstwa stając do konkurencji międzynarodowej muszą mieć menedżerów i pracowników, którzy w optymalny sposób potrafią połączyć rozmaite rozwiązania w sferze monitorowania kosztów, czy zarządzania ryzykiem. Tylko pełny profil kształcenia, obejmujący rachunkowość, finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych, zasady funkcjonowania rynku finansowego daje możliwość zwiększenia efektywności gospodarowania, a tym samym konkurencyjności na rynku międzynarodowym.
Proponowany kierunek jest także zgodny ze standardami kształcenia przyjętymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jaki i w najlepszych szkołach zachodnich na świecie – zarówno amerykańskich jak i europejskich. Jednocześnie, wybrane efekty kierunkowe są spójne z wymaganiami stawianymi kandydatom na biegłych rewidentów.


Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia posiada kompendium wiedzy w zakresie finansów przedsiębiorstw, zaawansowanej rachunkowości (w tym: finansowej, zarządczej) oraz zasad funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego, ich roli w ochronie przed ryzykiem działalności gospodarczej, a także sektora finansów publicznych. Jest to wiedza, która pozwoli mu podjąć pracę zarówno na stanowiskach menedżerskich, jak i merytorycznych (w księgowości, w sekcjach finansowych, w zarządzaniu ryzykiem, w ubezpieczeniach, instytucjach sektora publicznego).

Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych, ale jednocześnie zna zasady pracy zespołowej. Potrafi praktycznie posługiwać się arkuszami kalkulacyjnymi, prowadzić księgi rachunkowe oraz w pełni wykorzystywać podstawowe programy używane w pracy biurowej. Posiada wiedzę wystarczającą do pełnienia m.in. funkcji agenta ubezpieczeniowego, samodzielnego pracownika w dziale księgowości czy zarządzania aktywami i ryzykiem. Ze względu na zdobytą wiedzę z zakresu prawa, zarządzania i prowadzenia ewidencji finansowej, posiada umiejętność samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się w tym języku specjalistyczną terminologią z zakresu finansów, rachunkowości i ubezpieczeń. Jest przygotowany do podjęcia studiów podyplomowych i studiów trzeciego stopnia.


Możliwość kontynuowania kształcenia

Absolwent ma możliwość kształcenia na studiach trzeciego stopnia oraz na studiach podyplomowych. Jest przygotowany do samodzielnego uzupełniania wiedzy w ramach „uczenia się przez całe życie”, zarówno w formach formalnych, jak i pozaformalnych/nieformalnych.

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Polski
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Paźdz. 2019
Duration
Czas trwania
2 lat
W pełnym wymiarze godzin
Locations
Polska - Warsaw, Masovian Voivodeship
Data rozpoczęcia : Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Paźdz. 2019
Polska - Warsaw, Masovian Voivodeship
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą