Magister w szkoleniu Nauczyciele przedmiotów ogólnych w gimnazjach niższych i wyższych - Matematyka

Informacje ogólne

Opis programu

Celem badania jest dostarczenie absolwentom kompletnego wykształcenia magisterskiego, które przygotuje ich do zawodu nauczyciela matematyki w szkołach średnich I i II stopnia wszystkich typów. Badanie opiera się na równowadze funkcji poznawczych, dydaktycznych i pedagogiczno-psychologicznych w kształceniu nauczycieli. Nacisk kładzie się na wykorzystanie innowacji dydaktycznych w nauczaniu matematyki w odniesieniu do aktualnych koncepcji dydaktycznych. Absolwenci będą przygotowani do budowy szkolnych programów edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem integracji różnych dziedzin matematyki (arytmetyki, algebry, geometrii, statystyki, matematyki finansowej itp.) Oraz różnych dziedzin edukacyjnych. Absolwenci zdobędą wystarczającą wiedzę i umiejętności, aby pracować w zróżnicowany sposób z uczniami utalentowanymi w matematyce.


Zobacz plan studiów na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/


Opis kryteriów weryfikacji i oceny

  1. Ustny egzamin. Maksymalna liczba punktów to 30 (2 pytania, po 15 punktów).
    Egzamin ustny składa się z rozwiązywania problemów i części teoretycznej.
    Wnioskodawca jest proszony o przyniesienie listy ukończonych kursów matematycznych z krótkimi programami nauczania z poprzedniego studium uniwersyteckiego.
  2. Egzamin ustny - ocena ogólnej świadomości kandydatów na pedagogikę i psychologię oraz ich motywacja do studiowania wybranych przedmiotów - maksymalny wynik 30 punktów.

Łączny wynik - maksymalnie 60 punktów.


Matematyka

Tematy:

Podstawy matematyki (logika matematyczna, zbiory); układy pozycyjne, testy podzielności, równania diofantyczne, algorytm euklidesowy, kongruencja; algebra liniowa (macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych, przestrzenie wektorowe, odwzorowania liniowe); struktury relacyjne (porządek, równoważność); wielomiany (algebraiczne i funkcjonalne definicje wielomianu, podzielności, algebraiczne i numeryczne rozwiązania równań); wektory, kształty w E2, E3, E4 i ich związki częstości badane za pomocą wektorów; układy współrzędnych, podstawa; struktury algebraiczne (grupa, pole, pierścień, homomorfizm, izomorfizm); transformacje geometryczne w sposób syntetyczny i analityczny w E2: zbieżności w płaszczyźnie (połączenie, klasyfikacja, grupa kongruencji); podobne przekształcenia w płaszczyźnie (klasyfikacja, grupa podobieństw); homothety (twierdzenie Monge'a, twierdzenie Menelausa); transformacje afiniczne w A2 (klasyfikacja, syntetyczne i analityczne opisy, grupa transformacji afinicznych); inwersja koła, problemy Appoloniusza; stożkowe (właściwości afiniczne i metryczne); podstawowe funkcje; rachunek różniczkowy (ciągłość, granica i pochodna - definicja, własności, obliczenia, własności funkcji ciągłych w przedziale, twierdzenie o wartości średniej, maksimum i minimum, właściwości funkcji i konstrukcja jej wykresu); całki (funkcja prymitywna i całka określona - definicja, właściwości, obliczenia, użycie w geometrii, całka niewłaściwa); równania różniczkowe (proste równania z niezależnymi zmiennymi, równania różniczkowe liniowe pierwszego rzędu, liniowe równania różniczkowe drugiego rzędu ze zmiennymi stałymi - rozwiązanie ogólne i rozwiązanie z warunkiem początkowym); sekwencje i serie liczbowe (sekwencje liczbowe - właściwości, granica sekwencji i jej obliczenia, szereg liczbowy - właściwości, kryteria zbieżności dla szeregów z warunkami nieujemnymi, szeregi naprzemienne, zbieżność absolutna i niesta- tyczna).


Pedagogika i psychologia

Egzamin ustny - ocena ogólnej świadomości kandydatów na pedagogikę i psychologię oraz ich motywacja do studiowania wybranych przedmiotów - maksymalny wynik 30 punktów.


Warunki przyjęcia

Warunkiem dopuszczenia do studiów magisterskich jest ukończenie szkoły średniej potwierdzonej świadectwem ukończenia szkoły. Wstęp na studia licencjackie (program magisterski) jest również uwarunkowane ukończonej edukacji w każdym rodzaju programu studiów.

Metoda weryfikacji:


Zalecana literatura, przykładowe pytania

Podręczniki uniwersyteckie z tematami podanymi powyżej. Na przykład:

Coxeter, HSM Wprowadzenie do geometrii. John Wiley


Perspektywa kariery

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki w pełni wykwalifikowanego w szkołach średnich I i II stopnia wszystkich typów. Ma solidną edukację matematyczną, dydaktyczną i pedagogiczno-psychologiczną. Potrafi kreatywnie zastosować nowoczesne metody nauczania i formy pracy. Potrafi identyfikować uczniów z talentem i specjalnymi potrzebami oraz zapewniać im wysokiej jakości wykształcenie z matematyki i wykwalifikowanej pomocy. Może pracować poza systemem szkolnym, w mediach i instytucjach mających na celu edukację. Jest on wyposażony w wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszych studiów w zakresie doktoranckiej edukacji matematycznej.

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

The Faculty of Education is one of seventeen faculties associated under the umbrella of the Charles University in Prague. Its primary goal is to train teachers and other pedagogical personnel for all ... Czytaj więcej

The Faculty of Education is one of seventeen faculties associated under the umbrella of the Charles University in Prague. Its primary goal is to train teachers and other pedagogical personnel for all types of schools and school systems, at various levels of study (Bachelors and Masters) and forms. Pokaż mniej