Magister zarządzania finansowego

Informacje ogólne

Liczba dostępnych lokalizacji: 2

Opis programu

Master of Financial Management zapewnia możliwoÅÄ zwiÄkszenia możliwoÅci rozwoju zawodowego poprzez rozwój dalszych umiejÄtnoÅci zawodowych i osobistych oraz wiedzy w obszarach zarzÄdzania finansami.

118917_IMG_8285JPG.jpg

Nauczysz siÄ planowaÄ, organizowaÄ, kierowaÄ i kontrolowaÄ dziaÅania finansowe, takie jak pozyskiwanie funduszy i wykorzystywanie funduszy na inwestycje. BÄdziesz uczyÄ siÄ takich tematów, jak zarzÄdzanie inwestycjami, strategia finansowa, analiza sprawozdaÅ finansowych i nauczyÄ siÄ, jak przeglÄdaÄ globalny system finansowy i rozumieÄ zasady statystyki opisowej i wnioskowania oraz ich zastosowania w Årodowisku biznesowym.

W przypadku dwuletniego programu stopieÅ ten można poÅÄczyÄ z drugim tytuÅem magistra uzyskanym w Sydney Business School, UOW. Wybierz drugi stopieÅ magistra z poniższej listy:

ââ Master of Business

ââ Master of Business Analytics

ââ Master of Financial Management

ââ Master of Human Resource Management

ââ Magister innowacji

ââ Master of International Business

ââ Master of Management

ââ Master of Marketing

ââ Magister zarzÄdzania ÅaÅcuchem dostaw

ââ Master of Project Management

118703_SydneyBusinessSchoolApril2018-147.jpg

Sydney Campus

Struktura uczenia siÄ kursu

Efekty uczenia siÄ to oÅwiadczenia o osiÄgniÄciach w nauce wyrażone w kategoriach tego, co uczeÅ powinien znaÄ, rozumieÄ i umieÄ zrobiÄ po ukoÅczeniu kursu. Studenci koÅczÄcy ten kurs bÄdÄ mogli wykazaÄ:

1

118704_Wollongong1.png

Kampus Wollongong

Wymagania wstÄpne

Aby uzyskaÄ dostÄp do Master of Financial Management, wymagamy, aby mieÄ uznany tytuÅ licencjata z równoważnÄ ÅredniÄ ocenÄ 50% lub Graduate Certificate in Business. Wynik IELTS w sumie 6,5 (R: 6, W: 6, L: 6, S: 6).


Dlaczego warto u nas studiowaÄ?

Oferujemy trzy pobyty rocznie, a wiele przedmiotów jest zaplanowanych tak, aby pasowaÅy do Twoich zobowiÄzaÅ zawodowych i stylu życia. Niektóre zajÄcia oferowane sÄ raz w tygodniu, gÅównie wieczorem, podczas gdy inne prowadzone sÄ w trybie intensywnym przez weekend, aby zminimalizowaÄ czas pozostajÄcy z dala od innych obowiÄzków.

Ponad 90% naszych absolwentów jest zatrudnionych w ciÄgu 4 miesiÄcy od ukoÅczenia studiów, a nasi studenci studiów podyplomowych otrzymujÄ Årednio 108 800 USD, o 4% wiÄcej niż Årednia krajowa *.

Wybierz studiowanie swojego programu z jednego z naszych dwóch kampusów: kampusu CBD w Sydney z widokiem na oszaÅamiajÄcy port w Sydney i imponujÄcy most lub naszego kampusu Wollongong poÅród ogrodów krajobrazowych, kilka minut od Oceanu Spokojnego.

Oferujemy różne stypendia dostÄpne zarówno dla studentów krajowych, jak i zagranicznych, od 10% do 100%, dziÄki czemu możesz inwestowaÄ w swojÄ przyszÅoÅÄ.

Nasze kursy sÄ nieustannie rozwijane, dziÄki badaniom, zorganizowanym na podstawie wyników, uznawanym przez pracodawców, dostarczanym przez wysoko wykwalifikowanych naukowców i wspieranym przez dodatkowe specjalistyczne zasoby edukacyjne i rozwojowe dla studentów.

118913_0E6A5290JPG.jpg

Nasze dedykowane usÅugi wsparcia dla studentów sÄ zbudowane wokóŠTwoich indywidualnych potrzeb. Nasi doradcy studenccy, pracownicy naukowi i doradcy zawodowi sÄ dostÄpni co tydzieÅ w celu konsultacji. Warsztaty umiejÄtnoÅci czytania odbywajÄ siÄ również co tydzieÅ, aby zapewniÄ sukces. Zapewniamy szereg wydarzeÅ spoÅecznych i póÅformalnych, które dajÄ ci możliwoÅÄ nawiÄzania kontaktów z rówieÅnikami, czÅonkami lokalnej spoÅecznoÅci biznesowej i absolwentami.

Studenci zagraniczni mogÄ wybraÄ opcjÄ wyboru przedmiotu do wyboru, Globalne Praktyki w Miejscu Pracy, które obejmuje praktyczne zajÄcia poszukujÄce pracy i dostÄp do australijskiej siÅy roboczej poprzez staż, projekt branżowy lub zatrudnienie w niepeÅnym wymiarze godzin.

* Badanie wyników absolwentów QILT 2016-2018.

Ostatnia aktualizacja Grudzień 2019

Informacje o uczelni

Internationally respected, we are focused on excellence with impact — spanning both pioneering research and graduates who are globally competitive.

Internationally respected, we are focused on excellence with impact — spanning both pioneering research and graduates who are globally competitive. Pokaż mniej
North Wollongong , Sydnej + 1 Więcej Mniej